НИШ И ХРИШЋАНСКО НАСЛЕЂЕ

NIŠ AND CHRISTIAN HERITAGE

 

ЗБОРНИК РАДОВА

THE COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS

НИШ И ВИЗАНТИЈА/NIŠ AND BYZANTIUM

www.ni.rs/byzantium

 

 

Рецензент/Reviewer

 

Миодраг Марковић / Miodrag Marković

 

Уредници/Editors

Миша Ракоција / Miša Rakocija,

Милица Тодоровић / Milica Todorović

Ниш, 2013. / Niš, 2013..http://www.ni.rs/byzantium/

  Штампање зборника радова и компакт диска НИШ И ХРИШЋАНСКО НАСЛЕЂЕ омогућено је средствима Града Ниша

 

 

     РЕПУБЛИКА СРБИЈА

    REPUBLIKA SRBIJA

Град Ниш

CITY OF NIŠ

2, 7 Juli St. Niš 18000

www. ni.rs

            

УВОД

 

 

Дејан Медаковић

ПОРУКЕ ВИЗАНТИЈСКЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ

17 – 20

Александар Лома

Aleksandar Loma

 

ОТКУДЕ НИШ?

WHERE IS NIŠ FROM?

 

 

21 – 26

Александар Јовановић Aleksandar Jovanović

АРХЕОЛОШКЕ БЕЛЕШКЕ ИЗ КАСНОАНТИЧКОГ НАИСА И  ОКОЛИНЕ

ARCHEOLOGICAL NOTES FROM LATE ANTIQUE NAISA AND SURROUNDING

27 - 40

Ивана Поповић

 

Ivana Popović

 

DEA DARDANICA ИЗ МЕДИЈАНЕ И СРОДНИ СПОМЕНИЦИ ИЗ БАЛКАНСКИХ ПРОВИНЦИЈА ЦАРСТВА

DEA DARDANICA FROM MEDIANA AND RELATED MONUMENTS FROM THE BALKAN PROVINCES OF THE EMPIRE

 

41 – 54

Гордана Јеремић

Gordana Jeremić

 

МОЗАИЦИ ГРАЂЕВИНЕ СА ОКТОГОНОМ ИЗ АНТИЧКОГ НАИСА

Mosaics of the Structure with Octagon, from the Ancient Naissus

55 – 66

Ivana Popović

 

Ивана Поповић

THE ACTIVITY OF THE NAISSUS WORKSHOP IN THE FOURTH CENTURY AND THE FINDS OF THE VALUABLE OBJECTS FROM THE WESTERN PROVINCES OF THE EMPIRE

Делатност нишке радионице у IV веку и налази драгоцености из западних провинција  царства

 

67 – 80

Aleksandar V. Popović

 

Александар В. Поповић

DEITIES ON BRONZE RAILING FROM MEDIANA IN THE LIGHT OF THEOLOGY OF JULIAN THE APOSTATE

БОЖАНСТВА НА БРОНЗАНОЈ ОГРАДИ СА МЕДИЈАНЕ У СВЕТЛУ ТЕОЛОГИЈЕ ЈУЛИЈАНА АПОСТАТЕ

 

81 – 92

Ивана Поповић

 

Ivana Popović

 

ДИЈАДЕМА НА КОНСТАНТИНОВОМ ПОРТРЕТУ ИЗ НИША: НАСТАНАК И РАЗВОЈ НОВЕ ЦАРСКЕ ИНСИГНИЈЕ

DIADEM ON CONSTANTINE’S PORTRAIT FROM NAISSUS: ORIGIN AND EVOLUTION OF NEW IMPERIAL INSIGNIA

93 – 108

 

Ivana Popović

Ивана Поповић

ARCADIUSSIGNET RING FROM NAISSUS

Аркадијев печатни прстен из Ниша

 

109 – 116

Миша Ракоција

Miša Rakocija

 

НОВА САЗНАЊА O РАНОХРИШЋАНСКOJ ПРОШЛОСТИ НИША

NEW INSIGHT INTO THE EARLYCHRISTIAN PAST OF NIŠ

 

117 – 130

Miša Rakocija

Миша Ракоција

PALEOBYZANTINE CHURCHES OF NIŠ - Preliminary survey

ПАЛЕОВИЗАНТИЈСКЕ ЦРКВЕ НИША- прелиминарни преглед

 

131 – 154

Гордана Милошевић

Gordana Milošević

Mартиријум и гробљанска базилика у Jагодин Mали у Нишу

THE MARTYRY AND THE CEMETERY BASILICA IN JAGODIN MALA IN NIŠ

155 – 174

Миша Ракоција

Miša Rakocija

АРХИТЕКТУРА ЗИДАНИХ ГРОБНИЦА СТАРОХРИШЋАНСКОГ НИША

ARCHITECTURE OF BUILT TOMBS IN ANCIENT CHRISTIAN NIŠ

 

175 – 202

Миша Ракоција

 

Miša Rakocija

 

О ПАРАПЕТНОЈ ПЛОЧИ ИЗ НИША, ПОРЕКЛУ И ТИПОЛОГИЈИ ПАЛЕОВИЗАНТИЈСКИХ ПРЕГРАДА

ON THE PARAPET SLAB FROM NIŠ AND ON THE ORIGIN AND TYPOLOGY OF EARLY-BYZANTINE PARTITIONS

203 – 220

Мишa Ракоција

 

Miša Rakocija

 

Рановизантијска гробница на свод код села Клисура поред Ниша и кратак осврт на проблем засведених гробница

EARLY BYZANTINE CRYPT WITH A VAULT IN THE VILLAGE OF KLISURA NEAR NIŠ AND A BRIEF COMMENT ON THE PROBLEM OF VAULTED CRYPTS

221 – 240

Renate Pillinger

Ренате Пилингер

Early Christian Grave Paintings in Niš between East and West

РАНОХРИШЋАНСКО ГРОБНО СЛИКАРСТВО У НИШУ ИЗМЕЂУ ИСТОКА И ЗАПАДА

241 – 252

Miša Rakocija

Миша Ракоција

PAINTING IN THE CRYPT WITH AN ANCHOR IN NIŠ

СЛИКАРСТВО ГРОБНИЦЕ СА СИДРОМ У НИШУ

 

253 – 272

Ivana Popović

 

Ивана Поповић

Motif of „Railing of Paradise“ on Frescoes from Tombs in Jagodin Mala (Naissus) and Čalma (Sirmium)

Мотив ограде раја“ на фрескама из гробница у Јагодин Мали (Naissus) и Чалми (Sirmium)

273-292

Миша Ракоција

 

Miša Rakocija

 

СТАРОХРИШЋАНСКИ БАПТИСТЕРИЈАЛНИ КОМПЛЕКС НА МЕДИЈАНИ У НИШУ

Порекло иконографије

ANCIENT CHRISTIAN BAPTISTERY COMPLEX IN MEDIANA, NEARBY NIŠ

 

293-330

Giordana Trovabene

Гиордана Тровабене

 

MOSAICI PAVIMENTALI DELLA VILLA DI MEDIJANA (NIŠ): ANALISI E CONFRONTI

ПОДНИ МОЗАИЦИ ВИЛЕ НА МЕДИЈАНИ (НИШ): АНАЛИЗЕ И ПОРЕЂЕЊА

331 – 348

Гордана Јеремић

Gordana Jeremić

МОЗАИЦИ МЕДИЈАНЕНЕКА РАЗМАТРАЊА

MOSAICS OF MEDIANA – A STUDY

349 – 362

Ruth Kolarik

Рут Колари

 

LATE ANTIQUE FLOOR MOSAICS IN THE BALKANS

КАСНО-АНТИЧКИ ПОДНИ МОЗАИЦИ НА БАЛКАНУ

 

363 – 368

Миша Ракоција,

 

Miša Rakocija

О ЦРКВИ СВ. ЈОВАНА У СЕЛУ ОРЉАНЕ КОД НИША И ЊЕНОМ МЕСТУ У ИСТОРИЈИ ВИЗАНТИЈСКЕ АРХИТЕКТУРЕ

ON SAINT JOHN CHURCH IN ORLJANE VILLAGE AND ITS PLACE IN BYZANTIUM ARCHITECTURE HISTORY

369 – 398

Гордана Милошевић

 

Gordana Milošević

“ИТАЛИЈАНСКИ ПЛАН” НИША ИЗ 1719. ГОДИНЕ КАО ПОВОД ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ИЗГЛЕДА СРЕДЊОВЕКОВНОГ И АНТИЧКОГ ГРАДА

THE „ITALIAN PLAN“ OF NIS FROM 1719 AS THE MOTIVE FOR RECONSTRUCTING THE OUTLOOK OF THE MEDIEVAL AND ANCIENT TOWN

399 – 412

Борис Стојковски

Boris Stojkovski

НИШ У ВИЗАНТИЈСКО - УГАРСКИМ ОДНОСИМА У XI И XII ВЕКУ

NIŠ IN BZYANTINE-HUNGARIAN RELATIONSIN XI AND XII CENTURY

413 – 424

Ivan Jordanov

Иван Јорданов

NISH XI-XII C., ACCORDING BYZANTINE SIGILLOGRAPHY

НИШ XI-II ВЕКА, ПРЕМА ПОДАЦИМА ИЗ ВИЗАНТИЈСКЕ СФРАГИСТИКЕ

 

425 – 438

Владимир Алексић

Vladimir Aleksić

 

ПОВЛАСТИЦЕ ГРАДА НИША НА КРАЈУ XII ВЕКА

IMMUNITIES OF CITY OF NIŠ IN THE LATE TWELFTH CENTURY

 

439 – 448

Миша Ракоција

Miša Rakocija

 

ЦРКВЕ СВ. ПРОКОПИЈЕ И СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН У НИШУ И СТЕФАН НЕМАЊА

CHURCHES OF ST. PROCOPIUS AND ST. PANTELEIMON IN NIŠ AND STEFAN NEMANJA

 

449 – 462

Бранко Горгиев

Branko Gorgiev

НЕКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ СУСРЕТА ФРИДРИХА I БАРБАРОСЕ И СТЕФАНА НЕМАЊЕ,

CERTAIN IMPLICATIONS OFFRIEDRICH AND BARBAROSSA AND STEFAN NEMANJA

 

463 – 472

Вујадин Иванишевић

Vujadin Ivanišević

ОСТАВА „ЕЛЕКТРОН“ ТРАХЕЈА ТЕОДОРА АНЂЕЛА ИЗ НИШКЕ ОБЛАСТИ

TRESOR “D’ELECTRUM” TRACHEA DE THEODORE ANGE PROVENNANT DE LA REGION DE NIS

473 – 486

Миша Ракоција

Miša Rakocija

 

Новооткривени фрагменти живописа из старе цркве Св. Николе у Нишу

NEWLY DISCOVERED FRESCO FRAGMENTS IN THE OLD CHURCH OF ST. NICHOLAS IN NIS

 

487 – 510

Марија Копривица

Marija Koprivica

СТУКТУРА СТАНОВНИШТВА НИШКЕ ОБЛАСТИ У XV И XVI ВЕКУ

THE STRUCTURE OF POPULATION IN NIŠ AREA IN THE 15TH AND 16TH CENTURY

511 – 524

Иванка Гергова

Ivanka Gergova

НИШ И РИЛСКИЯТ МАНАСТИР ПРЕЗ ХVІІІ И ХІХ ВЕКОВЕ

NISH AND THE/RILA MONASTERY DURING XVIII AND XIX CENTURIES

 

525 – 532

Иванка Гергова

Иванка Гергова

 

Нишки митрополити, почитани като светци в България

НИШКИ МИТРОПОЛИТИ ПОШТОВАНИ КАО СВЕЦИ У БУГАРСКОJ У ХІХ ВЕКУ

533 – 536

Тијана Борић

 

Tijana Borić

 

О архитектури цркве Св. Арханђела Михаила и Гаврила (мали Саборних храм у Нишу

ON THE ARCHITECTURE OF THE CHURCH OF HOLY ARCHANGELS MICHAEL AND GABRIEL (MINOR CATHEDRAL IN NIŠ)

 

537 – 546

Александар Кадијевић

Aleksandar Kadijević

О АРХИТЕКТУРИ НИШКЕ САБОРНЕ  ЦРКВЕ СИЛАСКА СВЕТОГ ДУХА НА АПОСТАЛЕ

ON THE ARCHITECTURE ON NISH ORTHODOX CATHEDRAL DEDICATED TO THE PENTECOST

547 – 560

Драгиња Маскарели

 

 

Draginja Maskareli

ИЛКИЋЕВ ПРОЈЕКАТ ЗА ЕПАРХИЈСКИ ДОМ У НИШУ – ПРИМЕР НЕОВИЗАНТИЈСКИХ СТРЕМЉЕЊА У НОВИЈОЈ СРПСКОЈ АРХИТЕКТУРИ

 

ILKIĆ PROJECT FOR DIOCESE MANSION IN NIŠ - AN EXAMPLE OF NEO BYZANTIUM TRENDS IN NEW SERBIAN ARCHITECTURE

561 – 570

Ирена Љубомировић

Irena Ljubomirović

НАИСУС У НОВОЈ ПРОВИНЦИЈИ ИЗМЕЂУ ИСТОКА И ЗАПАДА

NAISSUS IN A NEW PROVINCE BETWEEN THE EAST AND THE WEST

571 – 586

Ирена Љубомировић

Irena Ljubomirović

ВОЈНА ОРГАНИЗАЦИЈА У НАИСУСУ У III И IV ВЕКУ

MILITARY ORGANIZATION OF NAISSUS IN THE III AND THE IV CENTURY

587 – 600

Александар В. Поповић

Aleksandar V. Popović

КЊИЖЕВНА ДЕЛАТНОСТ ЈУЛИЈАНА АПОСТАТЕ У НИШУ

LITERARY ACTIVITY OF JULIAN THE APOSTATE IN NAISSUS

601 – 608

Cuca Branka, Monti Giada, Morandi Simona

Цуца Бранка, Монти Гиада, Моранди Симона

RELIEF AND DIGITAL METRIC RESTITUTION OF MOSAIC FLOORS OF MEDIANA

 

РЕЉЕФНО И ДОКУМЕНТАРНО ПРИКАЗИВАЊЕ МОЗАИКА КАО ПОТПОРА ЗА РЕСТАУРАЦИЈУ

 

609 – 620

Ирена Љубомировић

Irena Ljubomirović

САРАДЊА НИКОЛЕ ВУЛИЋА СА НАРОДНИМ МУЗЕЈЕМ У НИШУ

COOPERATION OF NIKOLA VULIĆ WITH NATIONAL MUSEUM IN NIŠ

621 – 630

 

ПОДАЦИ О ШТАМПАНИМ ЧЛАНЦИМА

 

IMPRESUM