НИШ И ВИЗАНТИЈА

XVIII

NIŠ & BYZANTIUM XVIII

 

СИМПОЗИУМ, НИШ 3-5. јун 2019.

ЗБОРНИК РАДОВА

THE COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS

 

Уредник/editor

Миша Ракоција

Miša Rakocija

 

Ниш, 2020./Niš, 2020.

http://www.nisandbyzantium.org.rs/

ДАНИ СВ. ЦАРА КОНСТАНТИНА И ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ

The Days of St. Emperor Constantine and Helena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

САДРЖАЈ - CONTENTS

 

~800 година аутокефалности Српске цркве (1219-2019): црква,  политика и уметност у Византији и суседним земљама~

~800 years since the Аutocephaly of the Serbian Church (1219-2019): Church, Politics and Art in Byzantium and neighboring countries~

 

 

 

 

 

 

 

 

21 – 22

УВОД

 

 

Весна Бикић

Vesna Bikić 

ОТВАРАЊЕ СИМПОЗИЈУМА

 

Elena Gkartzonika

 

 

 

Елена Гарцоника

 

 

ΤHE LONGUE DURÉE OF TRANSLATIONES AND REMOTE ADMINISTRATION IN SERBIAN LANDS: REVISITING THE LOCALIZED CONCEPTUALIZATION OF THE ORDER OF SUCCESSION IN POWER, IN THE CONJUNCTURE OF THE 13TH C.

ДУГО ТРАЈАЊЕ И УДАЉЕНА АДМИНИСТРАЦИЈА СРПСКИХ ЗЕМАЉА:

ПОТВРЂИВАЊЕ ЛОКАЛИЗОВАНОГ КОНЦЕПТА РЕДА У ПОСТИЗАЊУ МОЋИ У XIII ВЕКУ

25 – 40

Васиљ Јововић

 

Vasilj Jovović

СРЕДЊОВЈЕКОВНЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ И МАНАСТИРИ НА ПРОСТОРУ ЦРНЕ ГОРЕ

MEDIEVAL ORTHODOX CHURCHES AND MONASTERS

IN THE MONTENEGRO

41 – 54

Konstantinos M.

Vapheiades

Константин M. Вафиадис

SACERDOTIUM AND IMPERIUM IN LATE BYZANTINE ART

 

СВЕШТЕНИШТВО И ЦАРСТВО У КАСНОЈ ВИЗАНТИЈСКОЈ УМЕТНОСТИ

55 – 88

Александра С. Радосављевић

Aleksandra Radosavljević

СУСРЕТ ПРАВОСЛАВНОГ И КАТОЛИЧКОГ СВЕТА; ДЕСПОТ ЂУРАЂ БРАНКОВИЋ И ЈОВАН КАПИСТРАН

THE MEETING OF THE ORTHODOX AND ROMAN CATHOLIC WORLD:

DESPOT ĐURAĐ BRANKOVIĆ AND JOHN CAPISTRAN

89 – 104

Мирослава Костић

 

 

Miroslava Kostić

ОБНОВА СРПСКОГ ЗЛАТНОГ ДОБА У СИМБОЛИЧНОЈ ПОЛИТИЦИ

РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ КУЛТУРЕ КАРЛОВАЧКЕ МИТРОПОЛИЈЕ

У 18. СТОЛЕЋУ

RESTORATION OF SERBIAN GOLDEN AGE IN SYMBOLIC POLITICS OF REPRESENTATIVE CULTURE OF METROPOLITAN OF KARLOVAC

IN 18th CENTURY

105 – 120

Миша Ракоција

 

Miša Rakocija

ЦРКВА СВ. ЈОВАНА ИЗНАД ГОРЊЕГ МАТЕЈЕВЦА И ЊЕНА АРХАИЧНА

ТРИКОНХАЛНА ОСНОВА

CHURCH OF ST. JOHN NEAR GORNJI MATEJEVAC AND ITS ARCHAIC

TRICONCHAL PLAN

121 – 158

Немања Петровић

 

 

Nemanja Petrović

ПРЕДСТАВЕ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ НА ЕНКОЛПИОНИМА И СТЕАТИТСКОЈ“ ИКОНИ: ПРЕДМЕТ ЛИЧНЕ ПОБОЖНОСТИ СА НЕКРОПОЛЕ СВЕТОГ ПАНТЕЛЕЈМОНА У НИШУ

THE VISUAL PRESENTATION OF MOTHER OF GOD ON RELIQUARY CROSSES AND ″STEATITE″ ICON: OBJECT OF PRIVATE DEVOTION

FROM ST. PANTELEIMON NECROPOLA – NIŠ

159 – 174

Vania Popova,

Georgi  Atanassov

Вања Попова,

Георги Атанасов

NEW DATA ON THE APSE MOSAIC OF BASILICA NO 1 IN ZALDAPA/BULGARIA

НОВИ ПОДАЦИ О МОЗАИКУ У АПСИДИ БАЗИЛИКЕ БР. 1 У ЗАЛДАПИ/БУГАРСКА

175 – 188

Svetla Petrova

 

Светла Петрова

THE CHANCEL SCREENS OF THE EPISCOPAL BASILICA (No 4) IN

PARTHICOPOLIS / BULGARIА (PRELIMINARY OBSERVATIONS)

ПЛОЧЕ СА ОЛТАРНЕ ПРЕГРАДЕ ЕПИСКОПСКЕ БАЗИЛИКЕ (БР. 4) У ПАРТИКОПОЛИСУ/ БУГАРСКА (ПЛЕНИМИНАРНЕ ОПСЕРВАЦИЈЕ)

189 – 222

Весна Бикић

Vesna Bikić

АРХЕОЛОГИЈА НАЈСТАРИЈИХ СРПСКИХ ЦРКВЕНИХ СРЕДИШТА

ARCHAEOLOGY OF THE EARLIEST SERBIAN ECCLESIASTICAL CENTRES

223 – 236

Угљеша Војводић

 

Uglješa Vojvodić

ПОГЛЕД НА РЕЗУЛТАТЕ АРХЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА ЦРКВЕ

СВ. АПОСТОЛА ПЕТРА И ПАВЛА У РАСУ

AN OVERVIEW OF THE RESULTS OF ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS OF THE CHURCH OF THE HOLY APOSTLES PETER AND PAUL IN RAS

237 – 264

Душан С. Рашковић

Dušan S Rašković

ПРИМЕРИ НАЛАЗА НОВЦА У ПОМОРАВЉУ ОД IX ДО XIII ВЕКА

EXAMPLES OF MONEY FINDINS IN POMORAVLJE REGION,

IX-XIII CENTURY

265 – 279

Eugen Paraschiv-Grigore, Ioana Paraschiv-Grigore

Еуген Параскив – Григоре, Јоана Параскив – Григоре

REPRESENTATIONS OF THE VIRGIN MARY ON LEAD SEALS FOUND IN DOBROUDJA

ПРЕДСТАВЕ БОГОРОДИЦЕ НА ПЕЧАТИМА ПРОНАЂЕНИМ У ДОБРУЏИ

279 – 294

Halűk Çetinkaya

 

 

Халук Четинкаја

TOMB OF MANUEL KOMNENOS I, PANTOKRATOR MONASTERY AND ITS IMPACT ON STEFAN UROŠ III DEČANSKI ГРОБНИЦА МАНОЈЛА I КОМНИНА,

МАНАСТИР ПАНТОКРАТОР И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА СТЕФАНА УРОША III

ДЕЧАНСКОГ

295 – 308

Ариадна Воронова

 

Ариадна Воронова

И ПОСТАВИ КНЕЗ ЦРКВУ СВЕТУ“ - ЗАJЕДНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

АРХИТЕКТУРЕ РУСКИХ И СРПСКИХ ЗАДУЖБИНА У XIII ВЕКУ

И ПОСТАВИЛ КНЯЗЬ ЦЕРКОВЬ СВЯТУ“ - ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРХИТЕКТУРЫ РУССКИХ И СЕРБСКИХ ЗАДУЖБИН В XIII ВЕКЕ

309 – 326

Јасмина С. Ћирић

 

Jasmina S. Ćirić

ПЛОЧА ЧАСНЕ ТРПЕЗЕ У МАНАСТИРУ КАСТАЉАН: СИМВОЛ ЈЕЛЕНА

И СВЕТЕ ГОРЕ

THE ALTAR TABLE IN THE MONASTERY KASTALJAN: SYMBOL OF THE DEER AND HOLY MOUNT

327 – 338

Metin Kaya

 

Метин Каја

REFLECTION OF THE ISLAMIC AND SASSANID ART ON THE ANICONIC DECORATION OF BYZANTINE WALL PAINTINGS IN CAPPADOCIA

ОДРАЗ ИСЛАМСКЕ И САСАНИДСКЕ УМЕТНОСТИ НА НЕИКОНИЧНУ ДЕКОРАЦИЈУ ВИЗАНТИЈСКИХ ФРЕСАКА У КАПАДОКИЈИ

339 – 346

Анђела Гавриловић

Anđela Gavrilović

ДЕЧАНСКЕ ЦРКВЕ МРАМОР И ЊЕГОВО ЗНАЧЕЊЕ

BICHROME MARBLE DECORATION OF THE DEČANI CHURCH AND ITS MEANING

347 – 370

Vladimir Božinović

 

 

Владимир Божиновић

TRACING INSPIRATION: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN MOTIFS IN MORAVAN SCULPTURAL DECORATION AND ANATOLIAN ART FROM THE LATE 14TH AND EARLY 15TH CENTURY

У ПОТРАЗИ ЗА ИНСПИРАЦИЈОМ: КОМПАРАТИВНА СТУДИЈА ИЗМЕЂУ МОТИВА У МОРАВСКОЈ СКУЛПТУРИ И УМЕТНОСТИ АНАТОЛИЈЕ ИЗ КАСНОГ 14. И РАНОГ 15. ВЕКА

371 – 380

Ιωάννης Σίσιου

 

Иоаннис Сисиу

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΗΜΝΙΩΤΗ

СВЕТИ БЕСРЕБРЕНИЦИ У ПРОГРАМУ ТЕОДОРА ЛИМНЈОТИСА

381 – 410

Kalina Atanasova

 

Калина Атанасова

THE INSIGNIA OF THE BULGARIAN TSAR KONSTANTIN TIKH (1257-1277). ANALYSIS AND TYPOLOGY

ИНСИГНИЈЕ БУГАРСКОГ ЦАРА КОНСТАНТИНА ТИХА (1257-1277). АНАЛИЗА И ТИПОЛОГИЈА

411 – 426

Elizabeta Dimitrova, Orhideja Zorova

Елизабета Димитрова,

Орхидеја Зорова

“TRACES DE “FÉMINITÉ” IN MACEDONIAN MIDDLE AGES – ART AND

ARCHAEOLOGY

ТРАГОВИ ЖЕНСТВЕНОСТИ У МАКЕДОНСКОМ СРЕДНОВЕКОВЉУ – УМЕТНОСТ И АРХЕОЛОГИЈА

427 – 442

Кристина Милорадовић

 

Kristina Miloradović

БОГОСЛУЖБЕНИ КАРАКТЕР ДЕЛА ПОСЛЕДОВАЊА СРПСКОГ МИНХЕНСКОГ ПСАЛТИРА

THE LITURGICAL CHARACTER OF THE PART OF THE FOLLOWING OF THE SERBIAN MUNICH PSALTER

443 – 460

Татјана Стародубцев

 

Tatjana Starodubcev

ПРЕДСТАВА СЛУЖБЕ АРХИЈЕРЕЈА У БОГОРОДИЧИНОЈ ЦРКВИ НА ВРАЖЈЕМ КАМЕНУ

REPRESENTATION OF OFFICIATING BISHOPS IN THE CHURCH OF THE

HOLY VIRGIN IN VRAŽJI KAMEN

461 – 476

Горан М. Јанићијевић

 

 

Goran M. Janićijević

КАРАКТЕР И КОНТЕКСТ ПРИКАЗИВАЊА ЛИКА СВЕТОГ САВЕ У XVI И XVII СТОЛЕЋУ ВАН ИСТОРИЈСКИХ ГРАНИЦА ДИЈАЦЕЗЕ НА

ПРИМЕРИМА ИЗ СУПРАСЛА И ДРАГОМИРНЕ

CHARACTER AND CONTEXT OF DEPICTION OF SAINT SAVA IN XVI AND XVII CENTURIES OUT OF HISTORICAL BORDERS OF DIOCCESE BASED

ON THE EXAMPLES OF SUPRASL AND DRAGOMIRNA

477 – 492

Игор Борозан

 

 

Igor Borozan

ИЗМЕЂУ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЦРКВЕНЕ ВЛАСТИ И ПРИКАЗА АКТУЕЛНОГ: ПРЕДСТАВЕ МИТРОПОЛИТА МИХАИЛА ЈОВАНОВИЋА У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 19. ВЕКА

BETWEEN REPRESENTATION OF THE CHURCH POWER AND REALITY PRESENTATION: THE IMAGES OF METROPOLITAN MIHAILO JOVANOVIĆ IN THE SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY

493 – 510

Ирена Љубомировић

Irena Ljubomirović

РЕЛИГИЈСКА ОРЈЕНТАЦИЈА ЧЛАНОВА

ПОРОДИЦЕ КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ

RELIGION ORIENTATION MEMEBERS’IS OF

CONSTANTINE FAMILY

511 – 518

Проф. др Јован Пурић

Prof. Dr Jovan Purić

ИСТОРИЈА И ЕСХАТОН

HISTORY AND ESCHATON

519 – 526

ђакон Ивица Чаировић

 

deacon Ivica Čairović

ОСВРТ НА ЛИЧНОСТ СВЕТОГ САВЕ У СРПСКОЈ НАУЧНОЈ ТЕОЛОШКОЈ ПЕРИОДИЦИ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА

A REVIEW OF THE PERSONALITY OF SAINT SAVA IN SERBIAN SCIENTIFIC THEOLOGICAL PERIODICALS BETWEEN THE TWO WORLD WARS

527 – 538

Eirini Artemi

 

Ирини Артеми

“THE ONTOLOGY OF HUMAN PERSONHOOD IS ITS DIVINE IMAGE”, THE ANTHROPOLOGY OF ST. JUSTIN’S POPOVICH

ОНТОЛОГИЈА ЉУДСКЕ СОПСТВЕНОСТИ ЈЕ ЊЕНА БОЖАНСКА СЛИКА”, АНТРОПОЛОГИЈА СВЕТОГ ЈУСТИНА ПОПОВИЋА

539 – 548

Βίκτωρ Νέντεσκι

Виктор Недески

ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΑΧΡΙΔΟΣ

НЕОБЈАВЉЕНАСИНТАГМААРХИЕПИСКОПА ГЕНАДИЈА ОХРИДСКОГ

549 – 560

Theoni Boura

Теони Бура

ECCLESIOLOGY ACCORDING TO DUMITRU STANILOAE

ЕКЛЕСИОЛОГИЈА ПРЕМА ДУМИТРУ СТАНИЛОУ

561 – 564

Франц Цурк,

Марија Цурк

Franc Curk, Marija Curk

ЗАТЕЧЕНО СТАЊЕ И КОНЗЕРВАЦИЈА РУСКОГ КРСТА“ ИЗ ОЛТАРА САБОРНЕ ЦРКВЕ СИЛАСКА СВ. ДУХА У НИШУ

SWELL CONDITION AND CONSERVATION AND RESTAURATION W0RKS ON „RUSSIAN’S CROSS“ OF THE EPISCOPAL CATHEDRAL OF THE

DESCENDENT OF THE HOLY SPIRIT IN NIŠ

565 – 574

ПРИКАЗ

Проф. др Миодраг Марковић

 

МИША РАКОЦИЈА, САБОРНА ЦРКВА У НИШУ, НИШ 2019

64. међународни Сајам књига у Београду, реч на

промоцији

575 – 578

ПРИКАЗ

Анђела Гавриловић

МИША РАКОЦИЈА. САБОРНА ЦРКВА У НИШУ. ПОВОДОМ 200 ГОДИНА МАЛОГ САБОРНОГ ХРАМА, НИШ 2019

579 – 582

IN MEMORIAM

dr IVAN MIKULCIC

583 – 586

IMPRESUM