800 GODINA POSLE PADA KONSTANTINOPOQA - 1204 – 2004.

                                          800 YEARS AFTER THE FALL OF CONSTANTINOPLE - 1204 - 2004

САДРЖАЈ - SOMMAIRE

 

 

                                               

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИШ И ВИЗАНТИЈА

III

NIŠ & BYZANTIUM III

 

СИМПОЗИУМ, НИШ 3-5. јун 2004.

ЗБОРНИК РАДОВА

THE COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS

Уредник/editor

Миша Ракоција

Miša Rakocija

Ниш, 2005.

www.nis.org.yu

ДАНИ СВ. ЦАРА КОНСТАНТИНА И ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ

The Days of St. Emperor Constantine and Helena

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

REPUBLIC OF SERBIA
CITY OF NIS

GRAD NI[

2, 7.Juli St.  Niš 18000

 E-mail: mayor@gu.ni.sr.gov.yu

www.nis.org.yu

Eлектонска обрада Зборника радова са симпозијума

НИШ И ВИЗАНТИЈА III омогућена подршком

Г.О. ПАНТЕЛЕЈ

УВОД

 

 

РадивојРадић

Radivoj Radic

 

Византијске кратке хронике о паду Цариграда 1204. године

Byzantine short chronicles regarding the fall of Constantinople in 1204.

17

28

Graham Jones

 

Грахам Џонс

CONSTANTINOPLE, 1204, RENEWAL OF INTEREST IN IMPERIAL

AND OTHER BYZANTINE CULTS IN THE WEST, AND THE GROWTH OF NEW TRADITIONS

 

КОНСТАНТИНОПОЉ 1204. ГОДИНЕ, ОБНОВА ИНТЕРЕСОВАЊА НА ЗАПАДУ ЗА ЦАРСКЕ И ДРУГЕ ВИЗАНТИЈСКЕ КУЛТОВЕ И СТВАРАЊЕ НОВИХ ТРАДИЦИЈА

29

 

48

Момир Јовић

Momir Jović

ЗАПАД И СРБИЈА КРАЈЕМ XII И ПОЧЕТКОМ XIII ВЕКА

THE WESTERN WORLD AND SERBIA IN THE LATE 12. AND EARLY 13. CENTURY

49

68

Sofija Grandakovska

Софија Грандаковска

MONASTIC ATMOSPHERE IN THE CHURCH OF ST. CONSTANTINE AND HELENA IN OHRID

МОНАШКА АТМОСФЕРА У ЦРКВИ СВ. КОНСТАНТИНА И ЈЕЛЕНЕ У ОХРИДУ

69

78

Александар В. Поповић

Aleksandar V. Popović

КЊИЖЕВНА ДЕЛАТНОСТ ЈУЛИЈАНА АПОСТАТЕ У НИШУ

LITERARY ACTIVITY OF JULIAN THE APOSTATE IN NAISSUS

79

86

Ирена Љубомировић

Irena Ljubomirović

НАИСУСС У НОВОЈ ПРОВИНЦИЈИ ИЗМЕЂУ ИСТОКА И ЗАПАДА

NAISSUS IN A NEW PROVINCE BETWEEN THE EAST AND THE WEST

87

102

Ивана Поповић

 

Ivana Popović

 

ДИЈАДЕМА НА КОНСТАНТИНОВОМ ПОРТРЕТУ ИЗ НИША:

НАСТАНАК И РАЗВОЈ НОВЕ ЦАРСКЕ ИНСИГНИЈЕ

DIADEM ON CONSTANTINE’S PORTRAIT FROM NAISSUS:

ORIGIN AND EVOLUTION OF NEW IMPERIAL INSIGNIA

103

 

118

Giordana Trovabene

Ђордана Тровабене

DIVINITŔ E PERSONIFICAZIONI FLUVIALI NEI PAVIMENTI MUSIVI TARDO ANTICHI: ASPETTIICONOGRAFICI E VARIAZIONI SEMANTICHE

РЕЧНА БОЖАНСТВА И ПЕРСОНИФИКАЦИЈЕ РЕКА НА МОЗАИЧНИМ ПОДОВИМА КАСНЕ АНТИКЕ И СРЕДЊЕГ ВЕКА

119

 

130

Marija Tati}-\uri}

Mirjana Tatić-Djurić

 

НАЈТАРИЈИ ХРИСТОВИ ЛИКОВИ И ЊИХОВЕ АНТИЧКЕ ПАРАЛЕЛЕ

THE OLDEST PRESENTATIONS OF CHRIST AND THEIR ANCIENT PARALLELS

131

148

Гордана Милошевић

Gordana Milosevic

ИТАЛИЈАНСКИ ПЛАН“ НИША ИЗ 1719. ГОДИНЕ КАО ПОВОД ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ИЗГЛЕДА СРЕДЊЕ-ВЕКОВНОГ И АНТИЧКОГ ГРАДА

THE „ITALIAN PLAN“ OF NIS FROM 1719 AS THE MOTIVE FOR RECONSTRUCTING THE OUTLOOK OF THE MEDIEVAL AND ANCIENT TOWN

149

 

162

 

Михаило Милинковић

Mihailo Milinkovic

НЕКА ЗАПАЖАЊА О РАНОВИЗАНТИЈСКИМ УТВРЂЕЊИМА НА ЈУГУ СРБИЈЕ

EINIGE BEMERKUNGEN ZU FRÜHBYZANTINSICHIEN BEFESTIGUNGEN IM SÜDEN SERBIENS

163

182

Душан Рашковић

 

Dusan Raskovic

СТАЊЕ ИСТРАЖЕНОСТИ РАНОВИЗАНТИЈСКИХ УТВР-ЂЕЊА НА СЕВЕРОЗАПАДУ

ОБЛАСТИ НАИСА

RESEARCH CONDITIONS OF EARLY BYZANTINE FORTIFICATIONS IN THE NORTHWEST

REGION OF NAIS

183

 

194

Предраг В. Милошевић

Predrag V. Milosevic

ЦАР КОНСТАНТИН, УТЕМЕЉИТЕЉ ВИЗАНТИЈЕ И ЊЕ-НЕ АРХИТЕКТУРЕ

EMPEROR CONSTANTINE, THE FOUNDER OF BYZANTIUM AND ITS ARCHITECTURE

195

212

Carolyn S. Snively

 

Каролин С. Снајвли

DACIA MEDITERRANEA AND MACEDONIA SECUNDA IN THE SIXTH CENTURY: A QUESTION OF INFLUENCE ON CHURCH ARCHITECTURE

СРЕДЊА ДАКИЈА И ДРУГА МАКЕДОНИЈА У ШЕСТОМ ВЕКУ: ПИТАЊЕ УТИЦАЈА НА ЦРКВЕНУ АРХИТЕКТУРУ

213

 

 

224

Цоня Дражева

Tsoniya Drajeva

ГРАДСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ ПО ЮЖНОТО БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ ПРЕЗ VII-XV ВЕК – ПОСРЕДНИЦИ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ВИЗАНТИЯ

TOWN CENTRES ALONG SOUTH BULGARIAN BLACK SEA COAST IN 7TH – 15TH C.A.D – MEDIATORS BETWEEN BULGARIA AND BYZANTIUM

225

 

240

Stela Doncheva

Стела Дончева

SYMBOLIC EMPHASISES IN THE MEDIAEVAL RELIGIOUS ARCHITECTURE

СИМБОЛИЧКО НАГЛАШАВАЊЕ У СРЕДЊЕВЕКОВНОЈ ЦРКВЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ

241

260

Оливер Томић

Oliver Tomic

ОСОБЕНОСТИ ФРЕСАКА XIII ВЕКА У СТУДЕНИЧКОЈ НИКОЉАЧИ

FRESCOES OF NIKOLJACA (13TH CENTURY) IN STUDENICA MONASTERY – SOME PECULIARITIES

261

 

278

Joanis Sisyu

Иоанис Сисиу

THE PAINTING OF SAINT GEORGE IN OMOFORKLISIA, KASTORIA AND THE SCENE OF THE

 KOIMISIS OF THE VIRGIN MARY

СЛИКАРСТВО СВЕТОГ ЂОРЂА ОМОРФОКЛИСИЕ И ЦИКЛУС УСПЕЊЕ БОГОРОДИЦЕ

279

292

Harula Hadji

Харула Хађи

THE PRESENTATION OF ANNUNCIATION IN THE CHURCH OF SAINT ALYPIOS IN KASTORIA

СЛИКАРСТВО ОКО 1200. ГОДИНЕ И СЦЕНА БЛАГОВЕСТИ У ДВЕМА ЦРКВАМА У КАСТОРИЈИ

241

252

Georgi Gerov

Георги Геров

 

UNE ICONE DE SAINT GEORGES DU XV SIECLE

299

308

Pčre Michal Janocha

 

Отац Михаил Јаноша

EXALTATION DE LA SAINTE CROIX DANS LE CARDE DE CYCLES ILLUSTRATIFS D’INVENTION DE LA SAINTE CROIX DANS LA PEINTURE MONUMENTALE POST – BYZANTINE DE LA FIN DU XVE ET DU XVIE SIECLE

УЗДИЗАЊЕ  ЧАСНОГ КРСТА У СЦЕНИ ИЗ ЦИКЛУСА КОЈИ ИЛУСТРУЈЕ ОТКРИЂЕ ЧАСНОГ КРСТА СА МОНУ-МЕНТАЛНЕ ПОСТ-ВИЗАНТИЈСКЕ СЛИКЕ СА КРАЈА XV И ИЗ XVI ВЕКА

309

 

 

318

Мирјана М. Машнић

 

Mirjana M. Masnic

ФРИЗ СВЕТИТЕЉА У МЕДАЉОНИМА У ТРЕЋОЈ ЗОНИ НАОСА СВ. ПАНТЕЛЕЈМОНА У НЕРЕЗИМА

A FRIEZE OF SAINTS IN MEDALLIONS IN THE THIRD ZONE OF THE NAOS IN ST. PANTELEIMON AT NEREZI

319

 

 

334

Миша Ракоција

Misa Rakocija

НОВООТКРИВЕНИ ФРАГМЕНТИ ЖИВОПИСА ИЗ СТАРЕ ЦРКВЕ СВ. НИКОЛЕ У НИШУ

NEWLY DISCOVERED FRESCO FRAGMENTS IN THE OLD CHURCH OF ST. NICHOLAS IN NIS

335

358

Marta Nagi

Марта Нађ

SAINT HELEN WITH A PALM IN META - BYZANTINE ICON PAINTING

СВЕТА ЈЕЛЕНА СА ПАЛМОМ У ПОСТ-ВИЗАНТИЈСКОЈ УМЕТНОСТИ

359

368

Иванка Гергова

Ivanka Gergova

НИШ И РИЛСКИЯТ МАНАСТИР ПРЕЗ XVIII И XIX ВЕКОВЕ

NISH AND THE/RILA MONASTERY DURING XVIII AND XIX CENTURIES

369

376

 

Елена Попова

Elena Popova

САМОКОВСКИ ИКОНИ В СЕЛАТА ИЗ ЦАРИБРОДСКО

ICONS FROM SAMOKOV IN THE CARIBROD VILLAGES

377

382

Александар Кадијевић

Aleksandar Kadijevic

ИСТОРИСТИЧКЕ ОСНОВЕ НЕОВИЗАНТИЈСКЕ АРХИ-ТЕКТУРЕ У XIX ВЕКУ

HISTORISTIC GROUNDS OF THE XIX-CENTURY NEO-BYZANTINE ARCHITECTURE

383

396

Милица Церанић

Milica Ceranic

НЕОВИЗАНТИЈСКИ ЕЛЕМЕНТИ У АРХИТЕКТУРИ ХРАМА СВ. САВЕ НА ВРАЧАРУ

NEO-BYZANTINE ELEMENTS IN THE ARCHITECTURE OF ST. SAVA MEMORIAL

CHURCH IN VRACAR

397

412

Александра Нитић

Жељка Темерински

Aleksandra Nitic

Zeljka Temerinski

МАЈСТОРИ СРЕДЊОВЕКОВНОГ ЗЛАТОВЕЗА ИЗ НАРО-ДНОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ

THE MASTERS OF MEDIEVAL GOLD EMBROIDERY FROM THE NATIONAL MUSEUM IN BELGRADE

413

 

424

Giorgio Bezoari

Carlo Monti

Ђорђо Безоари

Карло Монти

SURVEY AND STATIC CONTROLS OF THE SAN MARCO’S BASILICA IN VENICE

 

СНИМАЊЕ И СТАТИЧКА ПРОВЕРА БАЗИЛИКЕ СВЕТОГ МАРКА У ВЕНЕЦИЈИ

425

 

434

Франц Цурк

Franc Curk

О ЈЕФИМИЈИНОМ ВЕЗУ

ON THE EMBROIDERY OF JEFIMIJA

435

466

Слободан Милеуснић

Slobodan Mileusnic

ВИЗАНТИНА“ У СРПСКОМ СЛИКАРСТВУ 17. И 18. ВЕКА

„BYZANTINE“ IN SERBIAN PAINTING OF THE 17. AND THE 18. CENTURY

467

488

Waldemar Deluga

Валдемар Делуга

POLISH-UKRAINIAN RESEARCH OF THE POST-BYZANTINE ART IN 19TH AND 20TH CENTURY

УКРАЈИНСКА ИСТРАЖИВАЊА ВИЗАНТИЈСКЕ И ПОСТ-
-ВИЗАНТИЈСКЕ УМЕТНОСТИ СА ПОЧЕТКА
XX ВЕКА

489

502

Ипресум