Српски | English   19. СИМПОЗИЈУМ "Похвала истини или Васкрс Византије"

Пријава за
научни скуп
Пројекат
Извештаји
Коментари
Учесници скупа
Упутство за припремање рукописа
Контакт
НасловнаМеждународный симпозиум византологов "Ниш и Византия"


Ниш и Византија

Похвала истине или Васкрс ВизантијеСлике и видео прилози са конференције


Изложба "После 15 година"

Ниш и хришћанско наслеђе

Зборник радова Ниш и Византија
Зборник XVIII
Зборник XVII
Зборник XVI
Зборник XV
Зборник XIV
Зборник XIII
Зборник XII
Зборник XI
Зборник X
Зборник IX
Зборник VIII
Зборник VII
Зборник VI
Зборник V
Зборник IV
Зборник III
Зборник II
Зборник I

Саборна црква у Нишу

Константинов град старохришћански Ниш

Манастири и цркве јужне и источне Србије

Манастири и цркве града Ниша

Манастир Свете Богородице у Сићевачкој клисури


Град Ниш

Универзитет Ниш

Православна Епарија нишка

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМАЊЕ РУКОПИСА:
 1. Фајлови се шаљу електронским путем у електронској форми: Microsoft Word; Times New Roman; font size 12; line spacing/размак 1.5.

 2. Основно писмо је ћирилица. Специфичне фонтове које употребљавате пошаљите их заједно са рукописом као посебну датотеку.

 3. Илустровани материјал око 20 прилога: Цртежи, калкови, планови минимум 600dpi или ppi (pixel/inch); Фотографије минимум 300dpi.

 4. Текст заједно са напоменама око 16 страница (1 страна 1857 знака).

 5. Рад на крају садржи резиме на страном језику или на српском ако је рад на страном језику – највише 1 до 2 стране.

 6. Рад на крају садржи легенде за илустрације.

 7. Напомене се налазе на дну сваке стране.

 8. Цитирање у напоменама:

  1. посебне књиге: аутор, наслов (курзив), место и година издања, цитиране странице.

   Пример:
   Д. Војводић, Зидно сликарство цркве Светог Ахилија у Ариљу, Београд 2005, 204.
   A. Khatchatrian, Les baptistéres paléochrétiens, Paris 1962 , 34-38.

  2. чланци у часописима: аутор. Наслов рада (курзив), назив часописа (пун или са познатом скраћеницом), број свеске, (изузетно уредник) место и година издања (у загради), цитиране странице.

   Пример:
   М. Живковић, Из иконографског програма Богородичине цркве у Студеници (1568): појединачне светитељске представе у северном вестибилу, Ниш и Византија 12, ур, М. Ракоција, (Ниш 2014), 423.
   M. Rakocija,Das frühe Christentum in Naissus/Niš (Serbien), Mitteilungen zur christlichen archäologie 17, ed. R. Pilinger, R. Harreither, (Wien 2011), 9-50.

   Напомена: Предлози у: односно in: се не наводе.

  3. издања извора: писац и наслов изворног дела, име издавача (курзив), место и година издања, цитирана страница/странице и ред(ови).

   Пример:
   Есфигменска повеља деспота Ђурђа, изд. П. Ивић – В.Ј. Ђурић – С. Ћирковић, Београд – Смедерево 1989, 22 сл.
   CritobuliimbriotaeHistoriae, ed. D.R. Reinsch, Berlin-New York 1983, 154

  4. коришћене скраћенице (у складу са језиком и писмом цитираног рада):
   • при навођењу аутора један испод дугог: исти/иста, isti/ista, idem/eadem
   • при навођењу аутора и дела једно испод другог: исто/ibidem
   • при навођењу истог места у делу: нав. место/nav. mesto/loc.cit.
   • више пута навођено исто дела истог аутора: нав. дело/op.cit.; или презиме аутора са скраћеним насловом, број странице/слике
   • уп., up., cf.; нап., n.

  5. не употребљавају се скраћенице стр., односно p. и pp.
РАД САДРЖИ:
 1. наслов рада, верзалом, центриран; уколико је рад настао у оквиру неког пројекта, назив и број пројекта наводе се у фусноти која је звездицом (*) везана за наслов;

 2. име и презиме аутора (без титула, функција, звања и сл.), испод наслова уз леву маргину текста, верзалом; подаци о институцији у којој аутор ради и електронска адреса аутора наводе се у фусноти која је двема звездицама (**) везана за име аутора; уколико су рад писала два аутора или више њих, име и презиме другог и осталих аутора исписују се испод имена и презимена првог аутора и везују се за одговарајуће податке у фусноти помоћу три (***), односно више звездица;

 3. апстракт, који укратко представља проблем, циљ, методе и резултате истраживања (до 600 словних места), доноси се на језику основног текста; лева маргина апстракта увучена је 1,5 cm у односу на основни текст;

 4. кључне речи (до седам) треба да буду стандардне и релевантне за тему и садржај рада; уводна синтагма пише се курзивним типом слова (Кључне речи); на крају кључних речи не ставља се тачка; лева маргина увучена је 1,5 cm у односу на основни текст;Institute Of
Byzantine Research

Археолошки институт
Београд

Византолошки институт
САНУ

Филиозофски факултет
Београд

Македонска академија
наука и уметности

Бугарска академија
наука

АИМОС
Солун

Centre for Byzantine
Research

webpage counters