НИШ И ВИЗАНТИЈА

XI

NIŠ & BYZANTIUM XI

 

СИМПОЗИУМ, НИШ 3-5. јун 2012.

ЗБОРНИК РАДОВА

THE COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS

 

Уредник/editor

Миша Ракоција

Miša Rakocija

 

Ниш, 2013./Niš, 2013.

http://www.ni.rs/byzantium/

ДАНИ СВ. ЦАРА КОНСТАНТИНА И ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ

The Days of St. Emperor Constantine and Helena

  Израда компакт диска (CD) са међународног научног симпозијума НИШ И ВИЗАНТИЈА XI омогућено је средствима Министарства вера и дијаспоре (Канцеларија за сарадњу са црквама и верским заједницама) Републике Србије, на основу реализованог пројекта Православне епархије нишке на тему "Унапређење верске културе; верских слобода и толеранције".

 

 

 

 

     РЕПУБЛИКА СРБИЈА

    REPUBLIKA SRBIJA

Град Ниш

CITY OF NIŠ

2, 7 Juli St. Niš 18000

www. ni.rs

            

Свети цар Константин и наслеђе Европе

St. Emperor Constantine and the heritage of Europe

УВОД

 

 

ОТВАРАЊЕ

академик др Љубомир Максимовић

akademik dr Ljubomir Maksimović

 

Renate Pillinger

 

Ренате Пилингер

 

Constantine the Great and Christian Europe as Reflected in the Monuments

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ И ХРИШЋАНСКА ЕВРОПА ПРИКАЗАНИ У СПОМЕНИЦИМА

 

23 – 30

Миша Ракоција

Miša Rakocija

O БАЗИЛИЦИ СА МАРТИРИЈУМОМ (БАЗИЛИКА МУЧЕНИКА) У НИШУ

ABOUT THE BASILICA WITH MARTYRIUM (BASILICA OF MARTYRS) IN NIŠ

 

31 - 68

Ђакон Ивица Чаировић

Deacon Ivica Chairović

Богословско-историјске импликације сабора у Елвири (306)

THEOLOGICAL-HISTORICAL IMPLICATION OF THE COUNCIL IN ELVIRA (306)

69 – 78

Miguel P. Sancho Gómez

Мигел П Санчо Гомез

THE EMPEROR JULIAN, NAISSUS AND SIRMIUM

ЦАР ЈУЛИЈАН, НАИСУС И СИРМИЈУМ

 

79 – 90

Entela Daci

Ентела Даци

 

THE BYZANTINE ROUND FORUM OF DYRRACHIUM

ВИЗАНТИЈСКИ ОКРУГЛИ ФОРУМ У ДРАЧУ

 

91 – 100

Lida Fabian Miraj

 

Лида Фабијан Мирај

Orpheus The evolution of the Myth in Greek, Roman, Early Christian Period and Orpheus Mosaic of Dyrrachium

ОРФЕЈ - ЕВОЛУЦИЈА МИТА У ГРЧКОМ, РИМСКОМ, РАНОХРИШЋАНСКОМ ПЕРИОДУ И МОЗАИК ОРФЕЈА У ДРАЧУ

 

101 – 122

Миодраг Марковић

 

Miodrag Marković

 

СРЕДЊОВЕКОВНЕ ПРЕДСТАВЕ КРСТОВА СА КРИПТОГРАМИМА“ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА СВЕТОГ ЦАРА КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ

The medieval depictions of the crosses with „cryptograms“
related to St. Constantine the Great

 

123 – 134

 

Бојана Племић

 

Bojana Plemić

ТРАНСФОРМАЦИЈА ЗНАЧЕЊА КАСНОАНТИЧКИХ МОТИВА НА ПРИМЕРУ ДВА ПОДНА МОЗАИКА ЈУСТИНИЈАНОВЕ ЕПОХЕ

TRANSFORMATION OF MEANING OF LATE ANTIQUE MOTIFS ON THE EXAMPLE OF TWO FLOOR MOSAICS FROM JUSTINIAN’S EPOCH

 

135 – 146

Elizabeta Dimitrova

Елизабета Димитрова

RIDERS ON THE STORM Dramatic ride of the “Vinica cavalier

Riders on the Storm” Драматично јахање Виничког коњаника

147 – 156

Carolyn S. Snively,

Goran Sanev

Каролин С. Снајвли, Горан Санев

 

LATE ANTIQUE RESIDENCES AT GOLEMO GRADIŠTE, KONJUH, R. MACE

 

DONЈA КАСНОАНТИЧКА РЕЗИДЕНЦИЈА НА ГОЛЕМОМ ГРАДИШТУ, КОЊУХ, Р. МАКЕДОНИЈА

157 – 172

Sabrina C. Higgins

 

Сабрина Хигинс

Riding into Late Antiquity: A Thracian Rider Relief from

Golemo Gradište, Konjuh

КОЊАНИК У КАСНОЈ АНТИЦИ: РЕЉЕФ ТРАЧКОГ КОЊАНИКА ИЗ ГОЛЕМОГ ГРАДИШТА, КОЊУХ

 

173 – 186

Дубравка Прерадовић

 

Dubravka Preradović

 

Преноси реликвија из Византије на Јадран у периоду између VI и XI века

Translations of the relics from the Byzantine Empire in the Adriatic between the 6th and the11th century

 

187 – 208

Pascal Androudis

 

 

Паскал Андрудис

 

 

LES PREMIERES APPARITIONS ATTESTEES DE L’AIGLE BICEPHALE DANS L’ART ROMAN D’OCCIDENT (XIE- XIIE SIECLES). ORIGINES ET SYMBOLIQUE

ПРВИ ПОТВРЂЕНИ ПРИКАЗИ ДВОГЛАВОГ ОРЛА У ЗАПАДНОЈ РОМАНСКОЈ УМЕТНОСТИ (XI-XII ВЕК), ПОРЕКЛО И СИМБОЛИКА

 

209 – 226

Ариjадна Воронова

 

Ariadna Voronova

 

Далматински поликонхоси и средњовековне ротонде Словениjе: проблем порекла архитектуре

DALMATIAN POLIKONHI AND SLOVENIAN MEDIEVAL ROTОNDA PROBLEM OF ORIGIN OF ARCHITECTURE

 

227 – 246

Драган Војводић

 

Dragan Vojvodić

 

ЗАПАЖАЊА И РАЗМИШЉАЊА О СЛИКАРСТВУ СВЕТИЛИШТА СПАСОВЕ ЦРКВЕ У ЖИЧИ

OBSERVATIONS AND REFLECTIONS ON THE PAINTING IN THE ALTAR AREA OF THE CHURCH OF THE ASCENSION IN ŽIČA

 

247 – 266

Татјана Стародубцев

Tatjana Starodubcev

ВЛАДАРСКЕ ИНСИГНИЈЕ КНЕГИЊЕ МИЛИЦЕ

RULER`S INSIGNIA OF PRINCESS MILICA

 

267 – 278

Ιωάννης Σίσιου

 

Иоанис Сисиу

 

Ο κύκλος του Ακάθιστου στο ναό του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Καστοριάς

Циклус Акатиста у цркви св. Јована Претеча у Касторији

 

279 – 294

Branislav Cvetković

Бранислав Цветковић

The Portraits in Lapušnja and Iconography of Joint Ktetorship

ПОРТРЕТИ У ЛАПУШЊИ И ИКОНОГРАФИЈА ЗАЈЕДНИЧКОГ КТИТОРСТВА

295 – 308

Милица Поповић

 

Milica Popović

 

Представе страдања и смрти апостола у припрати католикона манастира Ново Хопово

Depictions of death and martyrdom of the apostles in the nartex of the Novo Hopovo monastery

 

309 – 328

Роса Д’Амико

 

 

Rosa D’Amico

 

Стари грЧки мајстори…“: давно изгубљен циклус ИЗ XIII века у Базилици Св. Стефана у Болоњи и историјске расправе о византијској уметности

„OLD GREEK MASTERS ...“: LONG-LOST CYCLE FROM THE THIRTEENTH CENTURY IN THE BASILICA OF ST. STEPHEN IN BOLOGNA AND HISTORICAL DISCUSSION OF BYZANTINE ART

 

329 – 344

Nagy Márta

 

Нађ Марта

 

The Representation of Saint Constantine and Saint Helen with the Cross in 19th-Century Engravings from Athos

Представа Светог Константина и Свете Јелене са ЧАСНИМ крстом у XIX веку- Гравире са Свете Горе

345-354

Дарко Николовски

Дарко Николовски

Прилог кон делото на зографот Никола Михаилов

ПРИЛОГ СТВАРАЛАШТВУ ЗОГРАФА НИКОЛЕ МИХАИЛОВА

355 – 366

Александар Кадијевић

 

Alexandar Kadijević

Неовизантинизам у архитектури Новог Београда - храм св. Димитрија Солунског  (1996-2001)

NEO BYZANTINE STYLE IN THE ARCHITECTURE OF NEW BELGRADE CHURCH OF ST. DEMETRIUS OF THESSALONIKI (1996-2001)

 

367 – 374

Горан Јанићијевић

 

Goran Janićijević

 

 

Духовно искуство као претпоставка рецепције приказаног простора у касноантичкој и византијској уметности

SPIRITUAL EXPERIENCE AS A PREREQUISITE OF RECEPTION OF REPRESENTED SPACE IN LATE ANTIQUE AND BYZANTINE ART

 

375 – 384

Graham Jones

 

Грејем Џонс

Earth, Fire, and Water: Constantine and Helena in the Ritual Heritage of Europe and its Neighbourhood

ЗЕМЉА, ВАТРА И ВОДА: КОНСТАНТИН И ЈЕЛЕНА У РИТУАЛНОМ НАСЛЕЂУ ЕВРОПЕ И ЊЕНИХ СУСЕДА

 

385 – 408

Lars Ramskold

Ларс Рамсколд

 

CONSTANTINE’S VICENNALIA AND THE DEATH OF CRISPUS

ДВАДЕСЕТОГОДИШЊИЦА КОНСТАНТИНА И СМРТ КРИСПА

 

409 – 456

Konstantinos J. Dolmas

 

Константин Ј. Долмас

 

The Representation of a Rare Weapon in the Chapel of St. Euthymios, Thessalonike

ПРЕДСТАВА РЕТКОГ ОРУЖЈА У КАПЕЛИ СВ. ЈЕВТИМИЈА У СОЛУНУ

457 – 462

Бојана Крсмановић

Bojana Krsmanović

 

Војна реформа у теми Македонија

THE MILITARY REFORM IN THE THEME OF MACEDONIA

463 – 474

Nona Petkova

 

Нона Петкова

ON THE SYSTEMATIZATION OF BYZANTINE GOSPEL COVERS: ABOUT A RARE TYPE OF PRECIOUS BOX BINDINGS

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ВИЗАНТИЈСКИХ КОРИЦА ЈЕВАНЂЕЉА:О РЕТКОЈ ВРСТИ ВРЕДНОГ ПОВЕЗА КУТИЈА

 

475 – 484

Pance Velkov

 

Панче Велков

 

The Concept of Authenticity in Byzantine Churches - The Case of Republic of Macedonia

КОНЦЕПТ АУТЕНТИЧНОСТИ У ЗАШТИТИ ВИЗАНТИЈСКИХ ЦРКАВА У РЕПУБЛИЦИ МАКЕДОНИЈИ

485 – 494

IMPRESUM