ВИЗАНТИЈСКЕ ОСНОВЕ САВРЕМЕНЕ ЕВРОПЕ

                                            BYZANITUM ROOTS OF MODERN EUROPE

САДРЖАЈ - SOMMAIRE

 

 

                                               

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИШ И ВИЗАНТИЈА

II

NIŠ & BYZANTIUM II

 

СИМПОЗИУМ, НИШ 3-5. јун 2003.

ЗБОРНИК РАДОВА

THE COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS

Уредник/editor

Миша Ракоција

Miša Rakocija

Ниш, 2004.

www.nis.org.yu

ДАНИ СВ. ЦАРА КОНСТАНТИНА И ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ

The Days of St. Emperor Constantine and Helena

Штампање зборника радова и компакт диска са међународног научног симпозијума НИШ И ВИЗАНТИЈА I и II омогућено је средствима Града Ниша

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

REPUBLIKA SRBIJA 
Град Ниш

NIŠ CITY ASSEMBLY

2, 7.Juli St.  Niš 18000

Tel:+381 18 513-278  Fax:+381 18 513-277  

 E-mail: mayor@gu.ni.sr.gov.yu

Скупштина општине Ниш

www.sonis.org.yu

е-mail: mailmaster@sonis.org.yu

телефон/ факс: 018/ 532-992

УВОД

 

 

Graham Jones

 

Graham Jones

Aspects of Helen: Byzantine and other influences on the reading of onstantine’s mother in the West

Јелена: Византијски и други утицаји на интерпретацију Константинове мајке на западу

 

13

 

 

28

Саво Лаушевић

Savo Laušević

Исихастички енергизам могућа савремена парадигма

Hesychasm and energysm

29

34

Борис Б. Брајовић

Boris B. Brajović

Космополитизам - једна византијска парадигма

Cosmopolitism, the Byzantine paradigm

35

40

Carmen Angela Cvetković

Кармен Ангела Цветковић

Late fourth century fathers on the priesthood

Свети оци четвртог века о свештенству

41

52

Vladimir Cvetković

Владимир Цветковић

God and the world in the works of st. Irenaeus of Lyon

Бог и свет у делу Светог Иринеја Лионског

53

60

протојереј Радомир

В. Поповић

Proto-Priest Radomir

V.Popović    

              

Црквене прилике у доба цара Јустинијана Првог (527-565)-поводом 1550e годишњице Петог васељенског сабора, 553-2003

Church-related historical circumstances during the reign of Emperor Justinian the first (527-565)(On the occasion of the 1550th Anniversaryof t he Fifth Ecumenical Council, 553-2003)

61

 

 

70

Радивој Радић

Radivoj Radić

Допринос византијских лекара средњовековној медицини

Contribution of Byzantine physicians to the medieval medicine (Several)

examples

71

 

78

Драгиша Милосављевић

 

Dragiša Milosavljević

Феномен византијске болнице Св. Георгиа у Дабру (Мажићима код Прибоја

The phenomenon of the Byzantine hospital of St George’s monastery in Dabar(Mažići near Priboj)

79

 

96

Оливер Томић

Oliver Tomić

Реч о портрету у средњем веку

Quelques remarques sur le portrait Médiéval

105

120

Гордана Милошевић

Gordana Milošević

Мартиријум и гробљанска баѕилика у Јагодин Мали у Нишу

The martyry and the cemetery basilica in Jagodin Mala in Niš

121

140

Миша Ракоција

 

Miša Rakocija

Рановизантијска гробница на свод код села Клисура поред Ниша и кратак осврт на проблем засведених гробница

Early Byzantine crypt with a vault in the village of Klisura near Niš and a brief comment on the problem of vaulted crypts

141

 

164

Драгица Премовић-Алексић

Dragica Premović-Aleksić

Касноантичка и рановизантијска утврђења у новопазарском крају

Late antiquity and early byzantine fortifications in the area of Novi Pazar

165

176

Виктор Лилчић

 Viktor Lilčić

Рановизнтијски кастели и градићи на северу скопско-кумановског

региона

Early Byzantine castles and small fortresses in the northern part of the skopje-kumanovo region

177

 

 

184

Михаило Милинковић

Mihailo Milinković

Археологија моде као археологија идентитета-неколико примера

Die archäologie der mode als archäologie der identität – einige beispiele

185

196

Марица Максимовић

Marica Maksimović

Налази са локацијемали Саборни храму Нишу

Finds in the site of „The minor Cathedral“ in Niš

197

216

Тијана Борић

 

Tijana Borić 

О архитектури цркве Св. арханђела Михаила и Гаврила (мали Саборни храм у Нишу)

On the architecture of the church of holy Archangels Michael and Gabriel (minor Cathedral in Niš)

217

 

226

Georgi Gerov

L’image de Constantin et Helene avec la croix: étapes de formation et contenu symbolique

227

240

Аледсандра Давидов Темерински

Aleksandra Davidov-Temerinsk

Империјални смисао дечанског сликарства - уводна разматрања

The imperial meaning of the art of painting in Dečani-prolegomena

241

252

Зарко Ждраков

 

Zarko Zhdrakov

Идентификациата на костурското ателие от XV век - по непубликовани автографи от Кремиковци и Поганово

Identification of the 15 century art workshop of Kastoria: after unpublished autographs from-Kremikovtsi and Poganovo

253

 

 

268

Teodora Vasileva

Теодоа Василева

The scene „Melismos“ in the church „St. Virgin“ in Dolna Kamenitsa

Sцената “Mелисмос” в църквата “св. Bогородица” в с. Dолна Kаменица

269

276

Мирјана М. Машнић

Mirjana M.Mašnić

Поречки манастир Рођење Богородице у селу Манастирцу у Македонији

The Poreče Monastery of „The Nativity of the HolyVirgin“ at the Village of Manastirec in Macedonia

277

 

294

Ιωάννης Σίσιου

 

Иоанис Сисиу

Οι Kαστοριανοι ζωγραφοι που μετακινουνταιβορεια κατα το πρωτο μισο του 14ου αιωνα

Kретање сликара из Kостура ка северу у првојполовини XIV века

295

 

310

Слободан Милеуснић

Slobodan Mileusnić

Плаштеница краља Милутина (литургијска употреба)

King Milutin’s Epitaphios (liturgical employment)

311

316

Александра Нитић

 

Aleksandra Nitić

Тканине и профани костим у српском сликарству XIV и прве половине XV.

Textile and secular costume in serbian painting of the 14th and the first half of the15th century – the origin and development of style

317

 

334

 

Бранка Иванић

Branka Ivanić

Мара Бранковић и монументаклно сликарство друге половине XV века

Mara Branković and monumental painting of the second half of the 15th century

335

342

Јасминка Николић Новаковић

Jasminka Nikolić-Novaković

О теби радујетсјау зидном сликарству касног средњег врка у Македонији

Hymn „In you rejoice“ in the late medieval wall painting of Macedonia

343

350

Радомир Д. Петровић

 

Radomir D. Petrović

Фреске чуда и легенди цара Константина у манастиру Бањи прибојској 

Frescoes related to the Miracles and legends of tzar Constantine the great in the Banja of Priboj monastery from 1574

351

 

374

Иванка Гергова

Иванка Гергова

Нишки митрополити почитани како светци в Бьлгария

Nишки митрополити поштовани као свеци у Bугарскоj у ХІХ веку

375

378

Александар Кадијевић

Aleksandar Kadijević

Евокације и парафразе византијског градитељства у српској архитектури од 1918. до 1941. године

Byzantine construction evocations and paraphrases in serbian architecture from 1918 to 1941

379

 

 

392

Душица Живановић

Dušica Živanović

Почетци проучавања византијске архитектуре у Србији

The outsets of byzantine architecture research in Serbia

393

404

Милица Церанић

 Milica Ceranić

Црква у Ресници (1885) - пример Ивачковићевог неовизантизма

The church in Rasnica(1885)-an example Ivačković’s neo-byzantine style

405

414

Драгиња Маскарели

Draginja Maskareli

Неовизантијски типски пројекти за црквене грађевине у Србији

Neo-byzantine standard designs of ecclesiastic constructions in Serbia

415

422

Саша Михајлов

Saša Mihajlov

Неовизантијски елементи у архитектури Рајка М. Татића (1900/79)

Neo-byzantine elements in the architecture of Rajko M. Tatić (1900-1979)

423

434

Ђорђе С. Костић

Djordje S. Kostić

Византијско наслеђе у бедекерима

Byzantine heritage in Baedekers

435

444

Импресум