НИШ И ВИЗАНТИЈА

 I

NIŠ & BYZANTIUM I

 

Симпозиум, Ниш 3-5. јун 2002.

 

ЗБОРНИК РАДОВА

THE COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS

Уредник/editor

Миша Ракоција

Miša Rakocija

Ниш, 2003.

www.nis.org.yu

 

 

ДАНИ СВ. ЦАРА КОНСТАНТИНА И ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ

The Days of St. Emperor Constantine and Helena

Штампање зборника радова и компакт диска са међународног

научног симпозијума НИШ И ВИЗАНТИЈА I и II омогућено је средствима Града Ниша

 

Република Србија

REPUBLIKA SRBIJA 
Град Ниш

NIŠ CITY ASSEMBLY

2, 7.Juli St.  Niš 18000

Tel:+381 18 513-278  Fax:+381 18 513-277  

 E-mail: mayor@gu.ni.sr.gov.yu

Скупштина општине Ниш

www.sonis.org.yu

е-mail: mailmaster@sonis.org.yu

телефон/ факс: 018/ 532-992

                                      НИШ И ВИЗАНТИЈСКА УМЕТНОСТ

                             NIS & BYZANTINE ART

САДРЖАЈ - SOMMAIRE

УВОД

 

 

Дејан Медаковић

Поруке византијске цивилизације……………………………………………...

12

Александар Лома

Откуде Ниш?…………………..…………..………………………

15

Aleksandar Loma

Where is Niš from? ......................................................................................

21

Александар Јовановић

Археолошке белешке из касноантичког Наиса и околине……………

23

Aleksandar Jovanović

Archeological notes from late antique Naisa andsurrounding …………

38

Радомир В. Поповић

Епископ Јевсевије Кесаријски о цару Константину Великом ….

39

Radomir V. Popović

Bishop Eusebius Of Caeserea on the emperor Constantine the Great…

46

Вујадин В. Иванишевић

Остава ”електрон” трахеја Теодора Анђела иѕ Ниша ………………

47

Vujadin Ivanišević

Trιsor “d’ιlectrum” trachιa de Thιodore Ange provennant de la rιgion de Niš

62

Миша Ракоција

О цркви Св.Јована у Орљану и њеном месту у историји византијске архитектуре

75

Miša Rakocija

On Saint John church in Orljane  and its place in Byzantium architect. History ...

106

Бранко Горгиев

Неке импликације сусрета Фридриха Барбаросе и Стефана Немање

107

Branko Gorgiev

Certain implications ofFriedrich and Barbarossa and Stefan Nemanja

116

Драгиша Бојовић

Ниш у књижевном делу Стефана Првовенчаног…………………

117

Dragisa Bojović

Nis in Stefan the First- Crowned literal work …………..……………

124

Александар Кадијевић

О архитектури нишке Саборне цркве Силаска Светог Духа……

125

Aleksandar Kadijević

On the architecture on Niš Orthodox Cathedral …………………………

139

Драгиња Маскарели

Илкићев пројекат за епархијски Дом у Нишу –

Пример неовизантијских стремљења у новијој српској архитектури……..

 

141

Draginja Maskareli

Ilkić project for diocese mansion in Niš - an example

of neo Byzantium trends in new Serbian architecture ………..………

 

152

Оливер Томић

Портретне вредности представа римских царева у доба Kонстантина

155

Oliver Tomić

La ressemblance entre le portraits des emereurs romains et leurs

traits veritables au temps du Constantin Le Grand …………………………

 

170

Vladimir Cvetković

St. Athanasius of alexandria – a champion of nicene orthodoxy ……....……

171

Владимир Цветковић

Свети Атанасије Велики и никејско исповедање вере ………...…………

184

Baban Carmen Angela

The conversion of Constantine ………….……………………………………

185

Бабан Кармен Ангела

Константиново преобраћење …………………………………………

190

Слађана Ристић-Горгиев

Појам лепог у Византији……………………………..………………………

191

Sladjana Ristić Gorgiev

Byzantium concept of beauty ……………………………………………

197

Таса Јовановић

Закон судниј људем-први писани словенски законик……..…...………

199

Радомир Д. Петровић

Свети Димитрије пробада бугарског цара Колојана …...………

217

Radomir D.Petrović

Saint Dimitrije stabs the bulgarian king Kalojan …………………………………

234

Анета Серафимова

Воспоставување на иконите и Издигнување на Часниот крст

во наосот на кучевишките Свети Архангели …………...………

 

235

Aneta Serafimova

The establishing of icons and placing the holly cross …..……………

248

Мирјана М. Машнић

Прелиминарна сазнања о сеоској цркви Ваведење

Богородичино у Поречком Здуњу ………………….……...…………

 

249

Mirjana M.Matnić

Preliminary knowledge on village church of the Presentation

of the Mother of God in the Temple in Porecki Zdunj…….…..………

 

261

Јасминка Николић

Један средњовековни дубореѕни крст………………….……………

263

Импресум