1670 година од смрти св. цара Константина Великог, 337-2007.

1670th Anniversary of the death of St. Emperor Constantine the Great, 337-2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИШ И ВИЗАНТИЈА

VI

NIŠ & BYZANTIUM VI

 

СИМПОЗИУМ, НИШ 3-5. јун 2007.

ЗБОРНИК РАДОВА

THE COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS

 

Уредник/editor

Миша Ракоција

Miša Rakocija

Ниш, 2008./Niš, 2008.

http://www.nis.org.yu/byzantium/

ДАНИ СВ. ЦАРА КОНСТАНТИНА И ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ

The Days of St. Emperor Constantine and Helena

   Штампање зборника радова и компакт диска са међународног научног симпозијума НИШ   И ВИЗАНТИЈА VI омогућено је средствима Града Ниша

 

 

 

Г.О. ПАНТЕЛЕЈ

     РЕПУБЛИКА СРБИЈА

    REPUBLIKA SRBIJA

            
Град Ниш

CITY OF NIS

 

 2, 7.Juli St.  Niš 18000

          E-mail: mayor@gu.ni.sr.gov.yu

www.nis..org.yu

 

 

 

УВОД

САДРЖАЈ—SOMMAIRE

 

Carolyn S. Snively

Каролин С. Снајвли

1670th Anniversary of the death of St. Emperor Constantine the Great, 337-2007

1670 година од смрти св. цара Константина Великог, 337-2007.

 

17

29

Ивана Поповић

 

Ivana Popović

DEA DARDANICA ИЗ МЕДИЈАНЕ И СРОДНИ СПОМЕНИЦИ ИЗ BАЛКАНСКИХ ПРОВИНЦИЈА ЦАРСТВА

DEA DARDANICA FROM MEDIANA AND RELATED MONUMENTS FROM THE BALKAN PROVINCES OF THE EMPIRE

 

31

 

43

Миша Ракоција

Miša Rakocija

 

НОВА САЗНАЊА O РАНОХРИШЋАНСКOJ ПРОШЛОСТИ НИША

NEW INSIGHT INTO THE EARLYCHRISTIAN PAST OF NIŠ

 

45

58

Carolyn S. Snively

 

Каролин С. Снајвли

TRANSEPTS IN THE ECCLESIASTICAL ARCHITECTURE OF EASTERN ILLYRICUM AND THE EPISCOPAL BASILICA AT STOBI

ПОПРЕЧНИ БРОД У ЦРКВЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ ИСТОЧНОГ ИЛИРИКА И ЕПИСКОПАЛНА БАЗИЛИКА У СТОБИЈУ

 

59

 

74

Giodana Trovabene

 

Ђордана Тровабене

 

COSTANTINO A ROMA: PRIMITIVE DECORAZIONI MUSIVE DEGLI EDIFICI CRISTIANI E SUCCESSIVE TRASFORMAZIONI

КОНСТАНТИН У РИМУ: ПРИМИТИВНА МОЗАИЧКА ДЕКОРАЦИЈА ХРИШЋАНСКИХ ГРАЂЕВИНА И КАСНИЈЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ

 

75

 

98

Ioannis D. Varalis

 

Јанис Д. Варалис

 

              

REVEREND PROTOTYPES? CONSTANTINIAN CHURCHES  AND THEIR LATER IMITATIONS IN THE BALKANS

УЗВИШЕНИ ПРОТОТИПОВИ? КОНСТАНТИНОВЕ ЦРКВЕ И ЊИХОВЕ КАСНИЈЕ ИМИТАЦИЈЕ НА БАЛКАНУ

 

99

 

112

Iordan Gatev

 

Јордан Гатев

 

BURIAL RITE ALONG THE BULGARIAN BLACK SEA COAST DURING THE LATE ANTIQUITY (4TH – 6TH CENTURIES)

ПОГРЕБНИ ОБРЕД НА БУГАРСКОЈ ОБАЛИ ЦРНОГ МОРА У КАСНОМ АНТИЧКОМ ПЕРИОДУ (IV - VI ВЕК)

113

 

124

Оливера Илић

 

Olivera Ilić

 

ПАЛЕОХРИШЋАНСКИ ЛИТУРГИЈСКИ ПРЕДМЕТИ И ДЕЛОВИ ЦРКВЕНЕ ОПРЕМЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ЈУЖНЕ СРБИЈЕ”

EARLY CHRISTIAN LITURGICAL OBJECTS AND ITEMS  OF ECCLESIASTICAL FURNITURE IN SOUTHERN SERBIA

125

 

136

Tamara Ognjević

Тамара Огњевић

 

THE SHEPHERD AS THE PERSONIFICATION OF RULER AND PRIEST

ПАСТИР КАО ПЕРСОНИФИКАЦИЈА ВЛАДАРА И СВЕШТЕНИКА

137

148

Robert Mihajlovski

 

Роберт Михајловски 

A SERMON ABOUT THE ANTI-PALAMITE THEOLOGIAN GREGORY AKYNDINOS OF PRILEP

СЛОВО ЗА ГРИГОРИЈ АКИНДИН ОД ОД ПРИЛЕП  И НЕГОВИОТ АНТИ-ПАЛАМИТИЗАМ

 

149

 

156

Аница Ѓорѓиевска

 

Anica Djordjievska

 

КНИЖЕВНИ И ЕПИГРАФСКИ СВЕДОШТВА ЗА РАНОХРИСТИЈАНСКА ХЕРАКЛЕА

LITERARY AND EPIGRAPHIC REFERENCES OF THE EARLY-CHRISTIAN HERACLEA

 

157

 

168

Devis Valenti

 

Девис Валенти

COSTANTINO A CAVALLO: PERSISTENZE DI UN’ICONOGRAFIA NEL MEDIOEVO

КОНСТАНТИН НА КОЊУ: ТВРДОКОРНОСТ ИКОНОГРАФИЈЕ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ

 

165

 

183

Athanassios Semoglou

 

 

Атанасиос Семоглу

NOTES SUR LA DOUBLE DÉISIS ET SES IMPLICATIONS DOCTRINALES SUR LA CROIX – RELIQUAIRE PECTORALE DU MUSÉE DE LA BIBLIOTHÈQUE APOSTOLIQUE AU VATICAN (M.S.1387)

БЕЛЕШКЕ О ДВОЈНОМ ДЕИСИСУ И ЊЕГОВИМ ДОКТРИНАРНИМ ИМПЛИКАЦИЈАМА НА КРСТУ–РЕЛИКВИЈИ МУЗЕЈА АПОСТОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У ВАТИКАНУ (M.S. 1387)

 

185

 

 

192

Elizabeta Dimitrova

 

Елизабета Димитрова

SEVEN STREAMS-The Stylistic Tendencies of Macedonian Fresco Painting in the 13th Century

СЕДАМ ТОКОВА-Стилске тенденције фреско сликарства на македонској територији у XIII веку

 

193

 

208

Радомир Д. Петровић

 

 

Radomir D. Petrović

НОВООТКРИВЕНЕ ФРЕСКЕ НЕВЕСТЕ ХРИСТОВЕ” ГРЧКОГ ЗОГРАФА ЈОВАНА ИЗ XIV ВЕКА У ЦРКВИ СВЕТОГ ДИМИТРИЈА У МАНАСТИРУ ПЕЋКА ПАТРИЈАРШИЈА

NEWLY DISCOVERED FRESCOES „THE BRIDES OF CHRIST“ - BY THE GREEK ZOGRAPH IOANNES FROM THE XIV CENTURY - IN THE CHURCH OF SAINT DEMETRIUS IN THE PATRIARCHATE OF PEĆ MONASTERY

209

 

 

229

Ralitsa Rousseva

 

 

Ралица Русева

 

THE LEGEND OF THE LAST EMPEROR AND AN UNPUBLISHED ESCHATOLOGICAL SCENE FROM ST. NICHOLAS CHURCH IN PERHONDI VILLAGE (ALBANIA, 14TH CENTURY)

ЛЕГЕНДА О ПОСЛЕДЊЕМ ЦАРУ И ЈЕДНА НЕОБЈАВЉЕНА ЕСХАТОЛОШКА СЦЕНА ИЗ ЦРКВЕ СВ. НИКОЛЕ У СЕЛУ ПЕРУНДИ (АЛБАНИЈА, ХІV ВЕК)

 

231

 

 

243

Ιωάννης Σίσιου

 

Иоанис Сисиу

ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΥΛΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΟΥΜΠΕΛΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

ИКОНОГРАФСКИ ПРОГРАМ СЛИКАРСТВА У ТАМБУРУ КУПОЛЕ БОГОРОДИЦЕ КУМБЕЛИДИКЕ И УЛОГА ЦРКВЕ КАО НАДГРОБНОГ СПОМЕНИКА

 

245

 

262

Цвета Вълева

 

Tsveta Valeva

 

ЗА ЕДИН ИКОНОГРАФСКИ ВАРИАНТ НА СЦЕНАТА ОПЛАКВАНЕ ОТ ХV ВЕК

UNE VERSION ICONOGRAPHIQUE DE LA SCÈNE DU THRÈNE DU XVE SIÈCLE

263

 

272

Бранка Иванић

Branka Ivanić

БОГОРОДИЦА СОКОЛИЧКА ИЛИ БОГОРОДИЦА БАЊСКА?

THEOTOKOS OF SOKOLICA OR THEOTOKOS OF BANJSKA?

 

273

280

Љиљана Шево

 

 

Ljiljana Ševo

 

ЈЕДНА НЕУОБИЧАЈЕНА ТЕМА У СРПСКОМ СЛИКАРСТВУ – БОГОРОДИЦА ИЗМЕЂУ ЈОАКИМА И АНЕ У ЦРКВИ УСПЕЊА БОГОРОДИЦЕ У СРПСКОМ КОВИНУ

AN UNUSUAL TOPIC IN SERBIAN ART OF PAINTING - THE MOTHER OF GOD BETWEEN JOACHIM AND ANNE IN THE CHURCH OF THE ASSUMPTION IN RACKEVE (UPPER KOVIN)

 

281

 

 

295

Иванка Гергова

Ivanka Gergova

 

О НЕКИМ ГРАФИЧКИМ ПРИКАЗИМА БОГОРОДИЦЕ ТРОЈЕРУЧИЦЕ

ABOUT SOME GRAPHICAL REPRESENTATIONS OF VIRGIN TRIHEIROUSSA

297

304

Горан Јанићијевић

Goran Janićijević

КОНСТАНТИНОВА ARS CHRISTIANA И ЊЕН ОДЈЕК У УМЕТНОСТИ ЦРКВЕ

CONSTANTINE’S ARS CHRISTIANA AND ITS IMPACT ON THE ECCLESIASTICAL ART

 

305

314

Waldemar Deluga

 

Валдемар Делуга

 

LA PEINTURE ICONIQUE EN RUTHÉNIE APPARTENANT À LA COURONNE DE POLOGNE AUX XVE ET XVIE SIÈCLES

ИКОНОПИС У РУТЕНИЈИ КОЈА ЈЕ ПРИПАДАЛА ПОЉСКОЈ КРУНИ У XV И XVI ВЕКУ

 

315

 

326

Graham Jones

 

 

Грејем Џонс

 

CONSTANTINE’S LEGACY: TRACING BYZANTIUM IN THE HISTORY AND CULTURE OF THE BRITISH ISLES: THE CASE OF THE ARCHANGEL MICHAEL

КОНСТАНТИНОВА ЗАОСТАВШТИНА: ТРАГОМ ВИЗАНТИЈЕ КРОЗ ИСТОРИЈУ И КУЛТУРУ БРИТАНСКИХ ОСТРВА: ПРИМЕР АРХАНГЕЛА МИХАИЛА

327

 

 

346

Слађана Ристић Горгиев

Sladjana Ristić Gorgiev

 

НЕКИ ФИЛОЗОФСКИ РАЗЛОЗИ ПРИХВАТАЊА ХРИШЋАНСТВА У ПОЗНОМ РИМСКОМ ЦАРСТВУ

SOME PHILOSOPHICAL REASONS FOR ACCEPTING CHRISTIANITY IN THE LATE ROMAN EMPIRE

 

347

 

356

 

Димо Чешмеджиев

 

Dimo Cheshmedjiev

 

ИМПЕРАТОР КОНСТАНТИН І ВЕЛИКИ И КНЯЗ БОРИС І МИХАИЛ: ПОБЕДАТА НАД ЕЗИЧНИЦИТЕ

THE EMPEROR CONSTANTINE I THE GREAT AND PRINCE BORIS I MICHAIL: VICTORY OVER THE PAGANS

 

357

 

368

Ивица Чаировић

Ivica Čairović

 

ПРЕОБРАЋЕЊЕ И КРШТЕЊЕ ЦАРА КОНСТАНТИНА

CONVERSION AND BAPTISM OF EMPEROR CONSTANTINE

 

369

378

Александар В. Поповић

 

Aleksandar V. Popović

КОМИЧКА СРЕДСТВА У СПЕВУ БОЈ МАЧКЕ И МИШЕВА ТЕОДОРА ПРОДРОМА

COMICAL MEANS IN THE POEM “BATTLE BETWEEN CAT AND MICE” BY THEODORE PRODROMOS

 

379

 

391

Мирољуб М. Стојановић,Надежда

Лаиновић-Стојановић

Miroljub M. Stojanović,

Nadežda Lainović-

Stojanović

 

ДУХОВНИ СВЕТ СТЈЕПАНА ИВАНОВИЧА ЧАХОТИНА И СТИХОВИ О КОНСТАНТИНУ ВЕЛИКОМ

SPIRITUAL WORLD OF STEPAN IVANOVICH CHAHOTIN AND VERSES ON CONSTANTINE THE GREAT

 

393

 

398

IMPRESUM