НИШ И ВИЗАНТИЈА

XIV

NIŠ & BYZANTIUM XIV

 

СИМПОЗИУМ, НИШ 3-5. јун 2015.

ЗБОРНИК РАДОВА

THE COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS

 

Уредник/editor

Миша Ракоција

Miša Rakocija

 

Ниш, 2016./Niš, 2016.

http://www.nisandbyzantium.org.rs/

ДАНИ СВ. ЦАРА КОНСТАНТИНА И ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ

The Days of St. Emperor Constantine and Helena

  Штампање зборника радова и компакт диска са међународног научног симпозијума

НИШ И ВИЗАНТИЈА XIV омогућено је средствима Града Ниша

 

 

 

 

     РЕПУБЛИКА СРБИЈА

    REPUBLIKA SRBIJA

Град Ниш

CITY OF NIŠ

2, 7 Juli St. Niš 18000

www. ni.rs

            

Градови и грађани византијског света

Cities and Citizens in Byzantine World

УВОД

 

 

ОТВАРАЊЕ

Проф. др Мидраг Марковић, дописни члан САНУ

Prof. Dr. Miodrag Marković, corresponding member of the Serbian Academy of Sciences and Arts

 

Епископ нишки Проф. др Јован (Пурић)

Bishop Prof. Dr Jovan (Purić) of Niš

НЕБОЗЕМНО ГРАЂАНСТВО ГРАДА БОЖИЈЕГ

 

HEAVENLY AND EARTHLY CITIZENSHIP OF THE CITY OF GOD

27 – 36

Миша Ракоција

 

 

Miša Rakocija

 

УРБАНА ТОПОГРАФИЈА СРЕДЊОВЕКОВНОГ НИША ИЗ ЗАПИСА УТОПИСА И СТАРИХ КАРАТА

URBAN TOPOGRAPHY OF MEDIEVAL NIŠ FROM THE NOTES, RAVELOGUES AND OLD MAPS

37 - 78

Angeliki Papageorgiou

Ангелики Папагеоргиу

THE BYZANTINE CITIZEN IN THE GESTA REGUM SCLAVORUM

ГРАЂАНИН ВИЗАНТИЈЕ У GESTA REGUM SCLAVORUM

79 – 88

Christos G. Makrypoulias

Христос Г. Макрипулиас

CITIES, CITIZENS AND SIEGES IN THEN BAL KANS, 976-1018

 

ГРАДОВИ, ГРАЂАНИ И ОПСАДЕ НА БАЛКАНУ, 976-1018

89 – 96

ђакон Ивица Чаировић

Deacon Ivica Čairović

СМИСАО ПРЕСТОНИЦЕ НА ИСТОКУ И ЗАПАДУ (IV И IX ВЕК)

THE MEANINIG OF THE CAPITAL AT EAST AND WEST (IV AND IX CENTURY )

97 – 108

Васиљ Јововић

 

Vasilj Jovović

ГРАДОВИ И ГРАЂАНИ ВИЗАНТИЈСКОГ СВИЈЕТА У ЦРНОГОРСКОЈ ПЕРИОДИЦИ (1835-1941)

CITIES AND CITIZENS OF BYZANTINE IN THE MONTENEGRIN PERIODICALS (1835-1941)

109 – 120

Ivan Stevović

Иван Стевовић

EARLY BYZANTINE DOCLEA AND ITS CITIZENS: LONGE AB PATRIAM?

РАНОВИЗАНТИЈСКА ДОКЛЕЈА И ЊЕНИ СТАНОВНИЦИ:LONGE AB PATRIAM?

121 – 136

 

Надежда Ракоција

 

Nadežda Rakocija

ПРИЛОГ ИСТРАЖИВАЊУ РЕМЕЗИЈАНЕ И ПРЕДЛОГ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА УТВРЂЕЊА У БЕЛОЈ ПАЛАНЦИ

SUPPLEMENT ON THE EXAMINATION OF RAMESIANA AND PROPOSAL FOR SPATIAL PLANNING OF FORTIFICATION IN BELA PALANKA

137 – 154

Vania Popova

 

Вања Попова

MONUMENTS FROM THE TETRARCHY AND THE REIGN OF THE CONSTANTINIAN DYNASTY IN BULGARIA

СПОМЕНИЦИ ИЗ ВРЕМЕНА ТЕТРАРХИЈЕ И ВЛАДАВИНЕ КОНСТАНТИНОВСКЕ ДИНАСТИЈЕ У БУГАРСКОЈ

155 – 186

Svetla Petrova

 

Светла Петрова

THE ROMAN THEATRE IN PAROICOPOLIS/PARTHICOPOLIS AND ITS HISTORICAL FORTUNE

РИМСКО ПОЗОРИШТЕ ПАРОЙКОПОЛИС/ПАРТИКОПОЛИС И ЊЕГОВА ИСТОРИЈСКА СУДБИНА

184 – 212

Slavica Taseva

Славица Тасева

THE THEATRE IN PARTHICOPOLIS: A POSSIBLE RECONSTRUCTION

ПОЗОРИШТЕ У ПАРТИКОПОЛИСУ: МОГУЋА РЕКОНСТРУКЦИЈА

213 – 218

Alen Miletić

Alen Miletić

ARHEOLOŠKO-POVIJESNE BILJEŠKE O SPOLIJAMA ANTIČKOG FAROSA

ARCHAEOLOGICAL AND HISTORICAL NOTES ON THE SPOLIAS OF THE ANCIENT PHAROS

219 – 246

Zdravko Dimitrov

 

Здравко Димитров

NEW ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS OF THE LATE ROMAN AND EARLY BYZANTINE CITY OF BONONIA (PRESENT DAY TOWN OF VIDIN)

НОВА АРХЕОЛОШКА ПРОУ ЧАВАЊА КАСНОАНТИ ЧКОГ И РАНОВИЗАНТИЈСКОГ ГРАДА БОНОНИЈА (ДАНАС ВИДИН )

247 – 264

Ivo Topalilov

Иво Топалилов

THE IMPORTANCE OF THE SO-CALLED ‘EASTERN GATE’ COMPLEX FOR THE CHRISTIANS AND CHRISTIANITY IN LA PHILIPPOPOLIS

ЗНАЧАЈ ТЗВ. КОМПЛЕКСА ,,ИСТОЧНЕ КАПИЈЕ“ ЗА ХРИШЋАНЕ И ХРИШЋАНСТВО У ПОЗНОАНТИЧКОМ ФИЛИПОЉУ

265 – 274

Илиана Борисова-Кацарова

Илиана Борисова Кацарова

ЗАПАДНАТА ПОРТА НА СЕРДИКА – ЗА МИНАЛОТО И БЪДЕЩЕТО

 

ЗАПАДНА КАПИЈА СЕРДИКЕ – О ПРОШЛОСТИ И БУДУЋНОСТИ

275 – 286

Ариадна Воронова

 

Ariadna Voronova

АРХИТЕКТУРА БЕНЕДИКТИНСКИХ МАНАСТИРА У ДАЛМАЦИJИ: ВИЗАНТИJСКА ОБЕЛЕЖJА И ЛОКАЛНЕ ОСОБИНЕ

ARCHITECTURE OF THE BENEDICTINE MONASTERIES IN DALMATIA: BYZANTINE CHARACTERISTICS AND LOCAL FEATURES

287 – 304

Jasmina S. Ćirić

 

Jasmina S. Ćirić

 

AS THE BYZANTINES SAW IT: SENSORIA, SOURCES, APSE AND BRICKWORK AT THE END OF 13TH-CENTURY

KAKO SU VIDELI ROMEJI: ČULNI APARAT(US), IZVORI, APSIDA I OPEKA U VIZANTIJSKOJ ARHITEKTURI KRAJEM XIII VEKA

305 – 314

Pascal Androudis

 

Пасхалис Андрудис

 

DOUBLE-HEADED EAGLES ON EARLY (11TH-12TH C.) MEDIEVAL TEXTILES: ASPECTS OF THEIR ICONOGRAPHY AND SYMBOLISM

ДВОГЛАВИ ОРЛОВИ НА РАНОСРЕДЊОВЕКОВНОМ ТЕКСТИЛУ (11-12. В.): АСПЕКТИ ИКОНОГРАФИЈЕ И СИМБОЛИКЕ

315 – 342

Elizabeta Dimitrova

Елизабета Димитрова

ARS INIMITABILIS: THE CHURCH COMPLEX OF ST. LEONTIUS AT VODOČA

ARS INNIMITABILIS: КОМПЛЕКС СВЕТОГ ЛЕОНТИЈА У ВОДОЧИ

343 – 356

Tatiana Tsarevskaďa 

 

 

Татјана Царевскаја

NOUVEAUX DONNÉS SUR LES PEINTURES MURALES DE LA CATHÉDRALE «SAINT-GEORGES (GEORGIEVSKI SOBOR)» AU MONASTČRE «SAINT-GEORGES (IOURIEV MANASTIR)» PRČS DE NOVGOROD LA GRANDE

НОВИ ПОДАЦИ О ПРВОБИТНОМ ЗИДНОМ СЛИКАРСТВУ КАТОЛИКОНА ЈУРИЈЕВСКОГ МАНАСТИРА (СВ. ЂОРЂЕ) БЛИЗУ НОВГОРОДА

357 – 372

Anđela Đ. Gavrilović

 

Анђела Ђ. Гавриловић

THE REPRESENTATION OF CONSTANTINOPLE ON THE FOLIO 145R/B OF THE MANUSCRIPT OF MADRID SKYLITZES “SYNOPSIS OF HISTORIES“

ПРЕДСТАВА ЦАРИГРАДА НА МИНИЈАТУРИ ЛИСТА 145R/B РУКОПИСА МАДРИДСКОГ СКИЛИЦЕ ΣΎΝΟΨΗΣ ΣΤΟΡΙΝ

373 – 382

Kalina Atanasova

 

Калина Атанасова

THE HEADDRESS OF THREE FEMALE KTETORS’ PORTRAITS FROM DONJA KAMENICA

УКРАС НА ГЛАВИ НА ТРИ ЖЕНСКА КТИТОРСКА ПОРТРЕТА ИЗ ДОЊЕ КАМЕНИЦЕ

383 – 394

Ιωάννης Σίσιου

 

Иоанис Сисиу

ΟΙ ΣΚΗΝ ΕΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΗ Σ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΖΕΥΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙ ΑΣ

ЦИКЛУС ВЕЛИКИХ ПРАЗНИКА И СТРАДАЊА У ЦРКВИ БОГОРОДИЦА У ЗЕВГОСТАСИО

405 – 414

Georgi Gerov

 

Георги П. Геров

 

LA VENERATION DE L’ICONE DE LA «VIERGE DU SIGNE (ZNAMENIE)» ET LE MIRACLE AU COURS DE LA BATAILLE DES NOVGORODIENS

AVEC LES SOUZDALIENS

БИТКА НОВГОРОДЉАНА СА СУЗДАЉЦИМА 1170.ГОДИНЕ. ПОРЕКЛО И РАЗВОЈ ПОШТОВАЊА ИКОНЕ БОГОРОДИЦЕ ЗНАМЕЊА

419 – 436

Милош Живковић 

Miloš Živković

ИКОНА СВЕТОГ ЈЕВТИМИЈА СУЗДАЉСКОГ ИЗ МАНАСТИРА ХИЛАНДАРА

ICON OF ST. EUTHYMIOS OF SUZDAL FROM THE HILANDAR MONASTERY

437 – 448

Бојана Стевановић

 

Bojana Stevanović

СЛОЈЕВИ СЛИКАРСТВА АПСИДЕ И ИСТОЧНОГ ЗИДА ЦРКВЕ БОГОРОДИЧИНОГ УСПЕЊА У РЕЖЕВИЋИМА

LAYERS OF PAINTING IN THE APSE AREA AND ON THE EASTERN WALL OF THE CHURCH OF THE ASSUMPTION OF THE VIRGIN IN REŽEVI ĆI

449 – 464

Дарко Николовски

 

Дарко Николовски

ПРЕЛИМИНАРНИ КОНЗЕРВАТОРСКИ ИСТРАЖУВАЊА НА ЦРКВАТА СВ. ЃОРЃИ ВО С. ЦРКВИНО, ВЕЛЕШКО

ПРЕЛИМИНАРНА КОНЗЕРВАТОРСКА ИСТРАЖИВАЊА НА ЦРКВИ СВ. ЂОРЂЕ У СЕЛУ ЦРКВИНО КОД ВЕЛЕСА

465 – 482

Роза Дамико, Сања Пајић

Roza Damiko, Sanja Pajić

ЗБИРКА ИКОНА И СЛИКА НА ДРВЕТУ У НАЦИОНАЛНОМ МУЗЕЈУ У РАВЕНИ

LA COLLEZIONE DI ICONE E DIPINTI SU TAVO - LA DEL MUSEO NAZIONALE DI RAVENNA

483 – 502

Márta Nagy

 

Марта Нађ

HE WHO WANTS TO PLAY THE BAGPIPE, DOWN TO HELL HE HAS TO GO” THE FIGURE OF THE BAGPIPER IN ICONS OF THE LAST JUDGEMENT

ОНАЈ КОЈИ ЖЕЛИ ДА СВИРА ГАЈДЕ, НЕКА ИДЕ У ПАКАО” РЕДСТАВА СВИРАЧА ГАЈДИ НА ИКОНАМА СТРАШНОГ СУДА

503 – 512

Смиљка Габелић

Smiljka Gabelić

СВ. ХАРАЛАМПИЈЕ И СВ. ЂОРЂЕ НОВИ

ST CHARALAMBOS AND ST GEORGE THE NEW

513 – 524

Мирослава Костић

 

Miroslava Kostić

ВИЗУЕЛНЕ ПРЕДСТАВЕ СВЕТОГ КОНСТАНТИНА И ЈЕЛЕНЕ У БАРОКНОЈ ПОБОЖНОСТИ КАРЛОВАЧКЕ МИТРОПОЛИЈЕ

VISUAL REPRESENTATIONS OF SAINT CONSTANTINE AND HELEN IN BAROQUE RELIGIOUSNESS OF METROPOLY OF KARLOVAC

525 – 536

Lars Ramskold, Ronald Bude, Zachary Beasley

Ларс Рамсколд, Роналд Бјуд, Захари Бисли

METHODS FOR AUTHENTICATING ANCIENT BRONZE COINS: A CASE STUDY OF CONSTANTINE’S “PANNONIAN CAP” COIN

МЕТОДИ АУТЕНТИФИКАЦИЈЕ АНТИЧКОГ БРОНЗАНОГ НОВЦА: СТУДИЈА СЛУЧАЈА КОНСТАНТИНОВЕ ПАНОНСКЕ КАПЕ“ НА НОВЧИЋУ

537 – 572

Robert Mihajlovski

Роберт Михајловски

CIRCULATION OF BYZANTINE LEAD SEALS AS A CONTRIBUTION TO THE LOCATION OF MEDIEVAL BITOLA

ЦИРКУЛАЦИЈА ВИЗАНТИЈСКИХ ПЕЧАТА КАО ПРИЛОГ УБИКАЦИЈИ СРЕДЊЕВЕКОВНОГ БИТОЉА

573 – 588

Марина Одак Михаиловић

Marina Odak Mihailović

ПРЕДСТАВА ВЕДУТЕ ГРАДА ЗВЕЧАНА НА ДИНАРУ ЦАРА УРОША

 

THE VEDUTA OF THE TOWN OF ZVECHAN ON EMPEROR UROSH’S DINAR

589 – 602

Xenia Golub

 

 

Ксенија Голуб

SERBIAN MONKS AS DOCUMENTED BY THE HANDWRITTEN INSCRIPTIONS IN THE EARLY PRINTED CYRILLIC SLAVONIC BOOKS FROM THE TERRITORY OF THE SERBIAN ORTHODOX EPARCHY OF BUDA

СРПСКИ МОНАСИ У ЗАПИСИМА СТАРИХ ШТАМПАНИХ КЊИГА СА ПОДРУЧЈА БУДИМСКЕ ЕПАРХИЈЕ

603 – 616

 

 

 

Graham Jones

 

Грејем Џонс

SEEDS OF SANCTITY: CONSTANTINE’S CITY AND CIVIC HONOURING OF HIS MOTHER HELENA

СЕМЕ СВЕТОСТИ : КОНСТАНТИНОВ ГРАД И ГРАЂАНСКЕ ПО ЧАСТИ ЊЕГОВОЈ МАЈЦИ ЈЕЛЕНИ

617 – 636

 

 

 

Горан М. Јанићијевић

 

Goran М. Јanićijević

КУЛТУРОЛОШКА ДИХОТОМИЈА КАСНОАНТИЧКОГ ДРУШТВА ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ ВЕЛФЛИНОВИХ АНТИТЕЗА

CULTURAL DYCHOTOMY OF THE LATE ANTIQUE SOCIETY FROM THE PERSPECTIVE OF VELFLIN’S ANTITHESIS

637 – 644

Георгиос Нектариос Лоис

Γεώργιος Νεκτάριος Λόης

ГРЧКА ПРАВОСЛАВНА ЗАЈЕДНИЦА У АДРИАНУПОЉУ (ЈЕДРЕНУ) ПО ОСНОВИ ПРА-ВИЛНИКА НАРОДНО-СТАРЕШИНСТВА ИЗ 1904

Η ΕΛΛ ΗΝΟΡΘΟ ΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕ Ι ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜ ΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΓΕ ΡΟΝΤΙΑΣ ΤΟΥ 1904

645 – 654

Анђела Ђ. Гавриловић

МИОДРАГ МАРКОВИЋ, СВЕТИ НИКИТА КОД СКОПЉА. ЗАДУЖБИНА КРАЉА МИЛУТИНА, БЕОГРАД 2015.

655 – 660

Бојана Стевановић

М. ЧАНАК -МЕДИЋ, Д. ПОПОВИЋ, Д. ВОЈВОДИЋ, МАНАСТИР ЖИЧА, БЕОГРАД 2014.

661 – 664

Сашо Цветковски

ЦВЕТАН ГРОЗДАНОВ, КУРБИНОВО И ДРУГИ СТУДИИ ЗА ФРЕСКОЖИВОПИСОТ ВО ПРЕСПА.

ЦВЕТАН ГРОЗДАНОВ, СВЕТИ НАУМ ОХРИДСКИ, СКОПЈЕ 2015.

665 – 668

Оливерa Илић

МИША РАКОЦИЈА, КОНСТАНТИНОВ ГРАД СТАРОХРИШЋАНСКИ, НИШ 2013.

669 – 672

Јасмина С. Ћирић

LIDA MIRAJ, DYRRACHIUM IN THE EARLY CHRISTIAN AND BYZANTINE PERIOD, TIRANË 2013.

673 – 676

ОБАВЕШТЕЊЕ РЕДАКЦИЈЕ

IMPRESUM