НИШ И ВИЗАНТИЈА

VIII

NIŠ & BYZANTIUM VIII

 

СИМПОЗИУМ, НИШ 3-5. јун 2009.

ЗБОРНИК РАДОВА

THE COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS

 

Уредник/editor

Миша Ракоција

Miša Rakocija

 

Ниш, 2010./Niš, 2010.

http://www.ni.rs/byzantium/

ДАНИ СВ. ЦАРА КОНСТАНТИНА И ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ

The Days of St. Emperor Constantine and Helena

  Штампање зборника радова и компакт диска са међународног научног симпозијума

НИШ И ВИЗАНТИЈА VIII омогућено је средствима Града Ниша

 

 

 

Г.О. ПАНТЕЛЕЈ

   Град Ниш

              CITY OF NIS

 

               2, 7. Juli St.  Niš 18000

         

www.ni.rs

 

     РЕПУБЛИКА СРБИЈА

    REPUBLIKA SRBIJA

 

У спомен академику Дејану Медаковићу

In the memory of Academician PhD Dejan Medaković

УВОД

 

 

ОТВАРАЊЕ

 

 

академик Динко Давидов

 

У СПОМЕН АКАДЕМИКУ ДЕЈАНУ МЕДАКОВИЋУ

    27 - 32

академик Цветан Грозданов

 

СА ПРОФЕСОРОМ ДЕЈАНОМ МЕДAКОВИЋЕМ ИЗМЕЂУ ПРИЛЕПА И ОХРИДА

33 - 36

Миодраг Јовановић

Miodrag Jovanović

 

СРПСКА УМЕТНОСТ - БАЛКАН И ОРИЈЕНТ

SERBIAN ART – THE BALKANS AND ORIENT

 

37 - 48

Константинос Нихоритис

Константин Нихоритис

 

КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕТИЧНОСТ

КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ БАЛКАНСКИХ ЗЕМАЉА И ЕВРОПСКА ИСТОВЕТНОСТ

49 - 60

Миша Ракоција

 

Miša Rakocija

СТАРОХРИШЋАНСКИ БАПТИСТЕРИЈАЛНИ КОМПЛЕКС НА МЕДИЈАНИ У НИШУ

ANCIENT CHRISTIAN BAPTISTERY COMPLEX IN MEDIANA, NEARBY NIŠ

61 - 98

Юлия Вълева

Јулија Валева

РЕЗИДЕНЦИИТЕ НА АБДИКИРАЛИТЕ ТЕТРАРСИ

РЕЗИДЕНЦИЈЕ АБДИЦИРАНИХ ТЕТРАРХА

 

99 - 110

Оливера Илић

 

Olivera Ilić

ПАЛЕОХРИШЋАНСКИ САКРАЛНИ СПОМЕНИЦИ У МАЊИМ НАСЕЉИМА И УТВРЂЕЊИМА У ОКОЛИНИ НИША

EARLY CHRISTIAN ecclesiastical monuments in settlements and Forts in the area of Niš

 

111 - 126

Nadja Kurtović-Folić, Vesna Stojaković

Нађа Куртовић-Фолић, Весна Стојаковић

THE ORIGIN OF THE STRUCTURAL CONCEPT OF HAGHIA SOPHIA IN CONSTANTINOPLE

ПОРЕКЛО КОНСТУКТИВНОГ КОНЦЕПТА СВ. СОФИЈЕ У ЦАРИГРАДУ

 

127 - 136

Evangelia Hadjitryphonos

Евангелија Хаџитрифонос

THE QUESTION OF ARCHITECTURAL PLANNING AND REPRESENTATIONS IN BYZANTIUM.

ПИТАЊЕ АРХИТЕКТОНСКОГ ПЛАНИРАЊА И ПРИКАЗИВАЊА У ВИЗАНТИЈИ

 

137 - 146

Ивана Поповић

 

Ivana Popović

 

ВЕРСКА ПОЛИТИКА КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ И ЊЕГОВИ ОФИЦИЈЕЛНИ ПОРТРЕТИ НА НОВЦУ

RELIGIOUS POLICY OF CONSTANTINE THE GREAT AND HIS OFFICIAL PORTRAITS ON COINS

 

147 - 162

Cristian Olariu

Кристијан Олариу

 

THE CONSTANTINIAN IDEOLOGY

КОНСТАНТИНОВСКА ИДЕОЛОГИЈА

 

163 - 174

Ivan Jordanov

Иван Јорданов

NISH XI-II C., ACCORDING BYZANTINE SIGILLOGRAPHY

НИШ XI-II ВЕКА, ПРЕМА ПОДАЦИМА ИЗ ВИЗАНТИЈСКЕ СФРАГИСТИКЕ

 

175 - 188

Горан Јанићијевић

 

Goran Janićijević

 

 

КОНСТАНТИНОВА ARS CRISTIANA-A И ЊЕН ОДЈЕК У УМЕТНОСТИ ЦРКВЕ - трећи део -

CONSTANTINE’S ARS CRISTIANA AND ITS IMPACT ON THE ECCLASTICAL ART - part three –

189 - 200

Anđela Gavrilović

 

Анђела Гавриловић

REPRESENTATIONS OF THE WELLS IN THE BYZANTINE ART. CONTRIBUTION TO THE RESEARCH OF THEIR ICONOGRAPHY

ПРЕДСТАВЕ КЛАДЕНАЦА У ВИЗАНТИЈСКОЈ УМЕТНОСТИ. ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ ИКОНОГРАФИЈЕ

 

201 - 218

Викторија Поповска-Коробар

Viktorija Popovska-Korobar

 

ИКОНА БОГОРОДИЦЕ ЖИВОНОСНОГ ИСТОЧНИКА ИЗ XVIII ВЕКА У МАНАСТИРУ СВЕТЕ ПРЕЧИСТЕ – КИЧЕВСКЕ

THE 18TH CENTURY ICON OF THEOTOKOS ZOODOCHOS PIGHI AT THE KIČEVO MONASTERY OF THE HOLY VIRGIN IMMACULATE

 

219 - 230

Maria Lidova

 

Марија Лидова

THE EARLIEST IMAGES OF MARIA REGINA IN ROME AND THE BYZANTINE IMPERIAL ICONOGRAPHY

НАЈРАНИЈИ ПРИКАЗИ ЛИКА МАРИЈЕ РЕГИНЕ У РИМУ И ВИЗАНТИЈСКА ЦАРСКА ИКОНОГРАФИЈА   

 

231 - 244

Elizabeta Dimitrova

 

Елизабета Димитрова

 

“THE DA VINCI MODE” - Unsolved Mysteries of Macedonian Medieval Fresco Painting

ДА ВИНЧИЈЕВ МОДЕЛ - Неразрешене мистерије македонског средњевековног фреско сликарства

 

245 - 258

Dragan Vojvodić

 

Драган Војводић

 

ON THE PRESENTATIONS OF PROSKYNESIS OF THE BYZANTINES BEFORE THEIR EMPEROR

О ПРЕДСТАВАМА ПРОСКИНЕЗЕ РОМЕЈА ПРЕД СВОЈИМ ЦАРЕМ

259 - 272

Bisserka Penkova

 

Бисерка Пенкова

 

LES SAINTS APÔTRES CONSTANTN ET HÉLČNE DANS LES FRESQUES DE L’ÉGLISE DE BOĎANA

РАВНОАПОСТОЛНИ КОНСТАНТИН И ЈЕЛЕНА У ЖИВОПИСУ ЦРКВЕ У БОJАНИ

 

273 - 282

Миодраг Марковић

 

Miodrag Marković

 

КУЛТ И ИКОНОГРАФИЈА СВЕТОГ ЕВСТАТИЈА СОЛУНСКОГ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ

ТHE CULT AND ICONOGRAPHY OF ST. EUSTATHIOS OF THESSALONIKE IN THE MIDDLE AGES

 

283 - 296

Draginja Simić-Lazar  

 

Драгиња Симић-Лазар

 

RAYONNEMENT DE CONSTANTINOPLE A LA FIN DE L’EPOQUE DES PALEOLOGUES: QUELQUES EXEMPLES ICONOGRAPHIQUES

ЗРАЧЕЊЕ ЦАРИГРАДА У ПОСЛЕДЊОЈ ФАЗИ ЕПОХЕ ПАЛЕОЛОГА: НЕКОЛИКО ИКОНОГРАФСКИХ ПРИМЕРА

 

297 - 308

Александра Давидов Темерински

Aleksandra Davidov Temerinski

 

СЛИКЕ СТРАШНОГ СУДА СА ПОЗИТИВНИМ ИСХОДОМ: ТИМОТЕСУБАНИ, АХТАЛА И ДЕЧАНИ

IMAGES OF THE JUDGMENT DAY WITH POSITIVE OUTCOME: TIMOTESUBANI, AHTALA AND DEČANI

 

309 - 324

Orhideja Zorova

 

Орхидеја Зорова

MEDIEVAL SIMULACRA OF THE MOTHER EARTH IN THE CHRISTIAN TRADITION

СРЕДЊЕВЕКОВНИ СИМУЛАКРУМИ МАЈКЕ ЗЕМЉЕ У ХРИШЋАНСКОЈ ТРАДИЦИЈИ

 

325 - 334

Ιωάννης Σίσιου

Čîŕíčń Ńčńčó

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΤΑΧΑ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ИКОНЕ СЛИКАРА ОНУФРИЈА У КАСТОРИЈИ

 

335 - 354

Mirjana M. Mašnić

 

Мирјана М. Машнић

SUR QUELQUES ŚUVRES ATTRIBUEES RECEMMENT A JEAN ZOGRAPHE DE GRAMOSTA

НЕКОЛИКО НОВОАТРИБУИРАНИХ ДЕЛА ЈОВАНА ИЗОГРАФА ИЗ ГРАМОСТЕ

 

355 - 366

Иванка Гергова

Ivanka Gergova

 

ИКОНОСТАС ИЗ ПОГАНОВСКОГ МАНАСТИРА

THE ICONOSTASIS OF THE CHURCH FROM THE POGANOVO MONASTERY

 

367 - 378

Сања Пајић

 

Sanja Pajić

 

ИКОНА БОГОРОДИЦЕ ОДИГИТРИЈЕ СА СВЕТИТЕЉИМА У НАРОДНОЈ ГАЛЕРИЈИ У ПРАГУ

ICON OF VIRGIN HODEGETRIA WITH SAINTS IN THE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE

 

379 - 390

Светлана Пејић

Svetlana Pejić

 

КРАТКО ПРИПОВЕДАЊЕ О МИТРОПОЛИТУ ВИСАРИОНУ (–1585–1589–)

SHORT NARRATION ABOUT METROPOLITAN VISARION (–1585–1589–)

 

391 - 400

Љиљана Шево

 

Ljiljana Ševo

 

 

МАЈСТОРИ ИЗ ОКОЛИНЕ МОСХОПОЉА У СРПСКОМ ЖИВОПИСУ XVIII ВИЈЕКА

MASTERS FROM MOSHOPOLJE SURROUNDINGS
IN SERBIAN XVIII CENTURY wall paintings

 

401 - 416

Mihailo St. Popović

 

Михаило Ст. Поповић

ALTSTRASSENFORSCHUNG AM BEISPIEL DES TALES DER STRUMICA BZW. STRUMEŠNICA IN SPÄTBYZANTINISCHER ZEIT (1259-1375/76)

ПРОУЧАВАЊЕ СТАРИХ ДРУМОВА НА ПРИМЕРУ ДОЛИНЕ СТРУМИЦЕ / СТРУМЕШНИЦЕ У ПОЗНОВИЗАНТИЈСКО ДОБА (1259-1375/76)

 

417 - 432

Tsonya Drazheva

 

Цона Дражева

AKVE KHALIDE – THERMA, THE CITY OF THE HOT MINERAL BATHS BURGAS, BULGARIA

АКВЕ КАЛИДЕ – ТЕРМЕ, ГРАД СА ТОПЛОМ МИНЕРАЛНИМ КУПАТИЛИМА ПОРЕД БУРГАСА

 

441 - 446

Елена Васић Петровић

 

Elena Vasić Petrović

 

ПРЕГЛЕД АНТИЧКИХ И РАНОВИЗАНТИЈСКИХ ЛОКАЛИТЕТА НА ПРОСТОРУ ДАНАШЊЕГ ПИРОТА

AN OVERVIEW OF ANTIQUE AND EARLY BYZANTINE LOCALITIES IN THE AREA OF TODAY’S PIROT

 

441 - 446

Graham Jones

 

Грејем Џоунс

 

HELENA OF THE CROSS, THE QUEEN OF ADIABENE, AND ROYAL MYTH-MAKING IN THE HOLY CITY

ЈЕЛЕНА ОД КРСТА, КРАЉИЦА АДИАБЕНЕ, И НАСТАНАК КРАЉЕВСКОГ МИТА У СВЕТОМ ГРАДУ

447 - 470

Ђакон Ивица Чаировић

 

Deacon Ivica Cairović

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ КАО ХРИШЋАНИН – ОДНОС НЕКИХ ИСТОРИОГРАФА ПРЕМА ЊЕМУ И ЊЕГОВОЈ ВЕРИ

CONSTANTINE THE GREAT – RELATIONSHIP BETWEEN SOME HISTORIOGRAPHERS AND HIM AND HIS FAITH

 

471 - 478

Александар В. Поповић

 

Aleksandar V. Popović

ИМПЕРАТОР ГАЛЕРИЈЕ И FELIX ROMULIANA У СВЕТЛУ ПИСАНИХ ИЗВОРА

EMPEROR GALERIUS AND FELIX ROMULIANA IN LIGHT OF WRITTEN SOURCES

 

479 - 490

Бранко Горгиев

 

 

Branko Gorgiev

 

ОРФИЗАМ И ХРИШЋАНСТВО У СВЕТЛУ ТАЛЕСОВОГ ПОЈМА „AGENETON“ И ИДЕЈЕ „ARCHE“ КОД АНАКСИМАНДРА И СВ. ЈОВАНА БОГОСЛОВА

ORPHISM AND CHRISTIANITY IN THE LIGHT OF THALES’ TERM “AGENETON” AND IDEAS OF “ARCHE” IN ANAXIMANDER AND ST. JOHN  THE THEOLOGIAN

 

491 - 498

Слађана Ристић Горгиев

Slađana Ristić Gorgiev

ОДНОС ВЕРЕ И ЗНАЊА У ВИЗАНТИЈСКОЈ ФИЛОЗОФИЈИ

RELATION BETWEEN FAITH AND KNOWLEDGE IN THE BYZANTINE PHILOSOPHY

 

499 - 506

Димитар В. Атанасов

Dimitri V. Atanasov

 

РАЗГОЛИЋЕНО ТЕЛО (размишљања о телесној голотињи у средњем веку)

NUDE BODY (thoughts about nudity in medieval age)

 

507 - 520

Зоран Симоновић

 

Zoran Simonović

 

ВИЗАНТИЈСКЕ КОВНИЦЕ НОВЦА И ЊИХОВА ОРГАНИЗАЦИЈА ОД КРАЈА V ДО ПОЧЕТКАVII ВЕКА

BYZANTINE MINT FACTORIES AND THEIR ORGANIZATION FROM THE END OF V UNTIL THE BEGINNING OF VII CENTURY

521 - 532

IN MEMOR IAM

др АЛЕКСАНДАР Б. ЈОВАНОВИЋ (1947 – 2009)

533 - 536

IMPRESUM