„1700 година од проглашења Константина за императора, 306-2006“

         1700. Anniversary of the Proclamation of Constantine as Emperor, 306-2006.

 

SADR@AJ-SUMMAIRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИШ И ВИЗАНТИЈА

V

NIŠ & BYZANTIUM V

 

СИМПОЗИУМ, НИШ 3-5. јун 2006.

ЗБОРНИК РАДОВА

THE COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS

 

Уредник/editor

Миша Ракоција

Miša Rakocija

Ниш, 2007.

http://www.nis.org.yu/byzantium/

      ДАНИ СВ. ЦАРА КОНСТАНТИНА И ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ

The Days of St. Emperor Constantine and Helena

Text Box:                                         Подршка:     
   ГРЧКИ КОНЗУЛАТ                                                      ГРАДСКА ОПШТИНА
       У НИШУ                                                              ПАНТЕЛЕЈ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

    REPUBLIKA SRBIJA        
Град Ниш

                     CITY OF NIS

               2, 7.Juli St.  Niš 18000

          E-mail: mayor@gu.ni.sr.gov.yu

www.nis..org.yu

 

ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΝΙΣΣΑ

УВОД

 

 

Dionysios Kalamakis

 

Дионизиос Каламакис

AESTHETIC APPROACH OF BYZANTINE ART. BETWEEN THE EAST AND THE WEST

 

ЕСТЕТСКИ ПРИСТУП У ВИЗАНТИЈСКОЈ УМЕТНОСТИ. ИЗМЕЂУ ИСТОКА И ЗАПАДА  

23

38

Symeon Paschalides 

 

Симеон Пасхалидес

O IΔEΩΔHΣ AYTOKPATOPAΣ. O MEΓAΣ KΩNΣTANTINOΣ ΣTH MEΣOBYZANTINH AΓIOΛOΓIA KAI ΠOΛITIKH IΔEOΛOΓIA

 

ИДЕАЛНИ ЦАР: КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ У СРЕДЊЕ-ВИЗАНТИЈСКОЈ ХАГИОГРАФИЈИ И ПОЛИТИЧКОЈ ИДЕОЛОГИЈИ

39

 

46

Δημοσθένης Στρατηγόπουλος

Димостенис Стратигопулос

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΣΤΗΝ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ

 

СВЕТИ КОНСТАНТИН И СВЕТА ЈЕЛЕНА У ХИМНОГРАФИЈИ

47

 

54

Carolyn S. Snively

 

Каролин С. Снајвли

 

THESSALONIKI VERSUS JUSTINIANA PRIMA: A RARE MENTION OF THE CONFLICT, IN THE LIFE OF OSIOS DAVID OF THESSALONIKI

СОЛУН ПРОТИВ ЈУСТИНИЈАНЕ ПРИМЕ: РЕДАК ПОМЕН СУКОБА, У ЖИТИЈУ СВЕТОГ ДАВИДА СОЛУНСКОГ

 

55

 

62

Giodana Trovabene

 

Ђордана Тровабене

 

IL CULTO DELLA REGALITŔ NELL’EPOCA DI COSTANTINO: IL MOSAICO DI DIONISO NEL PALAZZO DI GALERIO IN SERBIA.

КИЛТ КРАЉЕВСКОГ ДОСТОЈАНСТВА ИЗ ПЕРИОДА КОНСТАНТИНА: МОЗАИК ДИОНИСА У ПАЛАТИ ГАЛЕРИЈА У СРБИЈИ

 

63

 

86

Гордана Јеремић

Gordana Jeremić    

МОЗАИЦИ ГРАЂЕВИНЕ СА ОКТОГОНОМ ИЗ АНТИЧКОГ НАИСА

Mosaics of the Structure with Octagon, from the Ancient Naissus

 

87

 

98

Νικόλαος Γκιολές

 

Николаос Гиолес

Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ

ГРАДИТЕЉСТВО КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ НА ИСТОКУ

 

99

 

114

Mark J. Johnson

 

Марк Џ. Џонсон

FROM PAGANISM TO CHRISTIANITY IN THE IMPERIAL MAUSOLEA OF THE TETRARCHS AND CONSTANTINE

ОД ПАГАНСТВА ДО ХРИШЋАНСТВА У ЦАРСКИМ МАУЗОЛЕЈИМА  ТЕТРАРХА И КОНСТАНТИНА

 

115

 

124

Miša Rakocija

Миша Ракоција

PALEOBYZANTINE CHURCHES OF NIŠ - Preliminary survey

ПАЛЕОВИЗАНТИЈСКЕ ЦРКВЕ НИША- прелиминарни преглед

125

148

Ljubinka Džidrova

Љубинка Џидрова 

ART, FORM AND LITURGY IN THE ROTUNDA AT KONJUH

УМЕТНОСТ,ОБЛИК И ЛИТУРГИЈА У РОТОНДИ КОД КОЊУХА

149

178

Robert Mihajlovski

 

Робер Михајловски

ANTE PACEM AT HERACLEA LYNCESIS:FROM CONSTANTINE TO JUSTINIAN

Ante PacemУ ХЕРАКЛЕЈИ ЛИНКЕСТИС: ОД КОНСТАНТИНА ДО ЈУСТИНИЈАНА

 

179

 

190

Михаило Милинковић

Mihailo Milinković

 

О ПОТРЕБИ НАУЧНОГ ПРОУЧАВАЊА ЛОКАЛИТЕТА ЗЛАТА-КАЛЕ

ÜBER DEN BEDARF NACH WISSENSCHAFTLICHER ERFORSCHUNG DER FUNDSTELLE ZLATA-KALE

191

 

204

Душан Рашковић 

 

Dušan Rašković

 

РИМСКО НАСЕЉЕ PRAESIDIUM POMPEI – РИМЉАНИ У АЛЕКСИНАЧКОЈ КОТЛИНИ

ROMAN SETTLEMENT PRAESIDIUM POMPEI - THE ROMANS IN THE BASIN OF ALEKSINAC

 

205

 

226

Мирослав Јеремић

Miroslav Jeremić

 

СИРМИЈУМ, „ГРАД – ОСТРВО“ И ЊЕГОВА ДВА ОСТРВА

SIRMIUM, ‘TOWNISLANDAND ITS TWO ISLANDS

227

242

Ivana Popović

Ивана Поповић

 

ARCADIUS’ SIGNET RING FROM NAISSUS

Аркадијев печатни прстен из Ниша

 

243

250

Иван Бугарски

Ivan Bugarski

 

ОСТАВА ИЗ СТРЕЖЕВА: УЗЕНГИЈЕ У РАНОВИЗАНТИЈСКОМ КОНТЕКСТУ

THE STREŽEVO HOARD: STIRRUPS IN THE EARLY BYZANTINE CONTEXT

251

268

Перица Шпехар

 

Perica Špehar

 

НАЛАЗИ МЕТАЛНИХ ДЕЛОВА ВОЈНОГ ПОЈАСА СА ТЕРИТОРИЈЕ ВИМИНАЦИЈУМА

FINDS OF METAL MILITARY BELT FRAGMENTS FROM THE AREA OF VIMINACIUM

 

269

 

290

Предраг В. Милошевић

 

Predrag V. Milošević

 

ИСХОДИШТА И ИСХОДИ ТЕОРИЈЕ ВИЗАНТИЈСКЕ АРХИТЕКТУРЕ ЗРЕЛОГ СРЕДЊЕГ ВЕКА

STARTING POINTS AND OUTCOMES OF THE THEORY OF HIGH-MEDIEVAL BYZANTINE ARCHITECTURE

 

291

 

314

Јасмина С. Ћирић 

 

Јаsmina S. Ćirić 

 

АРТИКУЛАЦИЈА ИСТОЧНЕ ФАСАДЕ КАТОЛИКОНА МАНАСТИРА КОНСТАНТИНА ЛИПСА У ЦАРИГРАДУ

THE EAST FAÇADE ARTICULATION OF THE KATHOLIKON OF THE CONVENT OF CONSTANTINE LIPS IN CONSTANTINOPLE

 

315

 

330

Devis Valenti

Девис Валенти

 

L’ICONOGRAFIA DI COSTANTINO NELL’ARTE MEDIOEVALE ITALIANA

ИКОНОГРАФИЈА ЦАРА КОНСТАНТИНА У СРЕДЊЕВЕКОВНОЈ УМЕТНОСТИ

331

 

356

Sergio Marinelli

 

Sergio Marineli

LA FIGURA DI COSTANTINO NELLA PITTURA DELL’ITALIA SETTENTRIONALE DURANTE IL RINASCIMENTO E LA CONTRORIFORMA

Kostantinov lik u renesansnoj umetnosti severne Italije

 

357

 

366

Elizabeta Dimitrova

Елизабета Димитрова

THE PORTAL TO HEAVEN, Reaching the Gates of Immortality

ПОРТАЛ ПРЕМА РАЈУ, Досезајући улаз у бесмртност

 

367

380

Миодраг Марковић

 

Miodrag Marković

 

„ХРИСТОС ПРОКЛИЊЕ СМОКВИНО ДРВО“У ЦРКВИ СВЕТОГ НИКИТЕ КОД СКОПЉА

PRESENTATION OF THE GOSPEL STORY ABOUT JESUS AND THE FIG TREE IN THE CHURCH OF ST. NICETAS NEAR SKOPJE

381

 

392

Ioannis Sisiou

 

Иоанис Сисиу

 

THE PAINTING THROUGHOUT THE 13TH CENTURY IN SAINT STEFANOS OF KASTORIA

Сликарство XIII века у Св. Стефану у Касторији

 

393

 

414

Радомир Д. Петровић

 

Radomir D. Petrović

 

ФРЕСКА ЧУДО И МАРТИРИЈ СВЕТЕ ЕУФИМИЈЕ У МАНАСТИРУ БАЊИ ПРИБОЈСКОЈ ИЗ 1574. ГОДИНЕ

THE FRESCO OF THE MIRACLE AND MARTYRDOM OF ST. EUPHEMIA IN THE MONASTERY OF BANJA PRIBOJSKA FROM THE YEAR OF 1574

415

 

428

 

Љиљана Стошић

 

Ljiljana Stošić

 

МИЛОШ ОБИЛИЋ КАО ,,НОВИ КОНСТАНТИН”У СРПСКОЈ УМЕТНОСТИ XIX ВЕКА

MILOŠ OBILIĆ AS „A NEW CONSTANTINE“ IN THE XIX-CENTURY SERBIAN ART

429

 

442

Cuca Branka, Monti Giada, Morandi Simona

Бранка Цуца, Ђада Монти, Симона Моранди

RELIEF AND DIGITAL METRIC RESTITUTION OF MOSAIC FLOORS OF MEDIANA

РЕЉЕФНА И ДИГИТАЛНО-МЕТРИЧКА РЕСТИТУЦИЈА ПОДНИХ МОЗАИКА МЕДИЈАНЕ

443

 

454

Bezoari Giorgio, Brumana

Raffaella, Monti Carlo

Ђорђо Безоари, Рафаела Брумана, Карло Монти

RELIEF AND DOCUMENTAL REPRESENTATION OF MOSAICS TO SUPPORT THE RESTORATION

РЕЉЕФНО И ДОКУМЕНТАРНО ПРИКАЗИВАЊЕ МОЗАИКА КАО ПОТПОРА ЗА РЕСТАУРАЦИЈУ

 

455

 

464

Франц Цурк

Franc Curk

 

ПЛАШТЕНИЦА СРПСКОГ КРАЉА СТЕФАНА УРОША II МИЛУТИНА

EMBROIDERED COVER-ILITON OF SERBIAN KING STEFAN UROŠ II MILUTIN

465

484

Цоня Дражева

 

 

Tsonya Drageva

 

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ, КУЛТЪТ КЪМ СЛЪНЦЕТО И ОГЪНЯ И БЪЛГАРСКИЯ МАГИЧЕСКИ ОБРЯД – НЕСТИНАРСТВО / ТАНЦ ВЪРХУ ЖИВА ЖАРАВА/

CONSTANTINE THE GREAT, THE CULT OF SUN AND FIRE AND BULGARIAN MAGIC RITUAL – NESTINARSTVO /DANCE ON LIVE EMBERS/

 

485

 

 

494

Небојша Озимић

Nebojša Ozimić

 

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ И КУЛТ АПОЛОНА

CONSTANTINE THE GREAT AND APOLLO CULT

 

495

502

Момир Јовић

 

РИМ ПОЧЕТКОМ ЧЕТВРТОГ ВЕКА

503

512

Graham Jones

 

Грахам Џонс

 

PROCLAIMED AT YORK: THE IMPACT OF CONSTANTINE, SAINT AND EMPEROR, ON COLLECTIVE BRITISH MEMORIES

ПРОГЛАШЕН У ЈОРКУ: УТИЦАЈ КОНСТАНТИНА, СВЕЦА И ИМПЕРАТОРА, НА КОЛЕКТИВНО БРИТАНСКО ПАМЋЕЊЕ

 

513

 

528

Ивица Чаировић

 

Ivica Čairović

 

УТИЦАЈ ВЛАДАВИНЕ ЦАРА КОНСТАНТИНА И ЊЕГОВИХ ОПШТИХ РЕФОРМИ НА БРИТАНИЈУ

Influence of the reign of Constantine the Great and His general reforms in the Britain

 

529

 

536

Зоран Симоновић

 

Zoran Simonović

 

ТРГОВИНА ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОДИМА У ВИЗАНТИЈСКОМ НИШУ

Agricultural Products Trading in Byzantine Niš

537

 

544

Владимир Алексић

 

Vladimir Aleksić

 

 

ВИЗАНТИЈА – НАРОД И ДРЖАВА У ДЕЛУ RAZGOVOR UGODNI NARODA SLOVINSKOGA АНДРИЈЕ КАЧИЋА МИОШИЋА

BYZANTIUM - THE PEOPLE AND THE STATE IN PLEASANT DISCOURSE OF SLAVIC PEOPLE BY ANDRIJA KAČIĆ MIOŠIĆ

 

 

545

 

564

Импресум