НИШ И ВИЗАНТИЈА

XIX

NIŠ & BYZANTIUM XIX

 

СИМПОЗИУМ, НИШ 3-5. јун 2020.

ЗБОРНИК РАДОВА

THE COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS

 

Уредник/editor

Миша Ракоција

Miša Rakocija

 

Ниш, 2021./Niš, 2021.

http://www.nisandbyzantium.org.rs/

ДАНИ СВ. ЦАРА КОНСТАНТИНА И ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ

The Days of St. Emperor Constantine and Helena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

~Похвала истини или Васкрс Византије ~

~In Praise of Truth or the Resurr ection of Byzantium ~

  

 

 

 

САДРЖАЈ - CONTENTS

 

 

 

21 – 22

УВОД

 

11 – 16

Епископ нишки Господин Арсеније (Главчић)

ПОЗДРАВНИ ГОВОР И БЛАГОСЛОВ НА

ОТВРАЊУ СИМПОЗИЈУМА НИШ И ВИЗАНТИЈА XIX

17 – 19

Проф. др Весна Лопичић

Prof. Dr. Vesna Lopičić

ПОЗДРАВНА РЕЧ ИСПРЕД УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

 

WELCOME SPEECH ON BEHALF OF THE UNIVERSITY OF NIŠ

21 – 24

Проф. др Елизабета Димитрова

Prof. Dr Elizabeta Dimitrova

ГОВОР СА СВЕЧАНОГ ОТВАРАЊА СИМПОЗИЈУМА НИШ И ВИЗАНТИЈА XIX

 

SPEECH FROM THE OPENING CEREMONY SYMPOSIUM „NIŠ AND BYZANTIUM XIX

2531

Миша Ракоција

Miša Rakocija

ИЗУЧАВАЊЕ ВИЗАНТИЈСКИХ И ПОСТВИЗАНТИЈСКИХ СПОМЕНИКА ГРАДА НИША

RESEARCH OF BYZANTINE AND POST - BYZANTINE MONUMENTS OF NIŠ

33 – 54

Halűk Çetinkaya

Халук Четинкаја

BYZANTINE CHURCHES OF NICAEA

ВИЗАНТИЈСКЕ ЦРКВЕ У НИКЕЈИ

55 – 76

Ариадна Воронова

 

Ариадна Воронова

УТВРЂЕНЕ ЗАДУЖБИНЕ У РУСКОJ АРХИТЕКТУРИ XIV ВЕКА И ЗАJЕДНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ У СРПСКОМ СРЕДЊОВЕКОВНОМ НЕИМАРСТВУ

УКРЕПЛЕННЫЕ ЗАДУЖБИНЫ В РУССКОЙ АРХИТЕКТУРЕ XIV ВЕКА И ИХ ОБЩИЕ ЧЕРТЫ В СЕРБСКОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ АРХИТЕКТУРЕ

77 – 92

Анђела Гавриловић

Anđela Gavrilović

ПРОГРАМСКИ КОНТЕКСТ СЦЕНЕ СРЕТЕЊА У ЦРКВИ СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ У СОПОЋАНИМА (ОКО 1265)

THE PROGRAMMATIC CONTEXT OF THE SCENE OF THE PRESENTATION OF CHRIST IN TEMPLE IN THE CHURCH OF THE HOLY TRINITY IN SOPOĆANI (AROUND 1265)

93 – 108

Dragana Frfulanović Šomođi, Milena Savić

Драгана Фрфулановић Шомођи, Милена Савић

THE HEADDRESSES ON THE KTETOR’S PORTRAITS OF NOBLEWOMEN IN THE 14TH CENTURY: SERBIA-BULGARIA

 

ОГЛАВЉА ВЛАСТЕЛИНКИ НА КТИТОРСКИМ ПОРТРЕТИМА XIV ВЕКА: СРБИЈА-БУГАРСКА

109 – 130

Ιωάννης Σίσιου

 

Иоаннис Сисиу

Η ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΝΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

КАТАЛИТИЧКИ УТИЦАЈ СЛИКАРСКОГ АНСАМБЛА СВЕТИХ БЕСРЕБРЕНИКА У СТВАРАЊУ КОСТУРСКЕ ШКОЛЕ

131 – 152

Elizabeta Dimitrova, Orhideja Zorova

 

Елизабета Димитрова, Орхидеја Зорова

OLD TESTAMENT ABRAHAM AND HIS JOURNEY THROUGH ICONOGRAPHY OF MEDIEVAL MACEDONIA

 

ПУТОВАЊЕ СТАРОЗАВЕТНОГ АВРАМА КРОЗ ИКОНОГРАФИЈУ СРЕДЊОВЕКОВНЕ МАКЕДОНИЈЕ

153 – 168

Δημήτριος Σίσιου

Димитрије Сисиу

ΤΟ ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΤΟΥ ΑΓΊΟΥ ΓΡΗΓΟΡΊΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ ΤΗΣ ΣΕΡΒΟΚΡΑΤΊΑΣ

ПОРТРЕТ СВЕТОГ ГРИГОРИЈА ПАЛАМА У КАСТОРИЈИ У ОДНОСУ НА РАЗДОБЉЕ СРПСКЕ ВЛАСТИ

169 – 184

Konstantinos M. Vapheiades

 

Константинос М. Вафиадес

OBSERVATIONS ON THE WALL-PAINTINGS AND ICONOGRAPHIC PROGRAMME OF THE OLD KATHOLIKON OF THE GREAT METEORON MONASTERY (1483)

ЗАПАЖАЊА О ЗИДНОМ СЛИКАРСТВУ И ИКОНОГРАФИЈИ СТАРОГ КАТОЛИКОНА ВЕЛИКИХ МЕТЕОРА (1483)

185 – 198

Andrijana Golac

Андријана Голац

THE IMAGE OF RIGHTEOUS JOB IN THE MONASTERY OF ZRZE

ПРЕДСТАВА ПРАВЕДНОГ ЈОВА У МАНСТИРУ ЗРЗЕ

199 – 208

Miguel Gallés

Мигел Галес

NUNC DIMITTIS: WHEN THE OLD BECAME NEW

СВЕТЛОСТ, ДА ПРОСВЕЋУЈЕ НЕЗНАБОШЦЕ И СЛАВУ НАРОДА ТВОГА ИЗРАИЉА”: КАДА ЈЕ НОВО ПОСТАЛО СТАРО

209 – 218

Rozmeri Bašić

Розмари Башић

RESURRECTION OF BYZANTINE STYLE IN THE 13TH CENTURY CITY OF ZADAR, CROATIA

ВАСКРСЕЊЕ ВИЗАНТИЈСКОГ СТИЛА У 13. ВЕКУ У ГРАДУ ЗАДРУ (ХРВАТСКА)

219 – 228

Владимир Божиновић

Vladimir Božinović

ЦРКВА БОГОРОДИЦЕ БЕЛГРАДКАПИ (BELGRADKAPI) У ИСТАНБУЛУ У СВЕТЛУ НОВИЈИХ ИСТРАЖИВАЊА

THE CHURCH OF PANAGIA BELGRADKAPI IN ISTANBUL IN THE LIGHT OF MORE RECENT RESEARCH

229 – 244

Дејан С. Радисављевић

Dejan S. Radisavljević

ТРАГОМ СРЕДЊОВЕКОВНОГ НАДГРОБНОГ НАТПИСА ИЗ ЈАКОВЉА КОД АЛЕКСИНЦА

ON THE TRACE OF A MEDIEVAL TOMBSTONE INSCRIPTION IN JAKOVLJE (ALEKSINAC

245 – 260

Robert Mihajlovski, Liljana Mandić, Miloje Mandić

Роберт Михајловски, Љиљана и Милоје Мандић

THE TOMBSTONE EPITAPH AT THE CHURCH OF ANNUNCIATION OF THE HOLY VIRGIN IN KARAN

 

НАДГРОБНИ ЕПИТАФ ИЗ МАНАСТИРА БЛАГОВЕШТЕЊА У КАРАНУ

261 – 268

Душан С. Рашковић

 

Dušan S. Rašković

АРХЕОЛОШКА ТОПОГРАФИЈА И ИСТОРИЈСКА ГЕОГРАФИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ПОМОРАВЉА У РАНОВИЗАНТИЈСКОМ ПЕРИОДУ

ARCHAEOLOGICAL TOPOGRAPHY AND HISTORICAL GEOGRAPHY OF CENTRAL POMORAVLJE IN THE EARLY BYZANTINE PERIOD

269 – 286

Виктор Личић Адамс

Viktor Ličić Adams

ЈУСТИНИЈАНОВ ОПТИЧКИ ТЕЛЕГРАФ

JUSTINIAN’S OPTICAL TELEGRAPH

287 – 298

Vania Popova

Вања Попова

THE PERSONIFICATION OF EIRENE FROM THE EPISCOPAL RESIDENCE IN PHILIPPOPOLIS/PLOVDIV

ПЕРСОНИФИКАЦИЈА ИРЕНЕ ИЗ ЕПИСКОПАЛНОГ РЕЗИДЕНЦИЈЕ У ФИЛИПОПОЛИСУ / ПЛОВДИВУ

299 – 324

Marina Perseng

 

Марина Персенг

THE ICONOGRAPHIC AND STYLISTIC DEVELOPMENT OF THE EUCHARISTIC IMAGES IN THE FLOOR MOSAICS ON THE BALKANS DURING THE EARLY CHRISTIANITY

ИКОНОГРАФСКИ И СТИЛСКИ РАЗВОЈ ЕВХАРИСТИЈСКИХ СЛИКА У ПОДНИМ МОЗАИЦИМА НА БАЛКАНУ ТОКОМ РАНОГ ХРИШЋАНСТВА

325 – 348

Graham Jones

Грејем Џоунс

COSMIC LIGHT AND NARRATIVE IN THE TRANSITION FROM GREEK HELEN TO UNIVERSAL HELENA

КОСМИЧКО СВЕТЛО И НАРАТИВ ПРЕЛАЗА СА ГРЧКОГ ХЕЛЕНА НА УНИВЕРЗАЛАН НАЗИВ ХЕЛЕНА

349 – 366

Ivana Lemcool

Ивана Лемкул

APUD NAISSUM GENITUS”: CONSTANTINE IN THE MATHESIS OF FIRMICUS MATERNUS

APUD NAISSUM GENITUS“: КОНСТАНТИН У MATHESIS-У ФИРМИКА МАТЕРНА

367 – 380

Lars Ramskold

Ларс Рамсколд

THE AVGVSTVS / CAESAR AND CAESAR / X X SILVER MULTIPLES AND THE INTERREGNUM 337 CE

АВГУСТ /ЦЕЗАР И ЦЕЗАР: СРЕБРНЕ МУЛТИПЛЕ И МЕЂУВЛАШЋЕ 337 Н.Е.

381 – 416

Љубиша Васиљевић

Ljubiša Vasiljević

АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТИ И НАЛАЗИ ПОВЕЗАНИ СА ЛЕКОВИТИМ ИЗВОРИМА У ЈУЖНОЈ СРБИЈИ

ARCHAELOGICAL SITES AND DISCOVERIES RELATED TO HEALING SPRINGS IN SOUTHERN SERBIA

417 – 432

Svetla Petrova

Светла Петрова

ON THE ROUTE OF THE ANCIENT CLINE-LID FOUND IN THE VILLAGE OF BANYA IN THRACIA

О ПУТОВАЊУ АНТИЧКОГ ПОКЛОПЦА ОТКРИВЕН У СЕЛУ БАЊА У ТРАКИЈИ

433 – 446

Alenka Cedilnik,

Dominic Moreau

Аленка Цедилник,

Доминик Морo

EUDOXIUS OF ANTIOCH/CONSTANTINOPLE AND THE PRO-ARIAN BISHOPS OF ILLYRICUM. CONTRIBUTION (III) TO THE CHRISTIAN PROSOPOGRAPHY OF THE DIOECESIS THRACIARUM

ЕВДОКИЈЕ АНТИОХИЈСКИ/ЦАРИГРАДСКИ И ПРОАРИЈАНСКИ ЕПИСКОПИ ИЛИРИКА. ПРИЛОГ (III) ХРИШЋАНСКОЈ ПРОСОПОГРАФИЈИ ТРАЧКЕ ДИЈЕЦЕЗЕ

447 – 476

Јелена Дабић

Jelena Dabić

ХОДОЧАШЋЕ ЈЕЛЕНЕ АВГУСТЕ И ПРОНАЛАЗАК ЧАСНОГ КРСТА

PILGRIMAGE OF HELENA AUGUSTA AND DISCOVERY OF THE HOLY CROSS

477 – 492

Марко Дабић

Marko Dabić

ПНЕВМАТОЛОГИЈА СВЕТОГ НИКИТЕ РЕМЕЗИЈАНСКОГ

PNEUMATOLOGY OF SAINT NICETAS OF REMESIANA

493 – 502

Милош Павловић

Miloš Pavlović

ПРАВОСЛАВЉЕ И ЛАТИНСКА ЈЕРЕС У ДРЖАВНО-ПОЛИТИЧКОЈ ИДЕОЛОГИЈИ ТЕОДОСИЈА ХИЛАНДАРЦА

ORTHODOXY AND LATIN HERESY IN THE STATE-POLITICAL IDEOLOGY OF THEODOSIUS OF HILANDAR

503 – 514

Miklós Halmágyi

 

Миклош Халмађи

WESTERN SOURCES ABOUT THE CHRISTIAN HISTORY OF KIEVAN RUS: BRUNO OF QUERFURT (†1009) AND THIETMAR OF MERSEBURG (975–1018) ABOUT THE COURT OF ST. VLADIMIR

ЗАПАДНИ ИЗВОРИ О ХРИШЋАНСКОЈ ИСТОРИЈИ КИЈЕВСКЕ РУСИЈЕ: БРУНО КУЕРФУРТСКИ (†1009) И ТИТМАР МЕРСБУРШКИ (975–1018) О ДВОРУ СВЕТОГ ВЛАДИМИРА

515 – 524

Горан М. Јанићијевић

 

Горан М. Јанићијевић

ИМПЛИКАЦИЈЕ ИСТИНЕ И ЊЕНА ИМАНЕНТНОСТ У УМЕТНИЧКИМ ТВОРЕВИНАМА КАО ФОКУС ИКОНОЛОШКИХ И ХЕРМЕНЕУТИЧАРСКИХ ТУМАЧЕЊА

IMPLICATIONS OF TRUTH AND ITS IMANNITY IN ARTWORKS AS A FOCUS OF ICONOLOGICAL AND HERMENEUTIC INTERPRETATIONS

525 – 538

Епископ Јован (Пурић)

Bishop Jovan (Purić)

EСХАТОЛОШКИ КЉУЧ ИШЧИТАВАЊА КОДА СПЦ

ESCHATOLOGICAL KEY OF DECODING OF THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH CODE

539 – 546

Милош Мишковић

 

Miloš Mišković

ПРАВОСЛАВНИ ПОГЛЕД НА АДОПЦИОНИЗАМ У ПРЕПИСЦИ АЛКУИНА СА ФЕЛИКСОМ ИЗ УРГЕЛА И ЕЛИПАНДОМ ИЗ ТОЛЕДА

AN ORTHODOX VIEW ON ADOPTIONISM IN THE ALCUIN´S CORRESPODENCE WITH FELIX OF URGEL AND ELIPAND OF TOLEDO

547 – 558

Ђакон Ивица Чаировић

Deacon Ivica Čairović

ОСВРТ НА БОГОСЛОВСКО-ИСТОРИЈСКЕ ОДНОСЕ КОНСТАНТИНОПОЉСКИХ И ФРАНАЧКИХ ОТАЦА ЦРКВЕ У 9. ВЕКУ

A REVIEW OF THE THEOLOGICAL-HISTORICAL RELATIONS OF THE CHURCH FATHERS FROM CONSTANTINOPLE AND FRANKISH STATE IN THE 9TH CENTURY

559 – 572

Славиша Тубин

 

Slaviša Tubin

ВОЈНИЦИ – СВЕТИ МУЧЕНИЦИ: ПОЗАДИНА ЗАХТЕВА ЗА КАНОНИЗАЦИЈОМ И КУЛТ ПАЛИХ РАТНИКА У ДОБА НИКИФОРА II ФОКЕ

SOLDIERS – HOLY MARTYRS: THE BACKGROUND OF THE CLAIM FOR CANONIZATION AND THE CULT OF FALLEN WARRIORS IN THE AGE OF NIKEPHOROS II PHOKAS

573 – 584

Eirini Artemi

 

Ирини Артеми

THE THEOLOGICAL AND DOGMATIC TEACHING OF GREGORY PALAMAS ON HIS WRITING “THE TEN COMMANDMENTS ACCORDING TO CHRIST”

БОГОСЛОВСКО И ДОГМАТСКО УЧЕЊЕ ГРИГОРИЈА ПАЛАМЕ О ,,ДЕСЕТ БОЖЈИХ ЗАПОВЕСТИ“

585 – 594

Марија Цурк, Франц Цурк

Marija Curk, Franc Curk

ЕПИТРАХИЉ НИШАВСКОГ МИТРОПОЛИТА НЕКТАРИЈА

THE EPITRACHELION OF METROPOLITAN NECTARIOS OF NISAVA’S REGION

595 – 600

ПРИКАЗ

Анђела Гавриловић

Maria Alessia Rossi and Alice Isabella Sullivan, ВИЗАНТИЈА У ИСТОЧНОЕВРОПСКОЈ ВИЗУЕЛНОЈ КУЛТУРИ ПОЗНОГ СРЕДЊЕГ ВЕКА, Boston 2020

601 – 606

IN MEMORIAM

МАРКО ПОПОВИЋ

607 – 610

IN MEMORIAM

CYRIL MANGO

611 – 614

IN MEMORIAM

БРАНКО ВУЈОВИЋ

615 – 616

IMPRESUM