НИШ И ВИЗАНТИЈА

VII

NIŠ & BYZANTIUM VII

 

СИМПОЗИУМ, НИШ 3-5. јун 2008.

ЗБОРНИК РАДОВА

THE COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS

 

Уредник/editor

Миша Ракоција

Miša Rakocija

Ниш, 2009./Niš, 2009.

http://www.ni.rs/byzantium/

ДАНИ СВ. ЦАРА КОНСТАНТИНА И ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ

The Days of St. Emperor Constantine and Helena

   Штампање зборника радова и компакт диска са међународног научног симпозијума НИШ   И ВИЗАНТИЈА VII омогућено је средствима Града Ниша

 

 

 

Г.О. ПАНТЕЛЕЈ

     Град Ниш

              CITY OF NIS

 

               2, 7. Juli St.  Niš 18000

         

www.ni.rs

 

     РЕПУБЛИКА СРБИЈА

    REPUBLIKA SRBIJA

 

УВОД

 

ОТВАРАЊЕ

САДРЖАЈ - SOMMAIRE

 

Vera Bitrakova

Grozdanova

Вера Битракова Грозданова

LYCHNIDOS A L’EPOQUE PALEOCHRETIENNE ET SON NOYAU URBAIN

 

LYCHNIDOS У РАНОХРИШЋАНСКОМ ПЕРИОДУ И ЊЕГОВО УРБАНО ЈЕЗГРО

 

23

 

36

Carolyn S. Snively

Каролин С. Снајвли

 

THE FATES OF BALKAN CITIES IN LATE ANTIQUITY: RECENT VIEWS

СУДБИНА БАЛКАНСКИХ ГРАДОВА У КАСНО-АНТИЧКОМ ПЕРИОДУ: НОВИЈИ ОСВРТ

37

44

Paul Bidwell and Elizabeth Hartley with Simon Corcoran

Пол Бидвел и Елизабет Хартли са Сајмон Коркоран

 

CONSTANTINE AT YORK

 

 

КОНСТАНТИН У ЈОРКУ

45

 

 

54

Ивана Поповић      

Ivana Popović

ИНВЕНТАР ГРОБНИЦА ИЗ ДОЛА КОД БЕЛЕ ПАЛАНКЕ (REMESIANA)      

INVENTORY OF VAULTED TOMBS FROM DOL NEAR

 

55

66

Julia Valeva            

 

Јулиа Валева

EMPRESSES OF THE FOURTH AND FIFTH CENTURIES: IMPERIAL AND RELIGIOUS ICONOGRAPHIES                                              

ЦАРИЦЕ ЧЕТВРТОГ И ПЕТОГ ВЕКА: ЦАРСКЕ И РЕЛИГИОЗНЕ ИКОНОГРАФИЈЕ

 

67

 

76

Ивана Кузмановић Нововић
Ivana Kuzmanović-Novović

ПОРТРЕТИ ЦАРА КОНСТАНТИНА И ЧЛАНОВА ЊЕГОВЕ ПОРОДИЦЕ НА ГЛИПТИЦИ У СРБИЈИ

PORTRAITS OF THE EMPEROR CONSTANTINE AND HIS FAMILY MEMBERS IN THE GLYPTIC ART IN SERBIA

 

77

 

86

Miša Rakocija         

Миша Ракоција

 

PAINTING IN THE CRYPT WITH AN ANCHOR IN NIŠ        

СЛИКАРСТВО ГРОБНИЦЕ СА СИДРОМ У НИШУ

87

106

Zsolt Magyar          

Жолт Мађар

 

THE WORLD OF LATE ANTIQUE SOPIANAE:ARTISTIC CONNECTIONS AND SCHOLARLY
СВЕТ КАСНО АНТИЧКЕ SOPIANAE: УМЕТНИЧКЕ ВЕЗЕ И НАУЧНИ ПРОБЛЕМИ

107

 

118

Flora Karagianni    

 

Флора Карагиани

THE DEVELOPMENT OF THE CITIES DURING THE TRANSITION FROM LATE ANTIQUITY TO THE EARLY CHRISTIAN ERA            

РАЗВОЈ ГРАДОВА НА ПРЕЛАЗУ ИЗ КАСНО АНТИЧКОГ У РАНО ХРИШЋАНСКО РАЗДОБЉЕ

119

 

128

Elena Gartzonika    

Eлена Гарцоника

MARTYRS AND THEIR HOLY LOCI IN THE BALKAN PENINSULA: A PRELIMINARY HISTORICAL-GEOGRAPHICAL APPROACH

МУЧЕНИЦИ И ЊИХОВА СВЕТА МЕСТА НА БАЛКАНСКОМ ПОЛУОСТРВУ: УВОДНИ ИСТОРИЈСКО-ГЕОГРАФСКИ ПРИСТУП

 

129

 

140

Tsonya Drazheva    

Цоња Дражева

MARTYR’S ARCHITECTURE IN THE LANDS OF TODAY’S SOUTHEAST BULGARIA - THRACE DIOCESE, PROVINCE OF HEMIMONT /3RD- 4TH CENTUR        

МАРТИРИЈАЛНА АРХИТЕКТУРА У ЗЕМЉАМА ДАНАШЊЕ ЈУГОИСТОЧНЕ БУГАРСКЕ/ДИЕЦЕЗА ТРАКИЈА, ПРОВИНЦИЈА ХЕМИМОНТ, III-IV ВЕК  

141

 

150

Metodi Daskalov, Snezhana Goryanova

Методи Даскалов, Снежана Горјанова

EARLY CHRISTIAN ARCHITECTURALCOMPLEX IN SOFIA (BULGARIA)

 

RАНОХРИШЋАНСКИ КОМПЛЕКС У СОФИЈИ

151

 

162

Cristian Olariu       

 

Кристијан Олариу

 

 

TROPAEUM TRAIANI: THE BASILICA D SECTOR (WITH TRANSEPT) AND THE SURROUNDING AREA (ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES, 2000-2006)

ТРОПЕУМ ТРАЈАНИ (TROPAEUM TRAIANI): СЕКТОР Д“ БАЗИЛИКЕ (СА ПОПРЕЧНИМ БРОДОМ)И ОКОЛИНА(АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА, 2000-2006)  

163

 

178

Гордана Тошић, Душан Рашковић

Gordana Tošić, Dušan Rašković

ХРИШЋАНСКИ МОТИВИ НА АРХЕОЛОШКОМ МАТЕРИЈАЛУ ИЗ ОКОЛИНЕ КРУШЕВЦА И АЛЕКСИНЦА                    

CHRISTIAN MOTIVES ON ARCHEOLOGICAL MATERIAL  IN THE VICINITY OF KRUŠEVAC AND ALEKSINAC

179

 

196

Горан Јанићијевић 

 

Goran Janićijević

КОНСТАНТИНОВА ARS CRISTIAN-A И ЊЕН ОДЈЕК У УМЕТНОСТИ ЦРКВЕ– други део               

CONSTANTINE’S ARS CRISTIANA AND ITS IMPACT ON THE ECCLESIASTICAL ART– part two

 

 

197

 

210

Efthalia Rentetzi     


Ефтхалиа Рентеци

IL VALORE PARADIGMATICO DELLA RAFFIGURAZIONE DI COSTANTINO NELL’OMONIMO ARCO NELL’ICONOGRAFIA DI CRISTO IN TRONO 

ПАРАДИГМАТСКА ВРЕДНОСТ ПРИКАЗА КОНСТАНТИНА НА ХОМОНИМНОМ ЛУКУ У ФОРМИРАЊУ ИКОНОГРАФИЈЕ ХРИСТОСА НА ПРЕСТОЛУ          

211

 

 

226

Elizabeta Dimitrova         


Елизабета Димитрова

 

SPIRITUAL ARCHITECTS – The Construction of Architectural Backdrops in the Work of Some Painting Studios from the 14th Century

ДУХОВНИ АРХИТЕКТИ – Конструкција архитектонских кулиса у делима неких сликарских атељеа из XIV века

227

 

250

Драган Војводић    

Dragan Vojvodić

ДОСЛИКАНИ ВЛАДАРСКИ ПОРТРЕТИ У ГРАЧАНИЦИ  

ADDITIONALLY PAINTED PORTRAITS OF RULERS IN GRAČANICA

 

251

266

Мiodrag Marković  

 

Миодраг Марковић

SAINT SAVA OF SERBIA AND ATHANASIOS II, THE PATRIARCH OF JERUSALEM

Свети Сава Српски и јерусалимски патријарх Атанасије II   

 

267

 

272

Ιωάννης Σίσιου       

 

Иоанис Сисиу

 

Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΟΥΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 13Ο ΚΑΙ 14Ο ΑΙΩΝΑ                         

ДЕЛИМИЧНА ДЕКОРАЦИЈА ИЗ XIII И XIV ВЕКАУ ЦРКВИ СВ. СТЕФАНА У КАСТОРИЈИ

273

 

292

Драгана Павловић 


Dragana Pavlović

 

КУЛТ И ИКОНОГРАФИЈА ЧЕТРДЕСЕТОРИЦЕ СЕВАСТИЈСКИХ МУЧЕНИКА У СРБИЈИ XIII ВЕКА                                                     

THE CULT AND ICONOGRAPHY OF FORTY MARTYRS OF SEBASTEIA IN THE XIII CENTURY SERBIA

293

 

306

Ekaterini Kousoula, Alexandra Trifonova

Екатарини Кусула, Александра Трифонова

 

A PALEOLOGEAN ICON OF VIRGIN “Η ΕΛΠΙΣ ΤΩΝ ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΩΝ FROM THESSALONIKI

ПАЛЕОЛОШКА ИКОНА БОГОРОДИЦЕ “Η ΕΛΠΙΣ ΤΩΝ ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΩΝИЗ СОЛУНА

 

307

 

316

Giorgio Bezoari, Branka Cuca, Carlo Monti  

Ђорђо Безоари, Бранка Цуца, Карло Монти

THE SURVEY OF VILLA REALE IN MONZA:INNOVATIVE TECHNIQUES USED FOR THE VAULTS.                                                         

ПРЕМЕРАВАЊЕ ВИЛЕ РЕАЛЕ У МОНЦИ:ИНОВАТИВНЕ ТЕХНИКЕ КОЈЕ СУ КОРИШЋЕНЕ ЗА ЛУКОВЕ

317

 

326

Александар В. Поповић  

 

Aleksandar V. Popović

ПРЕДСТАВА О ЈУЖНИМ СЛОВЕНИМА У ПИСМИМА ОХРИДСКОГ АРХИЕПИСКОПА ДИМИТИЈА ХОМАТИНА             

PICTURE OF SOUTH SLAVS IN THE LETTERS OF ARCHBISHOP OF OHRID DEMETRIOS CHOMATENOS

327

 

342

Душан Поповић     

 

Dušan Popović

КОНСТАНТИНОВА ВИЗИЈА КРСТА И ПОБЕДА НАД МАКСЕНЦИЈЕМ КАО КЊИЖЕВНИ МОТИВ ЛАТИНСКЕ ПРОЗЕ ДО КАРОЛИНШКОГ ДОБА

VISIONE COSTANTINIANA DELLA CROCE E VITTORIA SU MASSENZIO: DUE MOTIVI LETTERARI NELLA PROSA LATINA FINO ALL’ EPOCA CAROLINGIA

 

343

 

350

 

Graham Jones        

 

Грејем Џоунс

 

THE POWER OF HELEN’S NAME: HERITAGE AND LEGACY, MYTH AND REALITY

МОЋ ЈЕЛЕНИНОГ ИМЕНА: НАСЛЕЂЕ И ЗАОСТАВШТИНА, МИТ И СТВАРНОСТ

 

351

 

370

Deacon Ivica Chairović   

Ђакон Ивица Чаировић

THE LEGACY OF CONSTANTINE IN THE ANGLO-SAXON POEM ELENE     

КОНСТАНТИНОВО НАСЛЕЂЕ У АНГЛО-САКСОНСКОЈ ПОЕМИ ЈЕЛЕНА

371

382

Борис Стојковски 

Boris Stojkovski

 

НИШ У ВИЗАНТИЈСКО - УГАРСКИМ ОДНОСИМАУ XI И XII ВЕКУ 

NIŠ IN BZYANTINE-HUNGARIAN RELATIONSIN XI AND XII CENTURY

 

383

394

Зоран Симоновић  

 

Zoran Simonović

 

 

IMPRESUM

ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ НОВЧАНИХ РЕФОРМИ ДИОКЛЕЦИЈАНА, КОНСТАНТИНА И АНАСТАСИЈА                              

APPENDIX TO MONETARY REFORMS OF DIOCLETIAN,CONSTANTINE AND ANASTASIA

395

 

406