У СЛАВУ ГАБРИЈЕЛА МИЈЕА

                                            TO THE GLORY OF GABRIEL MILLET

САДРЖАЈ - SOMMAIRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИШ И ВИЗАНТИЈА

IV

NIŠ & BYZANTIUM IV

 

СИМПОЗИУМ, НИШ 3-5. јун 2005.

ЗБОРНИК РАДОВА

THE COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS

 

Уредник/editor

Миша Ракоција

Miša Rakocija

Ниш, 2006.

http://news.nis.org.yu/doc/p-konstantin.phtml

ДАНИ СВ. ЦАРА КОНСТАНТИНА И ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ

The Days of St. Emperor Constantine and Helena

Text Box: Eлектонска верзија Зборника радова са симпозијума НИШ И ВИЗАНТИЈА IV реализована је средствима 
ГРАЧКОГ КОНЗУЛАТА У НИШУ
Electronic version of the Symposium "Niš and Byzantium IV" Proceedings was sponsored by the Consulate of Greece in Niš 

Подршка: Г.О. ПАНТЕЛЕЈ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

    REPUBLIKA SRBIJA     
Град Ниш

CITY OF NIS

 2, 7.Juli St.  Niš 18000

          E-mail: mayor@gu.ni.sr.gov.yu

www.nis..org.yu

 

ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΝΙΣΣΑ

UVOD

 

 

Cvetan Grozdanov

Cvetan Grozdanov

У славу Габријела Мијеа

To the glory of Gabriel Millet

17

28

Dominique Couson-Desreumaux

Dominik Kuzon-Deremo

Gabriel Millet

Gabrijel Mije

29

58

Александар Кадијевић

Aleksandar Kadijević

О сарадњи Габријела Мијеа са Миланом Минићем, Архитектом и сликаром

On collaboration of Gabriel Millet and Milan Minić, architect and painter

59

66

Нађа Куртовић-Фолић

 

 

Nađa Kurtović-Folić

Образовање и стваралачке могућности градитеља у касноримском и рановизантијском периоду

The late roman and early byzantine builders education and creative potential

67

80

Aleksandar V. Popović

Александар В. Поповић

Deities on bronze railing from mediana in the light of theology of julian the apostate

Божанства на бронзаној огради са медијане у светлу теологије јулијана апостате

81

94

Миша Ракоција

Miša Rakocija

              

О парапетној плочи из ниша, пореклу и типологији палеовизантијских преграда

On the parapet slab from niš and on the origin and typology of early-byzantine partitions

95

 

112

Ivana Popović

 

 

Ивана Поповић

The activity of the naissus workshop in the fourth century and the finds of the valuable objects from the western provinces of the empire

Делатност нишке радионице у IV веку и налази драгоцености из западних провинција  царства

113

 

 

126

Giordana Trovabene

Ђордана Тровабене

 

Mosaici pavimentali della villa di Medijana (Niš): analisi e confronti

Подни мозаици виле на Медијани (Ниш): анализе и поређења

127

144

Гордана Јеремић

Gordana Jeremić

Мозаици Медијане – нека разматрања

Mosaics of Mediana – a study

145

158

Ruth Kolarik

Рут Колари

Late antique floor mosaics in the Balkans

Касно-антички подни мозаици на Балкану

159

178

Elizabeta Dimitrova

 

 

Elizabeta Dimitrova

In through the inner door

(the mosaic in the narthex of the large basilica in Heraclea Lyncestis)

 

„Кроз унутрашња врата“

179

190

Sne`ana Filipova

 

Snežana Filipova

Ranovizantiјski kapiteli kreirani u prestonici u justinijanovo doba, makedonske i srpske analogije

Early-byzantine column capitals created in the imperial seat during the reign of justinian, macedonian and serbian analogies

191

 

 

212

Мирослав Јеремић

Miroslav Jeremić

Опеке Царичиног града

Bricks from Caričin grad

213

228

Carolyn S. Snively

 

 

Каролин С. Снајвли

Golemo Gradište at Konjuh, Republic Of Macedonia: prolegomena to the study of a late antique fortification

Големо Градиште у Коњуху, Република Македонија: увод у изучавање касно-античког утврђења

229

 

 

244

Михаило Милинковић

Mihailo Milinković

Осврт на налазе времена сеобе народа са југа Србије и из суседних области

Einige bemerkungen zu völkerwanderungszeitlichen funden aus süd Serbien und den benachbarten gebieten (zusammenfassung)

245

264

Ioannis Sisiu

 

Сисиу Jанис

The painting of the 13oy century in the temple of Saint Dimitrios in Kastoria

 

Сликарство XIII века у цркви Св. Димитрија у Касторији

265

280

Миодраг Mарковић

 

Miodrag Marković

Хиландар и живопис у црквама његових метоха – пример Светог Никите код Скопља

Chilandar and wall paintings in the churches of its metochions – the example of St Nicetas near Skopje

281

 

296

Цвета Вълева

 

Cveta Valeva

Сцената Рождество Христово в Кремиковския и Погановския манастир в контекста на костурската художествена продукция

The scene of Nativity of Christ in the monasteries of Kremikovtsi and Poganovo in the context of the Kastoria art production

297

 

306

Бранка Вранешевић

Branka Vranešević

Свети Амвросије Милански у српском зидном сликарству

Saint Ambrose of Milan in serbian wall painting

307

324

Nagy Márta

Марта Нађ

The iconography of Saint Nahum in the icons of the workshop of Ráckeve

Иконографија Светог Наума на иконама радионице са Чепељског острва

325

342

Иванка Гергова

Ivanka Gergova

Църквата “Св. Никола” в С. Железна Чипровско

The Church ‘St. Nicholas’ in Jelezna, Region of Chiprovtsi

343

364

Мирјана Машнић

Mirjana M. Mašnić

Прилог проучавању старог Карпинског иконостаса

Toward the study of the old iconostasis in Karpino

365

384

Гоце Ангеличин - Жура

 

Goce Angeličin-Žura

Пештерните цркви во Охридско-преспанскиот Регион

(Р. Македонија, Р. Албанија, Р. Грција)

Cave Churches in the area of Ohrid and Prespa
(Republic Of Macedonia, Republic Of Albania, Republic Of Greece)

 

385

 

 

402

Константинос Нихоритис

 

Nichoritis Konstantinos

Малоизвестният светогорски иконописец, на атонските новомъченици,

Доситей от Печ

 

The hagiorit hagiographer Dositheos from Pech of Serbia

403

424

Andrzej Szymański

Андреј Шимански

Iconography of Constantine The Great and Saint Helen in Opolski Silesia

Иконографија Константина Великог и Свете Јелене у Опољу и Шлеској области

425

434

 

Piotr Sadowski

Петар Садовски

Culte de Constantin le grand en Pologne

Култ Константина Великог у Пољској

435

442

Милан Просен

Milan Prosen

Неовизантијски елементи у стваралаштву архитекте Григорија Самојлова

Neo-byzantine elements in the opus of the architect Grigorije Samojlov

443

464

Франц Цурк

 Franc Curk

Милешевска плаштаница

Embroidery from Mileševo

465

478

Елена Васић-Петровић

Elena Vasić-Petrović

Ревитализација Пиротског града

Revitalization of the castle of Pirotski grad

479

494

Ирена Љубомировић

Irena Ljubomirović

Војна организација у Наисусу у III и IV веку

Military organization of Naissus in the III and the IV century

495

508

Небојша Озимић

Nebojša Ozimić

Питагорејство и матернитетске мистерије

Pythagoreanism and maternity mysteries

509

514

Слободан Милеуснић

Учешже Србије на изложби”Византија: Вера и моћ (1261-1557)” у Метрополитен музеју у Њујиорку (осврт)

515

516

Мирослав Илић

Некролог - др Слободан Г. Милеуснић
1947 – 2005

517

520

Impresum