НИШ И ВИЗАНТИЈА

XVII

NIŠ & BYZANTIUM XVII

 

СИМПОЗИУМ, НИШ 3-5. јун 2018.

ЗБОРНИК РАДОВА

THE COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS

 

Уредник/editor

Миша Ракоција

Miša Rakocija

 

Ниш, 2019./Niš, 2019.

http://www.nisandbyzantium.org.rs/

ДАНИ СВ. ЦАРА КОНСТАНТИНА И ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ

The Days of St. Emperor Constantine and Helena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВОД

 Марко Поповић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   САДРЖАЈ - CONTENTS

~ Обнова Византије на Балкану 1018. године ~

~ Restoration of Byzantium in the Balkans in 1018 ~

 

 

 

 

 

Отварање симпозијума 

 

 

 

21 – 22

Миша Ракоција

 

Miša Rakocija

ОБНОВА ВИЗАНТИЈЕ 1018. ГОДИНЕ И ЦРКВЕНО ГРАДИТЕЉСТВО У НИШУ

 

RESTORATION OF BYZANTIUM DURING 1018th AND SACRED ARCHITECTURE OF NIŠ

23 – 44

Ариадна Воронова

Ариадна Воронова

УСПОН ВИЗАНТИJЕ 1018. ГОДИНЕ И РУСКА АРХИТЕКТУРА XI ВЕКА

ПОДЪЕМ ВИЗАНТИИ 1018 ГОДА И РУССКАЯ АРХИТЕКТУРА XI ВЕКА

45 – 66

Ирена Љубомировић,

Ненад Радуловић

Irena Ljubomirović,

Nenad Radulović

ПРВА ОБНОВА ВИЗАНТИЈСКОГ ЦАРСТВА НА БАЛКАНУ ЗА ВРЕМЕ ЈУСТИНИЈАНА I

 

THE FIRST RENEWAL OF THE BYZANTINE EMPIRE IN THE BALKANS DURING JUSTINIAN I

67 – 74

Милош Цветковић

 

Miloš Cvetković

ПРИНЦИПИ ИНТЕГРАЦИЈЕ НЕРОМЕЈСКИХ ЕТНИЧКИХ СКУПИНА У ТЕМАТСКИ СИСТЕМ НА БАЛКАНУ

THE PRINCIPLES OF INTEGRATION OF NONRHOMAIC ETHNIC GROUPS INTO THE THEME SYSTEM IN THE BALKANS

75 – 96

Vania Popova

 

 Вања Попова

THE MOSAIC PAVEMENTS OF THE EPISCOPAL BASILICA IN MARCIANOPOLIS

МОЗАИЦИ ПАВЕМЕНТА ЕПИСКОПСКЕ БАЗИЛИКЕ У МАРЦИАНОПОЛИСУ

97 – 114

Konstantinos T Raptis

 Константинос Т. Раптис

THE BUILDING HISTORY OF THE ACHEIROPOIETOS BASILICA RECONSIDERED

РАЗМАТРАЊЕ ГРАДИТЕЉСКЕ ИСТОРИЈЕ БАЗИЛИКЕ АХИРОПИТОС

115 – 128

Vassil Tenekedjiev

 

Васил Тенекеџиев

ANOTHER LOOK AT THE LARGE BASILICA IN MARCIANOPOLIS: THE PROBLEMS OF ITS CONSTRUCTION AND DATING

ЈОШ ЈЕДАН УВИД У ВЕЛИКУ БАЗИЛИКУ У МАРЦИАНОПОЛИСУ: ПРОБЛЕМИ КОНСТРУКЦИЈЕ И ДАТОВАЊА

129 – 156 

Svetla Petrova

 

Светла Петрова

THE ANCIENT AND MEDIEVAL SETTLEMENT AT THE VILLAGE OF CHERVEN BREG, MUNICIPALITY OF DUPNITSA IN BULGARIA

АНТИЧКО И СРЕДЊЕВЕКОВНО НАСЕЉЕ КОД СЕЛА ЦРВЕНИ БРЕГ, ОПШТИНА ДУПНИЦА, БУГАРСКА

157 – 186

Andreas Pülz

Андреас Пилц

THE EPISCOPAL DISTRICT AT SIDE/PAMPHYLIA

ЕПИСКОПСКИ ДИСТРИКТ У СИДЕ / ПАМФЛИЈА

187 – 208

Гордана Костић

 

Gordana Kostić

ПРВИ ВЕКОВИ ХРИШЋАНСТВА У ЕТИОПИЈИ И ВИЗАНТИЈСКОМ ЦАРСТВУ ОД III ДО VI ВЕКА – ИСТОРИЈСКИ КОНТЕКСТ

THE FIRST CENTURIES OF CHRISTIANITY IN ETHIOPIA AND THE BYZANTINE EMPIRE FROM III TO VI CENTURY – HISTORICAL CONTEXT

209 – 214

Nebojša Stanković

 

Небојша Станковић

АN UNUSUAL TRICONCHAL CHURCH IN THE VICINITY OF SVRLJIG (“MANASTIRIŠTE SVETE PETKE RUSALNE”): ORIGINAL FORM , ARC HITECTURAL ANALOGIES , AND POTENTIAL DATE OF CONSTRUCTION

ЈЕДНА НЕОБИЧНА ТРИКОНХАЛНА ЦРКВА У ОКОЛИНИ СВРЉИГА (МАНАСТИРИШТЕ СВЕТЕ ПЕТКЕ РУСАЛНЕ): ПРВОБИТНА ФОРМА, АРХИТЕКТОНСКЕ АНАЛОГИЈЕ И МОГУЋЕ ДАТОВАЊЕ

215 – 244

Марко Поповић

Marko Popović 

ЛАТИНСКЕ ЦРКВЕ СРЕДЊОВЕКОВНОГ ГРАДАНОВОГ БРДА

LATIN CHURCHES IN MEDIEVAL CITY OF NOVOBRDO

245 – 256

Robert Mihajlovski, Gordana Filipovska-Lazarovska, Slobodan Stojkoski

Роберт Михајловски, Гордана Филиповска-Лазаровска, Слободан Стојкоски

MEDIEVAL BITOLA AFTER 1018: THE CULTURAL HORIZONS OF THE YENI MOSQUE

 

СРЕДЊЕВЕКОВНИ БИТОЉ ПОСЛЕ 1018: КУЛТУРНИ ХОРИЗОНТИ У ЈЕНИ ЏАМИЈИ

257 – 270

Jasmina S. Ćirić

 

Јасмина С. Ћирић

ON THE IMITATION (ΜΙΜΗΣΙΣ) OF ANTIQUITY: OPUS RETICULATUM AT THE EAST FACADE OF ST. JOHN KANEO CHURCH IN OHRID

НА ПОДОБИЈЕ (МИМЕЗИС) КЛАСИЧНЕ АНТИКЕ: OPUS RETICULATUM НА ИСТОЧНОЈ ФАСАДИ ЦРКВЕ СВЕТОГ ЈОВАНА КАНЕО У ОХРИДУ

271 – 284

Elisabeta Kodheli

 

Елизабета Кодели

ARCHITECTURAL FEATURES OF HOLY TRINITY CHURCH IN BERAT: THE QUESTION OF EPIROTE INFLUENCES

АРХИТЕКТОНСКЕ ОДЛИКЕ ЦРКВЕ СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ У БЕРАТУ: ПИТАЊЕ ЕПИРСКИХ УТИЦАЈА

285 – 294

Владимир Божиновић

 

Vladimir Božinović

ХЕРАЛДИЧКИ СИМБОЛИ НА ПАРАПЕТНИМ ПЛОЧАМА ХИЛАНДАРСКОГ ЕКСОНАРТЕКСА

HERALDIC EMBLEMS ON THE SLABS OF THE CHILANDAR EXONARTHEX

295 – 316

Ιωάννης Σίσιου

Иоаннис Сисиу

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΗΜΝΙΩΤΗ

СВЕТИ ЂОРЂЕ ЗАШТИТНИК ТЕОДОРА ЛИМНИОТИСА

317 – 340

Ivan Vasilev,

Angel Angelov

Иван Василев, Ангел Ангелов

NEW DATA CONCERNING THE ARCHITECTURE, WALL PAINTINGS AND DATING OF THE LATEMEDIEVAL CHURCH OF ST. PETKA IN BALSHA, BULGARIA

НОВИ ПОДАЦИ О АРХИТЕКТУРИ, ЖИВОПИСУ И ДАТОВАЊУ КАСНОСРЕДЊОВЕКОВНЕ ЦРКВЕ СВЕТА ПЕТКА У С. БАЛША, БУГАРСКА

341 – 354

Зоран Ракић

 

Zoran Rakić

ПРЕДСТАВЕ СВЕТОГ САВЕ СРПСКОГ НА СВЕТОГОРСКИМ МИНИЈАТУРАМА XVIII ВЕКА

REPRESENTATIONS OF ST SAVA OF SERBIA IN ATHONITE ILLUMINATED MANUSCRIPTS FROM XVIII CENTURY

355 – 366

Elizabeta Dimitrova,

Orhideja Zorova

Елизабета Димитрова,

Орхидеја Зорова

THE PARALEL UNIVERSES OF MACEDONIAN CULTURAL MULTIVERSE

 

ПАРАЛЕЛНИ УНИВЕРЗУМИ МАКЕДОНСКОГ КУЛТУРНОГ МУЛТИВЕРЗУМА

367 – 382

Tatjana Starodubcev

 

Татјана Стародубцев

SAINT LAZAROS THE PAINTER OR ON A SELDOM PAINTED CHAMPION OF SACRED PAINTINGS

СВЕТИ ЛАЗАР ЗОГРАФ ИЛИ О ЈЕДНОМ РЕТКО СЛИКАНОМ БРАНИТЕЉУ СВЕТИХ СЛИКА

383 – 400

Мирослава Костић

 

Miroslava Kostić

СРПСКИ НАРОД НА ТЛУ ХАБЗБУРШКЕ МОНАРХИЈЕ ТОКОМ ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ 18. СТОЛЕЋА. ИСТОРИЈА И ТРАДИЦИЈА

SERBS AT THE TERRITORY OF HABSBURG MONARCHY DURING THE SECOND HALF OF 18th CENTURY. HISTORY AND TRADITION

401 – 416

Франц Цурк

 

Franc Curk

КОНЗЕРВАТОРСКО - РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ НА ИКОНОСТАСУ ЦРКВЕ СВ. АРХАНЂЕЛА МИХАИЛА И ГАВРИЛА У НИШУ

CONSERVATION AND RESTORATION WORKS ON THE ICONOSTAS OF THE CHURCH OF ST. ARCHANGEL MICHAEL AND GABRIEL IN NIŠ

417 – 432

Проф. др Јован Пурић

Prof. dr Jovan Purić

ТАЈНА ЧУДОТВОРНОСТИ ИКОНА

THE SECRET OF MIRACLE ICONS

433 – 446

Дарко Тодоровић

 

Darko Todorović

ТЕОФИЛАКТ ОХРИДСКИ, ДВОРСКИ ПАНЕГИРИЧАР И ЦРКВЕНИ ПОСЛЕНИК

THEOPHYLACT OF OHRID, COURT PANEGYRICIST AND CHURCH MINISTER

447 – 464

Јасмина Шаранац

Стаменковић

Jasmina Šaranac Stamenković

ПСЕЛОВО МОЛБЕНО ПИСМО ВИЗАНТИЈСКОМ ЦАРУ ЗА ПОМОЋ ВЕСТАРХУ АНАСТАСИЈУ ЛИЗИКУ

PSELLOS’ LETTER OF PLEA REQUESTING HELP FOR VESTARCHES ANASTASIOS LIZIX ADDRESSED TO THE BYZANTINE EMPEROR

465 – 474

Boriana Nanova

Борјана Нанова

THE MYSTIC OF THE HEART IN THE THEOLOGY OF ST. SIMEON THE NEW THEOLOGIAN (X-XI C.)

МИСТИКА СРЦА У БОГОСЛОВИЈИ СВЕТОГ СИМЕОНА НОВОГ БОГОСЛОВА (X-XI в.)

475 – 482

Eirini Artemi

 

Ирини Артеми

THE ONTOLOGICAL AND GNOSIOLOGICAL TERMS FOR THE PERSON OF HOLY VIRGIN MOTHER ACCORDING THE WRITINGS OF EPIPHANIUS THE MONK (1015AD)

ОНТОЛОШКИ И ГНОСЕОЛОШКИ ТЕРМИНИ ЗА БОГОРОДИЦУ У РУКОПИСИМА ЕПИФАНИЈА МОНАХА (1015. год .)

483 – 490

Лидија Ковачева

 Lidija Kovacheva

КУГА У АНТИЦИ И ВИЗАНТИЈИ И ЊЕНА ПЕРЦЕПЦИЈА У МАКЕДОНСКИМ НАРОДНИМ ПРЕДАЊИМА

THE PLAGUE IN ANTIQUITY AND BYZANTIUM AND ITS PERCEPTIONIN THE MACEDONIAN FOLK LEGENDS

491 – 498

Мимица Велова-Граорковска

Mimica Velova-Graorkovska

АРТИФИЦИJЕЛНO ДЕФОРМИСАНЕ ЛОБАЊЕ НА ИСТОЧНОЈ НЕКРОПОЛИ НА ЛОКАЛИТЕТУ СКУПИ КОД СКОПЉА

ARTIFICIAL CRANIAL DEFORMATION IN A FEW SAMPLE SKULLS FROM THE EASTERN NECROPOLIS OF SCUPI

499 – 506

ПРИКАЗ

Јасмина С. Ћирић

ЦВЕТАН ГРОЗДАНОВ, БОГОРОДИЦА ПЕРИВЛЕПТА (СВЕТИ КЛИМЕНТ) ВО ОХРИД, Скопје 2018

507 – 510

ПРИКАЗ

Анђела Гавриловић

Ante Portam Auream : studia in honorem professoris Aleksandar Jovanovi ć, Miroslav Jovanovi ć, Belgrade 2017.

511 – 516

IN MEMORIAM

др АЛЕКСАНДАР ПОПОВИЋ (1961 – 2018)

517 – 520

IMPRESUM