НИШ И ВИЗАНТИЈА

XV

NIŠ & BYZANTIUM XV

 

СИМПОЗИУМ, НИШ 3-5. јун 2016.

ЗБОРНИК РАДОВА

THE COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS

 

Уредник/editor

Миша Ракоција

Miša Rakocija

 

Ниш, 2017./Niš, 2017.

http://www.nisandbyzantium.org.rs/

ДАНИ СВ. ЦАРА КОНСТАНТИНА И ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ

The Days of St. Emperor Constantine and Helena

  Штампање зборника радова и компакт диска са међународног научног симпозијума

НИШ И ВИЗАНТИЈА XV омогућено је средствима Града Ниша

 

 

 

 

     РЕПУБЛИКА СРБИЈА

    REPUBLIKA SRBIJA

Град Ниш

CITY OF NIŠ

2, 7 Juli St. Niš 18000

www.ni.rs

            

Византија кроз време и простор

Byzantium across time and space

УВОД

 

 

Проф. др Јован (Пурић)

 

dr Јovan (Purić), prof.

ТАЈНА ПУНОЋЕ ВРЕМЕНА“

 

THE SECRET OF “FULLNESS OF TIME

 

 

25 – 34

Eirini Artemi

 

Ирини Артеми

ORTHODOXY GNOSIOLOGY AND ONTOLOGY OF THE TRIUNE GOD IN NICHOLAS’ BISHOP OF METHONE WRITINGS

ПРАВОСЛАВНА ГНОСЕОЛОГИЈА И ОНТОЛОГИЈА ТРИЈЕДИНОГ БОГА
У РУКОПИСИМА НИКОЛЕ; ЕПИСКОПА МЕТОНЕ

 

 

 

35 – 42 

Alina Soroceanu

 

Алина Сорочеану

„IAMNE ABIS ET NOS PROPERANS RELINQUIS […]:EINIGE BEMERKUNGEN BETREFFEND NICETAS EILIGE ABREISE AUS NOLA IM JAHR 400

„IAMNE ABIS ET NOS PROPERANS RELINQUIS […]: НЕКОЛИКО ЗАКЉУЧАКА НИКИТЕ ИЗ НОЛЕ ОКО 400 ГОДИНЕ

43 – 56

ђакон Ивица Чаировић

 

deacon Ivica Čairović

ЗЕКОВА И БЛЕКМАНОВА АНАЛИЗА ФИЛОСТОРГИЈЕВОГ ОПИСА БИТКЕ КОД МУРСЕ (351)

OTTO SEECK’S AND BRUNO BLECKMANN’S ANALYSIS OF PHILOSTORGIUS’ DESCRIPTION OF THE BATTLE OF MURSA (351)

57 – 72 

Zdravko Dimitrov

 

Здравко Димитров

LATE ROMAN VILLA NEAR THE VILLAGE OF MOURSSALEVO, KOCHERINOVO MUNICIPALITY, THE VALLEY OF THE STRUMA RIVER

КАСНО РИМСКА ВИЛА ПОРЕД МУРСАЛЕВ-а, ОПШТИНА КОЧЕРИНОВО, ДОЛИНА РЕКЕ СТРУМЕ

73 – 88 

Миша Ракоција

 

 

Мiša Rakocija

МЕСТО ИМПОСТ КАПИТЕЛА ИЗ БАЗИЛИКЕ У ЋУРЛИНИ У EВОЛУЦИЈИ ЈОНСКИХ ИМПОСТ КАПИТЕЛА И ДЕЛАТНОСТ ПАЛЕОВИЗАНТИЈСКЕ СКУЛПТОРСКЕ РАДИОНИЦЕ У НИШУ

PLACE OF IMPOST CAPITALS FROM THE BASILICA IN ĆURLINA
IN THE EVOLUTION OF THE IONIC CAPITALS AND ACTIVITY OF PALEOBYZANTINE SCULTURE WORKSHOP IN NIŠ

89 – 104

Соња Стаменковић, Вујадин Иванишевић

Sonja Stamenković, Vujadin Ivanišević

РАНОВИЗАНТИЈСКА АРХИТЕКТОНСКА ПЛАСТИКА У СРЕДЊОВЕКОВНИМ ЦРКВАМА У ЖУПИ ПОДГОРА

EARLY BYZANTINE ARCHITECTURAL DECORATIVE SCULPTURE IN MEDIEVAL CHURCHES IN THE ŽUPA OF PODGORA

105 – 116

Olivera Ilić

 

Оливера Илић

Paleochristian sepulchral monuments of Viminacium as an indicator of social status of buried individuals

Палеохришћански сепулкрални споменици Виминацијума
као један од показатеља социјалног статуса сахрањених

117 – 122  

Georgi Atanasov, Ioto Valeriev, Valeri Yotov

Георги Атанасов, Јото Валериев, Валериј Јотов

THE CRYPT IN THE SANCTUARY OF THE BASILICA NO 3 AT THE ANCIENT CITY OF ZALDAPA (PROVINCE OF SCYTHIA)

КРПИПТА У АПСИДИ БАЗИЛИКЕ БРОЈ 3 У АНТИЧКОЈ ЗАЛДАПИ (ПРОВИНЦИЈА СКИТИЈА)

123 – 132 

Svetla Petrova

Svetla Petrova

THE BAPTISTERY OF THE EPISCOPAL BASILICA IN PARTHICOPOLIS

КРСТИОНИЦА ЕПИСКОПСКЕ БАЗИЛИКЕ У ПАРТИКОПОЛИСУ

133 – 152

Горан Јанићијевић

 

Goran Janićijević

 

ИКОНОЛОГИЈА КАСНОАНТИЧКЕ УМЕТНОСТИ У ТЕОРИЈСКИМ ИНТЕРПРЕТАЦИЈАМА АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВИЋА

ICONOLOGY OF LATE ANTIQUE ART IN THEORETICAL INTERPRETATIONS
OF ALEKSANDAR JOVANOVIĆ

153 – 164

Будимир Алексић, Васиљ Јововић

Budimir Aleksić, Vasilj Jovović

СВЕТИ ЈОВАН ВЛАДИМИР ПРЕМА ВИЗАНТИЈИ (у српској књижевности и историографији)

SAINT JOHN VLADIMIR AND BYZANTINE PERIODS(in serbian

 

literature and historiography)

165 – 172

Владимир Алексић

 

Vladimir Aleksić

О ВЕРОВАТНОМ БОРАВКУ ХАЈНРИХА II ЈАЗОРМИГОТА И ОТОНА I ВОН ВИТЕЛСБАХА У НИШУ 1166 ГОДИНЕ

ÜBER DEN MÖGLICHEN AUFENTHALT VON HEINRICH II. JASOMIRGOT UND OTTOI. VONWITTELSBACHIN NIŠ IM JAHR 1166

173 – 178

Jasmina S. Ćirić

 

 

Јасмина С. Ћирић

 

“THINGS IN HEAVEN AND ON EARTH, VISIBLE AND INVISIBLE”: TRIUMPHAL ARCH AT THE WEST FACADE OF THE MOTHER OF GOD LJEVIŠKA CHURCH IN PRIZREN. STRUCTURE AND MEANING

,,ШТО ЈЕ НА НЕБУ И НА ЗЕМЉИ, ВИДЉИВО И НЕВИДЉИВО“: ТРИЈУМФАЛНИ ЛУК НА ЗАПАДНОЈ ФАСАДИ ЦРКВЕ БОГОРОДИЦЕ ЉЕВИШКЕ У ПРИЗРЕНУ. СТРУКТУРА И ЗНАЧЕЊЕ

179 – 186

Vladimir Božinović

 

 

Владимир Божиновић

PALMETTE IN THE OUTLINE OF THE HEART IN SCULPTURAL DECORATION OF LAZARICA AND RAVANICA: HYPOTHESIS ABOUT ORIGIN AND SYMBOLIC SIGNIFICANCE OF THIS MOTIF

ПАЛМЕТА У КОНТУРИ СРЦА У СКУЛПТОРАЛНОЈ ДЕКОРАЦИЈИ ЛАЗАРИЦЕ И РАВАНИЦЕ: ХИПОТЕЗА О ПОРЕКЛУ МОТИВА И ЊЕГОВОЈ СИМБОЛИЦИ

187 – 194

Ergün Lafli, Maurizio Buora

Ергун Лафли, Маурицио Буора

SOME OBSERVATIONS ON THE AEGEAN WARE AND FINE GRAFFITO WARE IN WESTERN ASIA MINOR

НЕКОЛИКО ЗАПАЖАЊА O ЕГЕЈСКИМ ПОСУДА И ЗГРАФИТИМА У ЗАПАДНОЈ МАЛОЈ АЗИЈИ

195 – 208

Paschalis Androudis

 

Пасхалис Андрудис

AN UNKNOWN 14th CENTURY GOLDEN HORDE BOWL (PIYALA) FROM THE MONASTERY OF VATOPEDI, MOUNT ATHOS, GREECE

НЕПОЗНАТА ПОСУДА ЗЛАТНЕ ХОРДЕ (ПИЈАЛА) ИЗ XIV ВЕКА ИЗ МАНАСТИРА ВАТОПЕД, СВЕТА ГОРА; ГРЧКА

209 – 216

Rozmeri Bašić

Розмери Башић

BYZANTINE ART AND CONTEMPORARY FASHION

ВИЗАНТИЈСКА УМЕТНОСТ И САВРЕМЕНА МОДА

217 – 224

Elizabeta Dimitrova, Orhideja Zorova

Елизабета Димитрова, Орхидеја Зорова

BEAUTIFUL CREATURES: Macedonia as “The Garden of Earthly Delights”

ПРЕЛЕПА БИЋА: Македонија као “Врт земаљског уживања”

225 – 238

Роза Дамико, Сања Пајић

Rosa D’Amico, Sanja Pajić

ИЗМЕЂУ ИСТОКА И ЗАПАДА: ДУЧО ДИ БОНИНСЕЊА Прилог иконографским разматрањима витража катедрале у Сијени

TRA ORIENTE E OCCIDENTE: DUCCIO DI BONINSEGNA ΝUOVE OSSERVAZIONI SULL’ICONOGRAFIA DELLA VETRATA PER LA CATTEDRALE DI SIENA

239 – 252

Кристина Милорадовић

 

Kristina Miloradović

 

СЕЋАЊЕ НА СМРТ У УВОДНИМ МИНИЈАТУРАМА СРПСКОГ МИНХЕНСКОГ ПСАЛТИРА

REMEMBERING DEATH IN THE INTRODUCTORY MINIATURES OF SERBIAN PSALTER IN MUNICH

253 – 274

Татјана Стародубцев

 

 

Tatjana Starodubcev

 

МУЧЕНИК И ЛЕКАР СВЕТИ ТАЛАЛЕЈ И ЊЕГОВО ПОШТОВАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ У СРЕДЊОВЕКОВНОМ ИСТОЧНОХРИШЋАНСКОМ СВЕТУ

SAINT THALELAIOS, MARTYR AND PHYSICIAN, AND HIS CULT AND REPRESENTATION IN THE EASTERN ORTHODOX MEDIEVAL REALM

275 – 288

Анђела Гавриловић

 

Anđela Gavrilović

О РАЗЛОЗИМА СЛИКАЊА ХЕРУВИМÂ У ПОТКУПОЛНОМ ПРОСТОРУ ЦРКВЕ БОГОРОДИЦЕ ОДИГИТРИЈЕ У ПЕЋКОЈ ПАТРИЈАРШИЈИ

ON REASONS OF DEPICTING OF CHERUBIM IN THE AREA UNDER THE DOME OF THE CHURCH OF THE MOTHER OF GOD HODEGETRIA IN THE PATRIARCHATE OF PEĆ

289 – 298

Ιωάννης Σίσιου

Иоаннис Сисиу

Ο διάκοσμος του τρούλου στο ναό της Παναγίας Ζευγοστασίου

Сликарство куполе у Богородичиној цркви у Зевгостасион

299 – 312

Georgi Gerov

 

Георги Геров

СIRCONSTANCES HISTORIQUES DE L’APPARITION D’UNE LEGENDE NOVGORODIENNE

ИСТОРИЈСКЕ ОКОЛНОСТИ ПОЈАВЉИВАЊА ЈЕДНЕ НОВГОРОДСКЕ ЛЕГЕНДЕ

313 – 326

Владимир Симић

 

Vladimir Simić

БАКРОРЕЗИ БРАЋЕ ШМУЦЕР И ИЗВОРИ АЛЕГОРИЈСКЕ ПРЕДСТАВЕ ЦАРА ДУШАНА У СТЕМАТОГРАФИЈИ (1741)

ENGRAVINGS OF SCHMUTZER BROTHERS AND THE SOURCES OF ALLEGORICAL REPRESENTATION OF TSAR DUSHAN IN “STEMMATOGRAPHIA” (1741

327 – 336

Xenia Golub

 

Ксенија Голуб

THE ICONOGRAPHIC PROGRAMME OF THE WALL-PAINTING ENSEMBLE OF THE MONASTERY CHURCH OF GRÁBÓC

ИКОНОГРАФСКИ ПРОГРАМ ЗИДНОГ СЛИКАРСТВА У МАНАСТИРСКОЈ ЦРКВИ У ГРАБОВЦУ (МАЂАРСКА)

337 – 350

Szilveszter Terdik

 

Силвестер Тердик

SOME POST-BYZANTINE EXAMPLES OF THE SILVERSMITH’S ART WITH SERBIAN CONNECTIONS KEPT IN HUNGARIAN MUSEUMS

НЕКОЛИКО СРЕБРНИНА СРПСКЕ ПРОВЕНИЈЕНЦИЈЕ ИЗ МАЂАРСКИХ МУЗЕЈА

351 – 360

Ivana Ženarju Rajović

 

Ивана Женарју Рајовић

ST SAVA IN THE RELIGIOUS ART OF THE RAŠKA AND PRIZREN DIOCESE IN THE LAST CENTURY OF THE OTTOMAN RULE

СВЕТИ САВА У ЦРКВЕНОЈ УМЕТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ РАШКО-ПРИЗРЕНСКЕ ЕПАРХИЈЕ У ПОСЛЕДЊЕМ ВЕКУ ОСМАНСКЕ ВЛАСТИ

361 – 376

Предраг Драгојевић

 

Predrag Dragojević

НАСТАНАК И ДОЖИВЉАЈ ЈЕДНЕ СКУЛПТУРЕ:
СПОМЕНИК АЛЕКСАНДРУ
I КАРАЂОРЂЕВИЋУ У НИШУ (2004)

GENESIS AND EXPERIENCE OF A SCULPTURE:
MONUMENT TO THE KING ALEXANDER I KARAĐORĐEVIĆ IN NIŠ (2004)

377 – 386

Франц Цурк

 

 

Franc Curk

НЕКОНВЕНЦИОНАЛАН ПРИСТУП КОНСОЛИДАЦИЈИ СТРАПИРАНИХ ОСЛИКАНИХ МАЛТЕРА У ЦРКВИ МАНАСТИРА СВ. БОГОРОДИЦЕ У СИЋЕВАЧКОЈ КЛИСУРИ

NONCONVENTIONAL APPROACH TO CONSOLIDATION OF STRAPPED PAINTED PLASTER IN MONASTERY CHURCH ST. THEOTOKOS IN SIĆEVO GORGE

387 – 396

ПРИКАЗ

Анђела Гавриловић

23. МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС ВИЗАНТИЈСКИХ СТУДИЈА

397 – 400

ПРИКАЗ

др Атанасиос Ангелопулос

ГЕОРГИОС НЕКТАРИОС АТ. ЛОИС,

ИСТОРИЈА СРБИЈЕ. НАРОДНА И ЦРКВЕНА

401 – 404

IN MEMORIAM

 

др ЕВАНГЕЛИА ХАЏИТРИФОНОС

405 – 408

IN MEMORIAM

др Мирослав Јеремић

409 – 410

ђакон др Ивица Чаировић

deacon dr Ivica Čairović

Библиографија радова из Зборника радова са Међународног научног скупа Ниш и Византија (2003-2016)

Bibliography of the Proceedings from the International Scientific Symposium Niš and Byzantium (2003-2016)

411 – 428

 

 

IMPRESUM