НИШ И ВИЗАНТИЈА

XIII

NIŠ & BYZANTIUM XIII

 

СИМПОЗИУМ, НИШ 3-6. јун 2013.

ЗБОРНИК РАДОВА

THE COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS

 

Уредник/editor

Миша Ракоција

Miša Rakocija

 

Ниш, 2015./Niš, 2015.

http://www.nisandbyzantium.org.rs/

ДАНИ СВ. ЦАРА КОНСТАНТИНА И ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ

The Days of St. Emperor Constantine and Helena

  Штампање зборника радова и компакт диска са међународног научног симпозијума

НИШ И ВИЗАНТИЈА XIII омогућено је средствима Града Ниша

 

 

 

Г.О. ПАНТЕЛЕЈ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

    REPUBLIKA SRBIJA

Град Ниш

              CITY OF NIS

 

              

         

УВОД

 

 

ОТВАРАЊЕ

 

 

Епископ нишки

Проф. др Јован (Пурић)

Bishop Јovan (Purić), professor

ВЛАДАРСТВО И МОНАШТВО СТЕФАНА НЕМАЊЕ –ТЕОЛОШКИ АСПЕКТИ СИМФОНИЈЕ

ДРЖАВЕ И ЦРКВЕУ НЕМАЊИНОЈ ХИЛАНДАРСКОЈ ПОВЕЉИ“

RULERSHIP AND MONASTICISM OF STEFAN NEMANJA–THEOLOGICAL ASPECTS OF THE

SZMPHONY OF THE STATE AND CHURCH IN “HILANDAR CHART” OF NEMANJA

 

    25 - 38

Angeliki Papageorgiou

Ангелики Папагеоргиу

THE EARLIEST MENTION OF STEFAN NEMANJA IN BYZANTINE SOURCES

НАЈРАНИЈИ ПОМЕН СТЕФАНА НЕМАЊЕ У ВИЗАНТИЈСКИМ ИЗВОРИМА

39 - 48

Драган Војводић

 

Dragan Vojvodić

ПУТЕВИ И ФАЗЕ УОБЛИЧАВАЊА СРЕДЊОВЕКОВНЕ ИКОНОГРАФИЈЕ СВЕТОГ САВЕ СРПСКОГ

PATHS AND THE PHASES IN THE CREATION OF THE MEDIEVAL ICONOGRAPHY OF ST SAVA OF SERBIA

49 - 74

Graham Jones

 

Грејем Џонс

SEAS, SAINTS, AND POLITICS: THE ROLE OF THE SUPERNATURAL IN STATE-BUILDING AND

CULTURE-FORGING IN THE WORLD OF STEFAN NEMANJA МОРА, СВЕТИТЕЉИ И ПОЛИТИКА: УЛОГА НАДПРИРОДНОГ У СТВАРАЊУ ДРЖАВНОСТИ И КУЛТУРЕ У СВЕТУ СТЕФАНА НЕМАЊЕ

75 – 92

Ариjадна Воронова

 

Ариадна Воронова

АРХИТЕКТОНСКЕ ПАРАЛЕЛЕ У СРПСКИМ ЦРКВАМА У ДОБА СТЕФАНА НЕМАЊЕ И У РУСКИМ ЦРКВАМА У ДОБА КНЕЗОВА АНДРЕJА БОГОЉУПСКОГ И ВСЕВОЛОДА III

АРХИТЕКТУРН ЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ В СЕРБСКИХ ХРАМАХ ЭПОХИ СТЕФАНА НЕМАНИ И В

РУССКИХ ХРАМАХ ЭПОХИ КН ЯЗЕ Й АНДРЕ Я БОГОЛ ЮБСКОГО И ВСЕВОЛОДА III

93 – 110

Миша Ракоција

 

Miša Rakocija

МОТИВИ ИЗ СВАКОДНЕВНОГ ЖИВОТА НИША НА ФРЕСКАМА СТАРОХРИШЋАНСКИХ

ГРОБНИЦА - ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ НИШКЕ СЛИКАРСКЕ РАДИОНИЦЕ

MOTIVES OF EVERYDAY LIFE OF NIŠ IN THE EARLY CHRISTIAN TOMBS -A CONTRIBUTION TO THE EXAMINATION OF THE ARTIST’S WORKSHOP IN NIŠ

111 – 130

Vania Popova

 

Вања Попова

THE MARTYRIUM UNDER THE BASILICA OF

SAINT SOFIA IN SERDICA AND ITS PAVEMENTS

МАРТИРИЈУМ И ПАТОС ИЗНАД БАЗИЛИКЕ

СВЕТЕ СОФИЈЕ У СЕРДИЦИ

131 – 150

Iliana Borisova - Katsarova

Илијана Борисова - Кацарова

A NEWFOUND LATE ROMAN MOSAIC FROM SERDICA

 

НОВООТКРИВЕНИ ПОЗНОРИМСКИ МОЗАИК ИЗ СЕРДИКЕ

151 – 160

Svetla Petrova

Светла Петрова

THE EARLY CHRISTIAN BASILICAS IN THE URBAN PLANNING OF PARTHICOPOLIS

РАНОХРИШЋАНСКЕ БАЗИЛИКЕ И ЊИХОВО МЕСТО У УРБАНОМ ПЛАНИРАЊУ ПАРТИКОПОЛИСА

161 – 184

Zdravko Dimitrov

Здравко Димитров

RESUMPTION OF THE REGULAR ARCHEOLOGICAL EXCAVATIONS OF RATIARIA NEW DATA, PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE STUDIES IN EARLY BYZANTINE ERA

НАСТАВАК РЕДОВНИХ АРХЕОЛОШКИХ ИСКОПАВАЊА ЛОКАЛИТЕТА РАТИАРИА –

НОВИ ПОДАЦИ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВЕ СТУДИЈА РАНОВИЗАНТИЈСКОГ ПЕРИОДА

185 – 196

Alen Miletić

Alen Miletić

PRILOZI O RANOKRŠĆANSKOJ IKONOGRAFIJI CRKVE SV. MARIJE UNUTAR GRADA FAROSA

ANNEXES ABOUT EARLY CHRISTIAN ICONOGRAPHY OF VIRGIN MARY CHURCH WITHIN THE CITY OF FAROS

197 – 210

Душан Рашковић

Dušan Rašković

ОЛОВНЕ ПЛОМБЕ РИМСКОГ НАСЕЉА PRAESIDIUM POMPEI

BLEIPLOMBEN DER RÖMISCHEN ANSIEDLUNG PRAESIDIUM POMPEI

211 – 220

Snežana Filipova

 Снежана Филипова

THE EARLY CHRISTIAN FRAGMENTED WOODEN RELIEF FROM THE SITE BARGALA NEAR ŠTIP

РАНОХРИШЋАНСКИ ФРАГМЕНТИ ДРВЕНОГ РЕЉЕФА ИЗ БАРГАЛЕ КОД ШТИПА

 221 – 236

Konstantinos T. Raptis

Kонстантинос T. Раптис

SEEKING THE MARKETPLACES OF BYZANTINE THESSALONIK E

ТРАГАЊЕ ЗА ТРГОВАЧКИМ МЕСТИМА ВИЗАНТИЈСКОГ СОЛУНА

237 – 250

Миодраг Марковић

 

Miodrag Marković

О ПОРЕКЛУ ВОЈНИЧКЕ ТИТУЛЕ СВЕТОГ ДИМИТРИЈА НА ПРЕСТОНОЈ ИКОНИ ИЗ

МАРКОВОГ МАНАСТИРА

THE ORIGIN OF THE UNUSUAL TITLE OF ST DEMETRIOS WRITTEN ON AN ICON FROM THE

MONASTERY OF KING MARKO

251 – 260

Eirini Panou

Ирини Пану

APOCRYPHAL GENEALOGY IN FOURTEENTH—CENTURY SERBIA

АПОКРИФНА ГЕНЕАЛОГИЈА У СРБИЈИ ЧЕТРНАЕСТОГ ВЕКА

261 – 270

Dimitrios Liakos

 

Димитрио Лиакос

RECENT INFORMATION ABOUT THE BUILDING HISTORY IN THE ST PAUL’S MONASTERY,

MT ATHOS THE CONTRIBUTION OF A SMALL SCALE EXCAVATION

НОВА САЗНАЊА О ГРАДИТЕЉСКИМ АКТИВНОСТИМА У МАНАСТИРУ СВЕТОГ ПАВЛА НА АТОСУ И ДОПРИНОС ЗАПОЧЕТИХ АРХЕОЛОШКИХ ИСПИТИВАЊА

271 – 286

Branislav Cvetković

Бранислав Цветковић

NIMBI IN THE LATE BYZANTINE ART: A REASSESSMENT

ЈОШ ЈЕДНОМ О НИМБОВИМА У ПОЗНОВИЗАНТИЈСКОЈ УМЕТНОСТИ

287 – 300

Загорка Расолкоска-Николовска

Zagorka Rasolkoska-Nikolovska

ЦРКВАТА СВЕТИ ГЕОРГИ КАЈ ГОРНИ КОЗЈАК, ШТИПСКО (МАКЕДОНИЈА)

 

THE OLDEST FRESCOS IN THE CHURCH OF ST.GEORGE AT GORNI KOZJAK IN THE VICINITY

OF ŠTIP

301 – 314

Роза Дамико

Сања Пајић

Rosa Damiko

Sanja Pajić

ФРЕСКА БОГОРОДИЦЕ СА ХРИСТОМ ХРАНИТЕЉЕМ У ПРИЗРЕНУ И ПИЗАНСКЕ МАДОНЕ: ДОПРИНОС КУЛТУРНИМ ВЕЗАМА ИЗМЕЂУ ИСТОКА И ЗАПАДА ТОКОМ 13. ВЕКА

LA MAD ONNA COL CRIST O NUTRIT ORE AFFR—ESCATA A PRIZREN E LE MAD ONNE PISANE :

CONTRIBUTO AGLI SCAMBI CULTURALI FRA ORIENTE E OCCIDENTE NEL CORSO DEL XIII

SECOLO

315 – 328

Anđela Đ. Gavrilović

Анђела Ђ. Гавриловић

ON THE PARABLE OF THE RICH FOOL AND THE REASONS FOR ITS DEPICTION IN THE

EXONARTHEX OF THE MONASTERY OF SOPOĆANI

О ФРЕСЦИ ПАРАБОЛА О БЕЗУМНОМ БОГАТАШУ И РАЗЛОЗИМА ЊЕНОГ СЛИКАЊА У

СПОЉАШЊОЈ ПРИПРАТИ СОПОЋАНА

329 – 340

Ιωάννης Σίσιου

Иоаннис Сисиу

ΟΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΖΕΥΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ПОЈЕДИНАЧНЕ ФИГУРЕ СВЕТИТЕЉА У НАОСУ БОГОРОДИЦЕ У ЗЕВГОСТАСИОН , КАСТОРИЈА

341 – 366

Марина Одак Михаиловић

 

Marina Odak Mihailović

НА ПОДОБИЈЕ СВEТОМ ДИМИТРИЈУ: ПРЕДСТАВА ВЛАДАРА СА МАЧЕМ НА НОВЦУ

КРАЉА И ЦАРА ДУШАНА

IN THE IMAGE OF SAINT DEMETRIUS OF THESSALONIKI: REPRESENTATION OF A RULER

WITH A SWORD ON THE COINS OF KING AND EMPEROR DUŠAN

367 – 380

Jeanne Devoge

 

Жан Девож

 

ROMPRE LA TRADITION ICONOGRAPHIQUE? LA POSITION DU PARISINUS GRAECUS 135

(BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE) AU SEIN DE L’EVOLUTION DE L’ICONOGRAPHIE

DES LIVRES DE JOB ILLUSTRES BYZANTINS ПРЕКИД ИКОНОГРАФСКЕ ТРАДИЦИЈЕ ? МЕСТО

PARISINUS GRAECUS 135 (ФРАНЦУСКА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ) У РАЗВОЈУ

ВИЗАНТИЈСКЕ КЊИЖНЕ ИЛУМИНАЦИЈЕ КЊИГА ЈОВА

381 – 390

Jasmina S. Ćirić

 

Јасмина С. Ћирић

«THROUGH THE LABYRINTH»: THE REPRESENTATION OF THE MAZE IN RESAVA

MONASTERY. PATRISTIC SOURCES AND CONSTANTINOPOLITAN INFLUENCES

,,КРОЗ ЛАВИРИНТ“: ПРЕДСТАВА ЗАМРШЕНОГ ПРОЛАЗА У МАНАСТИРУ РЕСАВА.

ПАТРИСТИЧКИ ИЗВОРИ И ЦАРИГРАДСКИ УТИЦАЈИ

391 – 400

Cornel Tatai-Baltă

Anca Elisabeta Tatay

Корнел Татаи-Балта

Анка Елизабета Татај

REPRESENTATION OF THE SUNDAY OF ALL SAINTS IN THE ROMANIAN ICONS ON WOOD,

BOOK XYLOGRAPHS AND ICONS ON GLASS (16th -19th CENTURIES)

ПРЕДСТАВЕ НЕДЕЉЕ СВИХ СВЕТИХ НА РУМУНСКИМ ИКОНАМА СЛИКАНИМ НА ДРВЕТУ И СТАКЛУ И КЊИЖНИМ ДРВОРЕЗИМА (ОД 16. ДО 19.ВЕКА)

401 – 412

Сашо Цветковски

 

Sašo Cvetkovski

VITA CONSTANTINI У ЖИВОПИСУ БРАЋЕ КОНСТАНТИНА И АТАНАСА ЗОГРАФА ИЗ

КОРЧЕ

THE HAGIOGRAPHICAL CYCLE AT THE WALL PAINTINGS OF THE BROTHERS CONSTANTINE

AND ATHANAS FROM KORČE

413 – 424

Смиљка Габелић

Smiljka Gabelić

ИКОНОСТАСНИ КРСТ ИЗ ЦРКВЕ СВ. НИКОЛЕ У ЧЕЛОПЕКУ

THE ICONOSTASIS CROSS FROM THE CHURCH OF ST NICHOLAS AT ČELOPEK

425 – 436

Љиљана Шево

Ljiljana Ševo

ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У ТРАВНИКУ И ЊЕН ИКОНОСТАС

ORTHODOX CHURCH IN TRAVNIK AND ITS ICONOSTASIS

437 – 452

Szilveszter Terdik

Силвестер Тердик

ICONS OF THE ICONOSTASIS OF THE FORMER GREEK CATHOLIC CHURCH OF NAGYVÁRAD/

ORADEA (VELIKI VARADIN)

О ИКОНАМА ИКОНОСТАСА НЕКАДАШЊЕГ УНИЈАТСКОГ ХРАМА У ВЕЛИКОМ ВАРАДИНУ

453 – 464

Ксения Голуб

 

Ксенија Голуб

ПАМЯТНИКИ СЛАВЯНСКОЙ КНИЖНОСТИ В КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ

ГРЕКОКАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ В ВЕНГРИИ

СТАРЕ ЦРКВЕНОСЛОВЕНСКЕ КЊИГЕ У КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ УНИЈАТА

(ГРКОКАТОЛИКА) У МАЂАРСКОЈ

465 – 476

Miguel P. Sancho Gómez

Мигел П. Санчо Гомез

CONSTANTINE, CONSTANS AND THE COMES REI MILITARIS (306-350)

КОНСТАНТИН, КОНСТАНС И COMES REI MILITARIS (306-350)

477 – 488

Ante Škegro

Ante Škegro

ONE FRANCISCAN AND HIS EPITAPH

JEDAN FRATAR I NJEGOV NATPIS

489 – 506

Ана Рашковић

 

Ana Rašković

ТРОПАР СВЕТОМ СИМЕОНУ МИРОТОЧИВОМ ИЗ НЕУМСКОГ СТИХИРАРА КИР-БЕЛ 586/843

У КОНТЕКСТУ НОВООТКРИВЕНИХ РУСКИХ РУКОПИСА XV-XVII ВЕКА

TROPARION TO ST. SIMEON MYRRHSTREAMING FROM NEUMATIC STICHERARION KIR-BEL 586/843 IN THE CONTEXT OF THE NEWLY DISCOVERED RUSSIAN MANUSCRIPTS FROM THE 15TH TO THE 17TH CENTURY

507 – 522

Свештеник Александар

Стаменковић

Priest Aleksandar Stamenković

УЧЕШЋЕ ЛАИКА У ИЗБОРУ КЛИРИКА У ВИЗАНТИЈСКОМ ЦАРСТВУ ОД IV-VIII ВЕКА

 

PARTICIPATION OF LAITY IN ELECTIONS OF CLERGYMANIN BYZANTINE EMPIRE FROM 4th -

8th CENTURY

523 – 534

ПРИКАЗИ

Јасмина С. Ћирић

МИША РАКОЦИЈА, МАНАСТИРИ И ЦРКВЕ ЈУЖНЕ И ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ, Ниш 2013

535 – 540

ПРИКАЗИ

Јасмина С. Ћирић

 35. СИМПОЗИЈУМ ВИЗАНТИЈСКЕ И ПОСТВИЗАНТИЈСКЕ УМЕТНОСТИ И АРХЕОЛОГИЈЕ, Друштво за хришћанску археологију, 23- 26. април 2015, Атина

541 - 544

IN MEMORIAM

ЦОНЯ ДРАЖЕВА

  545 – 546

IN MEMORIAM

 

МИОДРАГ ЈОВАНОВИЋ

547 – 550

IMPRESUM