НИШ И ВИЗАНТИЈА

X

NIŠ & BYZANTIUM X

 

СИМПОЗИУМ, НИШ 3-5. јун 2011.

ЗБОРНИК РАДОВА

THE COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS

 

Уредник/editor

Миша Ракоција

Miša Rakocija

 

Ниш, 2012./Niš, 2012.

http://www.ni.rs/byzantium/

ДАНИ СВ. ЦАРА КОНСТАНТИНА И ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ

The Days of St. Emperor Constantine and Helena

  Штампање зборника радова и компакт диска са међународног научног симпозијума

НИШ И ВИЗАНТИЈА X омогућено је средствима Града Ниша

 

 

 

 

     РЕПУБЛИКА СРБИЈА

    REPUBLIKA SRBIJA

Град Ниш

CITY OF NIŠ

2, 7 Juli St. Niš 18000

www. ni.rs

            

Ниш – мартириополис и царски град

Niš –Martyriopolis And Imperial City

УВОД

 

 

ОТВАРАЊЕ

Проф. др Ренате Пилингер

 Prof. Dr. Renate Pillinger

21 – 23

Renate Pillinger

 

Ренате Пилингер

Early Christian Grave Paintings in Niš between East and West

РАНОХРИШЋАНСКО ГРОБНО СЛИКАРСТВО У НИШУ ИЗМЕЂУ ИСТОКА И ЗАПАДА

25 – 36

Миша Ракоција

Miša Rakocija

АРХИТЕКТУРА ЗИДАНИХ ГРОБНИЦА СТАРОХРИШЋАНСКОГ НИША

ARCHITECTURE OF BUILT TOMBS IN ANCIENT CHRISTIAN NIŠ

37 - 64

Ivana Popović

 

Ивана Поповић

Motif of „Railing of Paradise“ on Frescoes from Tombs in Jagodin Mala (Naissus) and Čalma (Sirmium)

Мотив ограде раја“ на фрескама из гробница у Јагодин Мали (Naissus) и Чалми (Sirmium)

65 – 84

Драгана Рогић, Јелена Анђелковић

Dragana Rogić, Jelena Anđelković

ВЕГЕТАБИЛНИ МОТИВИ У КАСНОАНТИЧКОМ И РАНОХРИШЋАНСКОМ ФУНЕРАРНОМ СЛИКАРСТВУ НА ТЕРИТОРИЈИ СРБИЈЕ

VEGETATIVE MOTIVES IN LATE ANTIQUE AND EARLY CHRISTIAN FUNERARY PAINTING IN THE TERRITORY OF SERBIA

85 – 104

Ruth E. Kolarik

 

Рут Е. Коларик

Seasonal Animals in the Narthex Mosaic of the Large Basilica, Heraclea Lyncestis

 СЕЗОНСКЕ ЖИВОТИЊЕ НА МОЗАИКУ У ПРИПРАТИ ВЕЛИКЕ БАЗИЛИКЕ, ХЕРАКЛЕЈА ЛИНКЕСТИС

105 – 118

Σοφία Ακριβοπούλου, Ιωάννα Αρβανιτίδου

Софија Акривополу, Јоана Арванитиду

Ένα νέο εικονιστικό ψηφιδωτό δάπεδο από τη Θεσσαλονίκη - A new figural mosaic floor from Thessaloniki

Нови фигурални подни мозаик из Солуна

 

119 – 134

Svetlana Zaigraykina

 

Светлана Заиграјкина

The Early Christian Martyr Chapel of San Vittore in Ciel d’oro in Milan and its Vth century mosaic decoration

Ранохришћанска капела мученика Сан Виторе у цел ди оро у Милану и њен декоративни мозаик из V века

135 – 148

 

Sofia Akrivopoulou, Paraskevi Leventeli

Софија Акривополу, Параскеви Левентели

Early Byzantine Thessaloniki: Highlights - The Early Byzantine layers of an excavation next to the Hagia Theodora Monastery

РАНОВИЗАНТИЈСКИ СОЛУН: ВАЖНИ ДЕЛОВИ - Рановизантијски слојеви једног ископавања близу манастира Св. Теодоре

149 – 164

Zdravko Dimitrov

 

Здравко Димитров

Two figural capitals from the late Antiquity in National Archaeological Museum – Sofia

ДВА ФИГУРАЛНА КАПИТЕЛА КАСНОАТИЧКЕ ЕПОХЕ У НАЦИОНАЛНОМ АРХЕЛОШКОМ МУЗЕЈУ У СОФИЈИ

165 – 184

Carolyn S. Snively

 

Каролин С. Снајвли

 

The Episcopal Basilica, the Via Sacra, and the Semicircular Court at Stobi, R. Macedonia

Епископска базилика, Виа Сакра и полукружни трг у Стобију, Р. Македонија

185 – 200

Lida Fabian Miraj

 

Лида Фабијан Мирај

Some new data on the construction date of Dyrrachium’s Byzantine walls

НЕКИ НОВИ ПОДАЦИ О ДАТУМУ ИЗГРАДЊЕ ВИЗАНТИЈСКИХ БЕДЕМА

ДИРАХИЈУМА

201 – 218

Goran Nikšić

 

Goran Nikšić

Dioklecijanova palača - reinterpretacija izvorne namjene i arhitekture

Diocletian’s palace – reinterpretation of original purpose and architecture

219 – 236

Невена Дебљовић Ристић

 

Nevena Debljović Ristić

 

ОДНОС ТЕОЛОШКЕ МИСЛИ И АРХИТЕКТОНСКЕ ПРАКСЕ У ПРОЦЕСУ НАСТАЈАЊА САКРАЛНОГ ГРАДИТЕЉСТВА ТОКОМ РАНОВИЗАНТИЈСКОГ ПЕРИОДА

RELATION BETWEEN THEOLOGICAL THOUGHT AND ARCHITECTONIC PRACTICE IN THE PROCESS OF SACRAL CONSTRUCTION APPEARANCE DURING THE EARLY-BYZANTINE PERIOD

237 – 252

Олга Шпехар

 

 

Olga Špehar

НАСТАНАК ХРИШЋАНСКЕ САКРАЛНЕ ТОПОГРАФИЈЕ КАСНОАНТИЧКИХ ГРАДОВА НА ТЛУ ДАНАШЊЕ СРБИЈЕ - прелиминарна разматрања

The Making of Christian Sacred Topography of the Late Antique Cities on the Territory of Modern Serbia

253 – 266

Ариjадна Воронова

 

Ariadna Voronova

 

Архитектура седиштa византиjских провинциja у Далмациjи: антички континуитет и утицаj метрополе

Architecture of the Byzantine provinces centers in Dalmatia: antique continuity and influence of the metropolis

267 – 290

Pascal Androudis

 

Паскал Андроудис

 

Three early shallow-butressed towers of the monastery of Chilandar, on Mount Athos

Три ране куле са плитким потпорним луком манастира Хиландар на Светој Гори

291 – 304

Роса Д’Амико

 

 

Rosa D’Amico

 

ВАТИКАНСКА ИКОНА ЈЕЛЕНЕ АНЖУЈСКЕ И ЛЕГЕНДАРНА ИКОНА ЦАРА КОНСТАНТИНА“: ИКОНОГРАФСКИ И ПОЛИТИЧКИ АСПЕКТИ СРПСКЕ СВЕТИЊЕ У РИМУ

VATICAN ICON OF HELEN OF ANJOU AND legendary “ICON OF the EMPEROR CONSTANTINE“: iCONOGRAPHIC AND POLITICAL ASPECTS OF SERBIAN HOLY SHRINE IN ROME

305 – 322

Драган Војводић

 

Dragan Vojvodić

 

ПОРТРЕТИ ПРВИХ КТИТОРА У ПРИЗЕМЉУ ЖИЧКЕ КУЛЕ

Порекло иконографије

POTRAITS OF THE FIRST FOUNDERS AT THE GROUND FLOOR OF ŽIČA TOWER

Origin of iconography

323 – 340

Elizabeta Dimitrova

 

Елизабета Димитрова

PRETTY COLOURS: Chromatic Analysis of the Palette Of Some Renowned 14th Century Fresco Painters

ПРИВЛАЧНЕ БОЈЕ: Хроматска анализа палете неких од најпознатијих фреско мајстора XIV века

341 – 352

Ιωάννης Σίσιου

 

Иоанис Сисиу

 

Το πρόγραμμα στον εξωνάρθηκα του αγίου Γεωργίου Ομορφοκκλησιάς

Програм спољне припрате св. Ђорђа у Оморфоклисији – Касторија

353 – 376

Татјана Стародубцев

 

Tatjana Starodubcev

 

СВЕТИ МУЧЕНИК ГОВДЕЛАЈ И РАЗЛОЗИ ЊЕГОВЕ ПОЈАВЕ У МОНУМЕНТАЛНОМ ЖИВОПИСУ У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ СРБИЈИ

HOLY MARTYR GOBDELAS AND THE REASONS OF HIS APPEARANCE IN THE MONUMENTAL PAINTING IN MEDIEVAL SERBIA

377 – 392

Бојана Стевановић

Bojana Stevanović

ЦИКЛУС ПАТРОНА У ЦРКВИ СВЕТОГ ЂОРЂА У РЕЧАНИМА

CYCLE OF PATRONS IN CHURCH OF SAINT GEORGE IN REČANI

393 – 404

Branislav Cvetković

Бранислав Цветковић

ICONOGRAPHY OF FEMALE REGENCY: AN ISSUE OF METHODOLOGY

ИКОНОГРАФИЈА ЖЕНА РЕГЕНАТА: МЕТОДОЛОШКО ПИТАЊЕ

405 – 414

Бранка Вранешевић

 

Branka Vranešević

 

МУЗА – БОЖАНСКА ПРЕМУДРОСТ: ЈЕДАН АНТИЧКИ МОТИВ И ЊЕГОВА ТРАНСФОРМАЦИЈА У ХРИШЋАНСКОМ КОНТЕКСТУ

Muse - Divine Wisdom: one antique motif and its transformation in a Christian context

415 – 428

Павел Георгиев

 

Павел Георгиев

ВЪЗДИГАНЕ НА КРЪСТА (INSTITUTIO CRUCIS) В КОНСТАНТИНОПОЛ СПОРЕД БРОНЗОВИ ПЛОЧКИ ОТ БЪЛГАРИЯ

УЗДИЗАЊЕ КРСТА (INSTITUTIO CRUCIS) У КОНСТАТИНОПОЉУ ПРЕМА БРОНЗАНИМ ПЛОЧИЦАМА ИЗ БУГАРСКЕ

429 – 444

Милена Милошевић Мицић, Елена Васић Петровић

Milena Milošević Micić, Elena Vasić Petrović

ТИПСКИ ЦРКВЕНИ ОБЈЕКТИ НАЦИОНАЛНОГ СТИЛА У ЈУГОИСТОЧНОЈ СРБИЈИ - од пројекта до реализације

TYPICAL CHURCH BUILDINGS OF NATIONAL STYLE IN SOUTHEAST SERBIA - from Project to Implementation

 

445 – 456

Ирена Љубомировић

Irena Ljubomirović

САРАДЊА НИКОЛЕ ВУЛИЋА СА НАРОДНИМ МУЗЕЈЕМ У НИШУ

COOPERATION OF NIKOLA VULIĆ WITH NATIONAL MUSEUM IN NIŠ

457 – 466

Roman N. Krivko

 

Роман Н. Кривко

A POETIC WITNESS TO EARLY VENERATION OF ST. HELENA AND ST. CONSTANTINE THE GREAT AMONG THE SLAVS

ПОЕТСКО СВЕДОЧЕЊЕ РАНОГ ПОШТОВАЊА Св. Јелене и Св. Константина МЕЂУ СЛОВЕНИМА

467 – 472

Nelu Zugravu

 

Нелу Зуграву

 

LA DIARCHIA DEI FRATELLI NELLA TARDA ANTICHITŔ: MODELLI MITICI E STORICI. I FIGLI DI COSTANTINO

БРАТСКА ДИАРХИЈА ТОКОМ КАСНЕ АНТИКЕ: ХЕРОЈСКИ И ИСТОРИЈСКИ УЗОРИ. КОНСТАНТИНОВИ СИНОВИ

473 – 480

Graham Jones

 

Грејем Џонс

 

CONSTANTINE AND HIS MOTHER BUILD A CITY: HELEN OF EDESSA AND MARTYROPOLIS

Константин и његова мајка граде град:Јелена из Одесе и мартирополис

481 – 508

Радован Биговић

Radovan Bigović

МИЛАНСКИ ЕДИКТ И ТЕОРИЈА О ДВЕ ВЛАСТИ

EDICT OF MILAN AND THEORY ON TWO AUTHORITIES

509 – 512

ђакон Ивица Чаировић

Deacon Ivica Chairović

БОГОСЛОВСКО - ИСТОРИЈСКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ САБОРА У АРЛУ (314)

THEOLOGICAL-HISTORICAL IMPLICATIONS OF THE COUNCIL IN ARLES (314)

513 – 522

Дубравка Прерадовић

 

Dubravka Preradović

КУЛТОВИ СВЕТИТЕЉА У ВИЗАНТИЈСКИМ ГРАДОВИМА НА ИСТОЧНОЈ ОБАЛИ ЈАДРАНА (VI-IX ВЕК)

CULTS OF SAINTS IN BYZANTINE CITIES ON THE EAsTERN ADRIATIC COAST (VI-IX CENTURY)

523 – 536

Владимир Алексић

Vladimir Aleksić

ПОВЛАСТИЦЕ ГРАДА НИША НА КРАЈУ XII ВЕКА

IMMUNITIES OF CITY OF NIŠ IN THE LATE TWELFTH CENTURY

537 – 546

Марија Копривица

Marija Koprivica

 

СТУКТУРА СТАНОВНИШТВА НИШКЕ ОБЛАСТИ У XV И XVI ВЕКУ

The structure of population in Niš area in the 15th and 16th century

 

547 – 560

 

 

 

IMPRESUM