НИШ И ВИЗАНТИЈА

XXI

NIŠ & BYZANTIUM XXI

 

СИМПОЗИУМ, НИШ 3-5. јун 2022.

ЗБОРНИК РАДОВА

THE COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS

 

Уредник/editor

Миша Ракоција

Miša Rakocija

 

Ниш, 2023./Niš, 2023.

http://www.nisandbyzantium.org.rs/

ДАНИ СВ. ЦАРА КОНСТАНТИНА И ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ

The Days of St. Emperor Constantine and Helena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

САДРЖАЈ - CONTENTS

 

Византија - традиција и савременост

Byzantium - tradition and contemporaneity

 

 

 

21 – 22

УВОД

 

13 – 21

Епископ нишки Господин Арсеније (Главчић)

ПОЗДРАВНИ ГОВОР И БЛАГОСЛОВ НА ОТВРАЊУ СИМПОЗИЈУМА НИШ И ВИЗАНТИЈА XXI

23

Дубравка Прерадовић

 

Dubravka Preradović

ОБНОВА КУЛТА СВЕТИХ ЕРМИЛА И СТРАТОНИКА И ЊИХОВЕ САВРЕМЕНЕ ПРЕДСТАВЕ У БЕОГРАДСКИМ ХРАМОВИМА

THE REVIVAL OF THE CULT OF STS. HERMYLOS AND STRATONIKOS AND THEIR MODERN-DAY DEPICTIONS IN BELGRADE CHURCHES

25 – 44

Miša Rakocija

 

Миша Ракоција

ABOUT THE UNIQUE EARLY BYZANTINE IONIC IMPOST CAPITAL OF THE “RAM’S HORNS” TYPE

О ЈЕДИНСТВЕНОМ ТИПУ РАНОВИЗАНТИЈСКОГ ЈОНСКОГ ИМПОСТ КАПИТЕЛА

45 – 66

Valeria Kuvatova

 

Валерија Куватова

STONE VENEER IMITATION IN THE CRYPT WITH AN ANCHOR: ORIGIN AND CONNOTATIONS

ИМИТАЦИЈА КАМЕНA У КРИПТИ СА СИДРОМ: ПОРЕКЛО И КОНОТАЦИЈЕ

67 – 76

Огњен Тутић

 

Огњен Тутић

КАСНОАНТИЧКИ КАПИТЕЛ СА СЦЕНОМ ЛОВА ИЗ ЕПИСКОПСКЕ БАЗИЛИКЕ У СТОБИЈУ

LATE ANTIQUE COLUMN CAPITAL WITH A HUNTING SCENE FROM THE EPISCOPAL BASILICA IN STOBI

77 – 94

Vania Popova

 

Вања Попова

THE INFLUENCE OF CONSTANTINOPLE ON THE LATE ANTIQUE CULTURE AND ART OF THE CENTRAL AND NORTHEASTERN BALKANS

УТИЦАЈ ЦАРИГРАДА НА ПОЗНОАНТИЧКУ КУЛТУРУ И УМЕТНОСТ ЦЕНТРАЛНОГ И СЕВЕРОИСТОЧНОГ БАЛКАНА

95 – 120

Svetla Petrova

Светла Петрова

THE ONE-AISLE EARLY CHRISTIAN CHURCHES FROM SOUTHWESTERN BULGARIA

ЈЕДНОБРОДНЕ РАНОХРИШЋАНСКЕ ЦРКВЕ ИЗ ЈУГОЗАПАДНЕ БУГАРСКЕ

121 – 142

Перица Шпехар

 

Perica Špehar

ОБНОВА ВИЗАНТИЈСКОГ ЛИМЕСА У СВЕТЛУ НОВИХ АРХЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА ЛОКАЛИТЕТА ЕГЕТА

RENOVATION OF THE BYZANTINE LIMES IN THE LIGHT OF NEW ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS OF THE EGETA SITE

143 – 156

Олга Шпехар,

Бранка Вранешевић

Olga Špehar,

Branka Vranešević

КА РАЗУМЕВАЊУ ИКОНОГРАФИЈЕ БРОНЗАНОГ КРЧАГА ИЗ ПОНТЕСА СА НАТПИСОМ 29. ПСАЛМА ЦАРА ДАВИДА

TOWARDS AN UNDERSTANDING OF THE ICONOGRAPHY OF THE BRONZE JUG FROM PONTES WITH THE INSCRIPTION OF THE 29TH PSALM OF KING DAVID

157 – 170

Anna Zakharova

 

Ана Захарова

ON THE 10TH-11TH CENTURY CHURCHES IN KASTORIA AND RELATED BUILDINGS: THE

PROBLEMS OF ATTRIBUTION AND DATING О ЦРКВАМА ИЗ 10. И 11. ВЕКА У КАСТОРИЈИ И МОГУЋНОСТИ ЗА АТРИБУЦИЈУ И ДАТОВАЊЕ

171 – 188

Александра Димитријевић

 

Aleksandra Dimitrijević

ПИТАЊЕ ПОСТОЈАЊА КУЛЕ ЗВОНИКА НАД СПОЉНОМ ПРИПРАТОМ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦЕ

THE ISSUE OF THE EXISTENCE OF A BELL TOWER OVER THE OUTER NARTHEX OF THE GRAČANICA MONASTERY

189 – 200

Ариадна Воронова

 

Ариадна Воронова

ОБЛИК ШАТОРА У РУСКОJ АРХИТЕКТУРИ XVI ВЕКА И НЕКA ПИТАЊА О ИСТОМ ОБЛИКУ У СРПСКОJ АРХИТЕКТУРИ

ФОРМА ШАТРА В РУССКОЙ АРХИТЕКТУРЕ XVI ВЕКА И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБ ЭТОЙ ФОРМЕ В СЕРБСКОЙ АРХИТЕКТУРЕ

201 – 224

Надежда Ракоција

 

Nadezda Rakocija

ЦРКВА СВ. БОГОРОДИЦЕ У КАМЕНИЦИ (ДИМИТРОВГРАД) И ОСОБЕН БЕЗАПСИДАЛНИ“ ТИП ПОСТВИЗАНТИЈСКИХ ЦРКАВА

CHURCH OF ST. VIRGIN IN KAMENICA (DIMITROVGRAD) AND A SPECIAL „APSE-LESS“ TYPE OF POST-BYZANTINE CHURCHES

225 – 242

Анђела Гавриловић

 

Anđela Gavrilović

О РАЗЛОЗИМА ПОЈАВЕ ФРЕСКЕ БОГОРОДИЦЕ ОДИГИТРИЈЕ НА ЗАПАДНОЈ ФАСАДИ ЦРКВЕ ПРЕОБРАЖЕЊА У НОВГОРОДУ (XIV ВЕК) – ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ

THE FRESCO OF THE MOTHER OF GOD HODEGETRIA OF THE WEST FAÇADE OF THE TRANSFIGURATION CHURCH IN VELIKY NOVGOROD (14TH CENTURY) AND THE

REASONS OF ITS REPRESENTATION

243 – 264

Драгана Павловић

 

Dragana Pavlović

ПРЕДСТАВЕ НА ПОТРБУШЈУ ЗАПАДНОГ ЛУКА У БОГОРОДИЧИНОЈ ЦРКВИ У ГРАДЦУ

THE REPRESENTATIONS ON THE SOFFIT OF THE WESTERN ARCH OF THE CHURCH OF THE VIRGIN IN GRADAC

265 – 282

Branislav J. Cvetković

Бранислав Ј. Цветковић

REVISITING CHRONOLOGY ISSUES IN RAVANICA

НОВИ ОСВРТ НА ХРОНОЛОШКА ПИТАЊА РАВАНИЦЕ

283 – 304

Jasmina S. Ćirić

 

Jaсмина С. Ћирић

MATEIČ MONASTERY: A PLACE OF CULTURAL MEMORY IN URGENT NEED OF CONSERVATION

МАНАСТИР МАТЕИЧ: МЕСТО КУЛТУРНОГ СЕЋАЊА И ПОТРЕБА ЗА ХИТНОМ КОНЗЕРВАЦИЈОМ

305 – 324

Elena Dyatlova

 

Елена Диатлова

DEESIS IN THE WALL PAINTINGS OF MACEDONIA IN THE 12TH–13TH CENTURIES: ICONOGRAPHIC ASPECTS AND DEVELOPMENT

ДЕИЗИС У ЗИДНОМ ЖИВОПИСУ МАКЕДОНИЈЕ XII-XIII ВЕКA: ИКОНОГРАФСКИ АСПЕКТИ И РАЗВОЈ

325 – 338

Elena Nemykina

 

Елена Немикина

DEESIS IN THE WALL PAINTINGS OF MACEDONIA DURING PERIOD OF SERBIAN RULE: ICONOGRAPHIC ASPECTS AND DEVELOPMENT

ДЕЗИС У ЗИДНОМ СЛИКАРСТВУ НА ТЕРИТОРИЈИ МАКЕДОНИЈЕ У ПЕРИОДУ СРПСКЕ ВЛАДАВИНЕ: ИКОНОГРАФСКИ АСПЕКТИ И РАЗВОЈ

339 – 352

Горан М. Јанићијевић

 

Goran M. Janicijević

МАТЕРИНСТВА И ТУГОВАЊА У ФОКУСУ ЗИДНОГ СЛИКАРСТВА БОГОРОДИЧИНЕ ЦРКВЕ У ДОЊОЈ КАМЕНИЦИ

THEMES OF MOTHERHOOD AND MOURNING IN FOCUS OF THE WALL PAINTINGSIN THE CHURCH OF THE VIRGIN IN DONJA KAMENICA

353 – 368

Paschalis Androudis

Паскалис Андроудис

DECORATIONS OF “ARABESQUE” STYLE IN LATE BYZANTINE ART

ДЕКОРАЦИЈЕ СТИЛА АРАБЕСКА” У КАСНОВИЗАНТИЈСКОЈ УМЕТНОСТИ

369 – 388

Даница Комненовић

 

Danica Komnenović

ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ МИНИЈАТУРE ЧЕТВОРОЈЕВАНЂЕЉА БР. 648 НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ

A CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE MINIATURE OF THE TETRAEVANGELION NO. 648, NATIONAL LIBRARY OF SERBIA

389 – 404

Јеромонах Игњатије Урош Ђорђевић

Hieromonk Ignjatije Uroš Đorđević

РЕАТРИБУЦИЈА И ДАТОВАЊЕ ЛОНГИНОВИХ ПРЕСТОНИХ ИКОНА ИЗ ДЕЧАНА

 

REATRIBUTION AND DATING OF LONGINUS’ THRONE ICONS FROM DEČAN

405 – 414

Lars Ramskold

 

Ларс Рамсколд

THE PLVRA NATAL FEL COIN TYPE OF CONSTANTINE I AND THE EMPEROR´S BIRTH YEAR

PLVRA NATAL FEL ТИП НОВЦА КОНСТАНТИНА I И ГОДИНА ЦАРЕВОГ РОЂЕЊА

415 – 432

Ronald Bude

 

Роналд Бјуд

METALLURGICAL ANALYSIS OF THE PERSECUTION “COINAGE ” OF MAXIMINUS II DAIA AND ITS SIGNIFICANCE

МЕТАЛУРШКА АНАЛИЗА НОВЧАРСТВА ,,ПРОГОНА“ МАКСИМИНА II ДАЈЕ И ЊЕН ЗНАЧАЈ

433 – 444

Смиљка Габелић

 

Smiljka Gabelić

НОВА ЗАПАЖАЊА О РУДНИКУ И КАМЕНОЛОМИМА КОД ЛЕСНОВА. ЧУКЕ СВ. ТРОЈИЦЕ И СВ. АТАНАСА

NEW OBSERVATIONS ABOUT THE MINE AND QUARRY NEAR LESNOVO. HILLS OF ST. TRINITY AND ST. ATHANAS

445 – 460

Zlatomira Gerdzhikova

Златомира Герджикова

ARIANS AT POWER

АРИЈЕВЦИ НА ВЛАСТИ 461 – 470

461 – 470

Милен Марков

Милен Марков

АРИАНСКИТЕ ЕПИСКОПСКИ ЦЕНТРОВЕ НА БАЛКАНИТЕ ПРЕЗ IV В.

АРИJСКИ ЕПИСКОПСКИ ЦЕНТРИ БАЛКАНА У 4. ВЕКУ

471 – 484

Graham Jones

Грејем Џоунс

HELENOPOLIS OF PALESTINA SECUNDA: A ‘LOST’ CITY AND ITS BISHOPRIC

ХЕЛЕНОПОЛИС ПАЛЕСТИНЕ СЕКУНДЕ: ,,ИЗГУБЉЕНИ ГРАД“ И ЊЕГОВА ЕПИСКОПИЈА

  485 – 500

ђакон Славиша Тубин

deacon Slaviša Tubin

КУЛТ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У ВИЗАНТИЈСКОЈ ВОЈСЦИ X ВЕКА

CULT OF MOST HOLY THEOTOKOS IN THE BYZANTINE ARMY OF THE X CENTURY

501 – 510

Marco Fasolio

 

Марко Фасолио

NELLA RETE DEI PALEOLOGI: RELAZIONI DINASTICHE TRA MONFERRATO E SERBIA ALL ’OMBRA DI BISANZIO, SECOLI XIV-XV

У МРЕЖИ ПАЛЕОЛОГА: ДИНАСТИЧКЕ ВЕЗЕ МОНФЕРАТА И СРБИЈЕ У СЕНЦИ ВИЗАНТИЈЕ, 14. – 15. ВЕК

511 – 528

Милош Павловић

Miloš Pavlović

СРБИ КАО НОВИ ИЗРАИЉ У ПОЛИТИЧКОЈ ИДЕОЛОГИЈИ КРАЉА УРОША I

THE SERBS AS THE NEW ISRAEL IN THE POLITICAL IDEOLOGY OF KING UROŠ I

529 – 542

Небојша С. Шулетић

Nebojša S. Šuletić

НИШКИ И ТОПЛИЧКИ ВЛАДИКА ЈОАНИКИЈЕ (1702–1734)

JOHNNICIUS, BISHOP OF NIŠ AND TOPLICA (1702–1734)

543-558

ђакон Ивица Чаировић

deacon Ivica Čairović

АНГЛОСАКСОНСКЕ СТУДИЈЕ У ОКВИРУ ВИЗАНТОЛОГИЈЕ

ANGLO-SAXON STUDIES IN THE CONTEXT OF BYZANTINE STUDIES

559-568

ПРИКАЗ

Јасмина Ћирић

М. СТОЈКОВИЋ, ВЕК ОД ОСНИВАЊА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У СКОПЉУ (1920 – 2020) – ОСНИВАЊЕ И ПОЧЕЦИ: ЈУБИЛЕЈ ПРВЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЈУЖНЕ СРБИЈЕ, СКОПЉЕ 2023

569-580

IMPRESUM