НИШ И ВИЗАНТИЈА

XVI

NIŠ & BYZANTIUM XVI

 

СИМПОЗИУМ, НИШ 3-5. јун 2017.

ЗБОРНИК РАДОВА

THE COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS

 

Уредник/editor

Миша Ракоција

Miša Rakocija

 

Ниш, 2018./Niš, 2018.

http://www.nisandbyzantium.org.rs/

ДАНИ СВ. ЦАРА КОНСТАНТИНА И ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ

The Days of St. Emperor Constantine and Helena

     РЕПУБЛИКА СРБИЈА

    REPUBLIKA SRBIJA

Град Ниш

CITY OF NIŠ

2, 7 Juli St. Niš 18000

www.ni.rs

            

Римски венац православног краљевства - 800 година од крунисања Стефана Првовенчаног

Byzantium across time and space Roman Crown of the Orthodox Kingdom - 800 Years since the Coronation of Stefan the First-Crowned

УВОД

 

 

Академик др Љубомир Максимовић

Отварање симпозијума

 

19 – 20

Срђан Пириватрић

 

Srđan Pirivatrć

ПОСТАНАК СРПСКОГ КРАЉЕВСТВА И АУТОКЕФАЛНЕ ЦРКВЕ И ВИЗАНТИЈСКА ИСТОРИОГРАФИЈА

THE BIRTH OF THE KINGDOM OF SERBIA AND THE AUTOCEPHALOUS CHURCH AND BYZANTINE HISTORIOGRAPHY

21 – 30

Проф. др Јован Пурић

Prof. dr Jovan Purić

 

СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ КАО ВЛАДАР НОВОГ ИЗРАИЉА

СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ КАО ВЛАДАР НОВОГ ИЗРАИЉА

31 – 40

Dragoljub Marjanović

 

Драгољуб Марјановић

EMERGENCE OF THE SERBIAN CHURCH IN RELATION TO BYZANTIUM AND ROME

НАСТАЈАЊЕ СРПСКЕ ЦРКВЕ ИЗМЕЂУ ВИЗАНТИЈЕ И РИМА

41 – 50

Ивана Коматина

 

Ivana Komatina

REX SERVIAE У УГАРСКОЈ КРАЉЕВСКОЈ ТИТУЛИ ОД 1202. ДО 1402. ГОДИНЕ

REX SERVIAE IN THE HUNGARIAN ROYAL TITLE FROM 1202 TO 1402.

51 – 66

Eirini Artemi

 

Ирини Артеми

THE HERESY OF BOGOMILS AND ITS CONFRONTATION BY THE SERBIAN KING STEFAN NEMANJA

БОГУМИЛСКА ЈЕРЕС И ЊИХОВ СУКОБ СА СРПСКИМ КРАЉЕМ СТЕФАНОМ НЕМАЊОМ

67 – 76

Драгана Павловић

 

Dragana Pavlović

ПОРТРЕТИ ДЕЦЕ У СРПСКОМ ВЛАСТЕОСКОМ СЛИКАРСТВУ У ДОБА НЕМАЊИЋА

PORTRAITS OF CHILDREN IN REPRESENTATIONS OF SERBIAN NOBILITY AT THE TIME OF THE NEMANJIĆ DYNASTY

77 – 92

Ivo Topalilov

 

Иво Топалилов

SOME NOTES ON THE LATE ANTIQUE NECROPOLISES OF PHILIPPOPOLIS, THRACE

НЕКЕ НАПОМЕНЕ ИЗ КАСНОАНТИЧКЕ НЕКРОПОЛЕ ФИЛИПОПОЛИСА, ТРАКИЈА

93 – 102 

Svetla Petrova

 

Светла Петрова

THE SEMICIRCULAR PIAZZA OF PARTHICOPOLIS IN THE DEVELOPMENT OF THE LATE ANTIQUE CITY PLANNING

ПОЛУКРУЖНИ ТРГ ПАРТИКОПОЛИСА У РАЗВОЈУ КАСНОГ АНТИЧКОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА ГРАДОВА

103 – 120

Миша Ракоција

 

Misha Rakocija

ПАЛЕОВИЗАНТИЈСКА БАЗИЛИКА У ЋУРЛИНИ И ГЕНЕЗА КУПОЛНИХ ЦРКАВА

PALEO-BYZANTINE BASILICA IN CURLINA AND GENESIS OF DOMED CHURCHES

121 – 134

Vania Popova

 

Вања Попова

LITURGY AND MOSAICS: THE CASE STUDY OF THE LATE ANTIQUE MONUMENTS FROM BULGARIA

ЛИТУРГИЈА И МОЗАИЦИ: СТУДИЈА О КАСНОАНТИЧКИМ СПОМЕНИЦИМА У БУГАРСКОЈ

135 – 160

Snezhana Goryanova

 

Снежана Горјанова

EARLY CHRISTIAN BASILICA AND MEDIEVAL CEMETERY NEAR BUKHOVO (SOFIA)

РАНОХРИШЋАНСКА БАЗИЛИКА И СРЕДЊОВЕКОВНА НЕКРОПОЛА КОД БУХОВА (СОФИЈА)

161 – 168

Иван Стевовић, Јелена Ердељан

Ivan Stevović, Jelena Erdeljan

ОБЛИЦИ И СИМБОЛИКА ПРОСТОРА СПАСОВЕ ЦРКВЕ У ЖИЧИ

 

SPATIAL FORMS AND SYMBOLISM OF SPACE OF THE SAVIOUR’S CHURCH IN ŽIČA

169 – 182

Nikola Piperski

 

 

 

Никола Пиперски

IDENTITY, LEGITIMACY, INFLUENCES: RETHINKING AND COMPARATIVE ANALYSIS OF TWO FRESCOES OF THE CRUCIFIXION OF CHRIST FROM THE MONASTERY OF THE ASSUMPTION OF MARY IN BAČ AND THE ASCENSION CHURCH IN ŽIČA

ИДЕНТИТЕТ, ЛЕГИТИМИТЕТ, УТИЦАЈИ: ПОНОВНА РАЗМАТРАЊА И УПОРЕДНА АНАЛИЗА ФРЕСАКА РАСПЕЋА ХРИСТОВОГ У МАНАСТИРУ СВЕТЕ МАРИЈЕ У БАЧУ И СПАСОВЕ ЦРКВЕ У ЖИЧИ

183 – 194

Anna Adashinskaya

 

Ана Адашинсаја

FOUNDERS OR DONORS?IMAGES AND INSCRIPTIONS OF SUPPLICANTS IN LATER BYZANTIUM AND MEDIEVAL SERBIA

ОСНИВАЧИ ИЛИ ДОНАТОРИ? ПОРТРЕТИ И НАТПИСИ КТИТОРА-САРАДНИКА У КАСНОЈ ВИЗАНТИЈИ И СРЕДЊОВЕКОВНОЈ СРБИЈИ

195 – 220

Jasmina S. Ćirić

 

Јасмина С. Ћирић

“FOR THE ENTRANCE TO THE TENT MAKE A CURTAIN”: ORNAMENTS, CURTAINS AND PASSAGES IN EARLY BYZANTINE SACRED CONTEXT

,,ЗА УЛАЗ У ШАТОР СВЕДОЧАНСТВА НАЧИНИ ЗАСТОР“: ОРНАМЕНТИ, ЗАСТОРИ И УЛАЗИ У РАНОВИЗАНТИЈСКОМ САКРАЛНОМ КОНТЕКСТУ

221 – 232

Paschalis Androudis

 

 

 

Пасхалис Андрудис

 

 

EVIDENCE ON THE ROLE OF TEXTILES AS A MEDIUM OF ORNAMENT TRANSMISSION BETWEEN SELJUK ANATOLIAN AND LATE BYZANTINE ART, THE CASE STUDY OF TWO MARBLE SLABS FROM EPISKOPI, ANO VOLOS, WITH DOUBLE-HEADED EAGLES FIGHTING DRAGONS

ПРИМЕР УЛОГЕ ТЕКСТИЛА КАО МЕДИЈУМА У ПРЕНОШЕЊУ ОРНАМЕНАТА ИЗМЕЂУ АНАДОЛИЈСКИХ СЕЛЏУКА И КАСНЕ ВИЗАНТИЈСКЕ УМЕТНОСТИ И СТУДИЈА СЛУЧАЈА ДВЕ МЕРМЕРНЕ ПЛОЧЕ ИЗ ЕПИСКОПИЈА, ИЗ АНО ВОЛОСА, СА ДВОГЛАВИМ ОРЛОВИМА КОЈИ СЕ БОРЕ СА ЗМАЈЕВИМА

233 – 248

Elizabeta Dimitrova, Orhideja Zorova

Елизабета Димитрова, Орхидеја Зорова

HAUTE COUTURE OF MACEDONIA BYZANTINA:FASHION, JEWELRY, ACCESSORIES

“ВИСОКА МОДА” У ВИЗАНТИЈСКОЈ МАКЕДОНИЈИ: ОДЕЋА, НАКИТ, УКРАСИ

249 – 262

Мила Крнета

 

Mila Krneta

ОБЛИКОВАЊЕ МОДЕЛА ИДЕАЛНЕ СРПСКЕ СРЕДЊОВЈЕКОВНЕ КРАЉИЦЕ

SHAPING THE MODEL OF AN IDEAL SERBIAN MEDIEVAL QUEEN

263 – 276

Zoran Rakić

 

 

Зоран Ракић

A SQUARE HEADPIECE IN THE FRAGMENT OF THE TETRAEVANGELION (NATIONAL LIBRARY OF SERBIA, MS 720) AND ITS PARALLELS IN SERBIAN MANUSCRIPTS BETWEEN THE 14TH AND 17TH CENTURIES

КВАДРАТНА ЗАСТАВА У ОДЛОМКУ ЧЕТВОРОЈЕВАНЂЕЉА (НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ, РС 720) И ЊЕНЕ ПАРАЛЕЛЕ У СРПСКИМ РУКОПИСИМА ОД XIV ДО XVII ВЕКА

277 – 286

Ιωάννης Σίσιου

 

Иоаннис Сисиу

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΓΟΡΓΟΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΤΟΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ

СВЕТИ ЂОРЂЕ ГОРГ (СКОРОПОСТИЖНИ), ЗАШТИТНИК КТИТОРА СВЕТОГ ЂОРЂА ТУ ВУНУ – КАСТОРИЈА

287 – 304

Кристина Милорадовић

 

Kristina Miloradović

СИМБОЛИКА ПРЕДСТАВЕ СВЕТЕ АНЕ ГАЛАКТОТРОФУСЕ У ЦРКВИ БОГОРОДИЦЕ ЗАХУМСКЕ У ЗАУМУ

SYMBOLICS OF ST. ANNЕ GALAKTOTROPHOUSA IN THE CHURCH OF THE VIRGIN OF ZAHUMSKA IN ZAUM

305 – 320

Смиљка Габелић

Smiljka Gabelić

ПОДНЕ РОЗЕТЕ ЛЕСНОВА

LESNOVO FLOOR ROSETTES

321 – 332

Vladimir Bozinović

 

 

Владимир Божиновић

ROSETTES ON MONUMENTS OF MORAVA SERBIA AND EARLY OTTOMAN BURSA: ARCHITECTURAL DECORATION AS MANIFESTATION OF INTERCULTURAL DIALOGUE DURING ONE EPOCH

РОЗЕТЕ НА СПОМЕНИЦИМА МОРАВСКЕ СРБИЈЕ И РАНООСМАНСКЕ БУРСЕ: АРХИТЕКТОНСКА ДЕКОРАЦИЈА КАО МАНИФЕСТАЦИЈА ИНТЕРКУЛТУРАЛНОГ ДИЈАЛОГА ТОКОМ ЈЕДНЕ ЕПОХЕ

333 – 342

Татјана Стародубцев

 

 

Tatjana Starodubcev

СВЕТИ ФОТИЈЕ И АНИКИТА И ЊИХОВО ПОШТОВАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ У СРЕДЊОВЕКОВНОМ ИСТОЧНОХРИШЋАНСКОМ СВЕТУ

SAINTS PHOTIOS AND ANIKETOS AND THEIR CULT AND REPRESENTATION IN THE MEDIEVAL EASTERN ORTHODOX REALM

343 – 356

Маријана Марковић

 

Marijana Marković

ПРЕДСТАВА САБОР АРХАНЂЕЛА У ЦРКВИ СВЕТОГ ЂОРЂА У АЈДАНОВЦУ

REPRESENTATION OF THE ASSEMBLY OF THE ARCHANGELS IN THE CHURCH OF ST. GEORGE IN AJDANOVAC

357 – 366

Бојана Стевановић

 

Bojana Stevanović

ЗАПАЖАЊА И ДОПУНЕ У ИШЧИТАВАЊУ И ТУМАЧЕЊУ МЛАЂЕГ СЛОЈА СЛИКАРСТВА ИЗ ЦРКВЕ УСПЕЊА БОГОРОДИЦЕ У РЕЖЕВИЋИМА

OBSERVATIONS AND ADDITIONS TO INTERPRETATION OF YOUNGER LAYER OF PAINTING OF THE CHURCH OF THE ASSUMPTION OF THE VIRGIN IN REŽEVIĆI

367 – 386

Миљана М. Матић

 

 

Miljana Matić

ПРЕДСТАВЕ СРПСКИХ ВЛАДАРА ДИНАСТИЈЕ НЕМАЊИЋ У ИКОНОПИСУ ОБНОВЉЕНЕ ПЕЋКЕ ПАТРИЈАРШИЈЕ 15571690: СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ

REPRESENTATIONS OF SERBIAN RULERS OF NEMANJIĆ DYNASTY IN ICON PAINTING OF RESTORED PATRIARCHATE OF PEĆ (1557-1690): STEFAN THE FIRST-CROWNED

387 – 404

Мирослава Костић

 

Miroslava Kostić

ВИЗУЕЛНЕ ПРЕДСТАВЕ СРБА ВЛАДАРА СВЕТИТЕЉА У ИСТОРИЈИ ЈОВАНА РАЈИЋА

VISUAL REPRESENTATIONS OF SERBIAN RULERS AND SAINTS IN THE HISTORY OF JOVAN RAJIĆ

405 – 416

Xιnia Golub

 

Ксенија Голуб

THE ICONOGRAPHY OF THE CANTORS’ PEWS OF THE ORTHODOX MONASTERY CHURCH OF GRΑBΣC (ГРАБОВАЦ)

ИКОНОГРАФИЈА ПЕВНИЧКИХ ПУЛТОВА МАНАСТИРСКЕ ЦРКВЕ У ГРАБОВЦУ

417 – 428

Elisabeta Kodheli

 

Елисабета Кодхели

SAINT MARY VLACHERNA IN BERAT IN HISTORIOGRAPHY AND NEW OBSERVATIONS

СВЕТА БОГОРОДИЦА ВЛАХЕРНА У БЕРЕТУ У ИСТОРИОГРАФИЈИ И НОВИМ ЗАПИСИМА

429 – 434

Ариjадна Воронова

 

Ариадна Воронова

РУСКО-ВИЗАНТИJСКИЙ СТИЛ У АРХИТЕКТУРИ МОСКВЕ ПОЧЕТКА ХХ ВЕКА И МОСКОВСКИ ЕПАРХИJСКИ ДОМ

РУССКО-ВИЗАНТИЙСКИЙ СТИЛЬ В АРХИТЕКТУРЕ МОСКВЫ НАЧАЛА ХХ ВЕКА И МОСКОВСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ДОМ

435 – 448

Ιωάννης Κιορίδης

 

 

Јоаннис Киоридис

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟ ΚΡΑΛΙΕΒΙΤΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ ΣΤΙΣ ΣΕΡΒΙΚΕΣ ΗΡΩΙΚΕΣ ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

СМРТ МАРКА КРАЉЕВИЋА И ДИГЕНИСА АКРИТАСА У СРПСКИМ ХЕРОЈСКИМ БАЛАДИМА И ГРЧКИМ АКРИТИЧКИМ ПЕСАМА: КОМПАРАТИВНИ ПРИСТУП

449 – 460

ђакон Ивица Чаировић

 

Deacon Ivica Čairović

СПИС CONVERSIO BAGOARIORUM ET CARANTANORUM КАО ИСТОРИЈСКИ ИЗВОР – ОПИС РАНИХ ОДНОСА БАВАРАЦА И СЛОВЕНА

CONVERSIO BAGOARIORUM ET CARANTANORUM AS A HISTORICAL SOURCE – А DESCRIPTION OF EARLY RELATIONS BETWEEN BAVARIANS AND SLАVS

461 – 478

Марија Алексић Чеврљаковић, Марија Марић

Marija Aleksić Čevrljaković, Marija Marić

БАШТИНА НА МАРГИНИ. ЗАБОРАВЉЕНО КАСНОАНТИЧКО НАСЛЕЂЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ У КРАЉЕВУ

 

HERITAGE ON THE MARGIN. FORGOTTEN LATE ANTIQUITY IN THE TERRITORY OF THE INSTITUTE FOR THE PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE IN KRALJEVO

479 – 496

Theoni Boura

Theoni Boura

 CHRISTIAN BYZANTIUM AND FRIENDLY RELATIONSHIPS BETWEEN GREECE AND SERBIA

ХРИШЋАНСКА ВИЗАНТИЈА И ПРИЈАТЕЉСКИ ОДНОСИ ИЗМЕЂУ ГРЧКЕ И СРБИЈЕ

497 – 504

 

 

IN MEMORIAM

АКАДЕМИК ДР ЦВЕТАН ГРОЗДАНОВ

505– 508

IN MEMORIAM

АКАДЕМИК ДР СЛОБОДАН ЋУРЧИЋ

 509– 514

IMPRESUM