НИШ И ВИЗАНТИЈА

XX

NIŠ & BYZANTIUM XX

 

СИМПОЗИУМ, НИШ 3-5. јун 2021.

ЗБОРНИК РАДОВА

THE COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS

 

Уредник/editor

Миша Ракоција

Miša Rakocija

 

Ниш, 2022./Niš, 2022.

http://www.nisandbyzantium.org.rs/

ДАНИ СВ. ЦАРА КОНСТАНТИНА И ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ

The Days of St. Emperor Constantine and Helena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   САДРЖАЈ - CONTENTS

 

~ У спомен Његове Светости Патријарха Српског Иринеја ~

~ In Memory of His Holiness Serbian Patriarch Irinej ~

 

 

 

 

21 – 22

УВОД

 

13 – 24

Епископ нишки Господин Арсеније (Главчић)

ПОЗДРАВНИ ГОВОР И БЛАГОСЛОВ НА ОТВРАЊУ СИМПОЗИЈУМА НИШ И ВИЗАНТИЈА XX

25 – 26

Проф. др Ариадна Воронова

Prof. Dr Ariadna Voronova

ГОВОР СА СВЕЧАНОГ ОТВАРАЊА СИМПОЗИЈУМА „НИШ И ВИЗАНТИЈА XIX

 

SPEECH FROM THE OPENING CEREMONY SYMPOSIUM „NIŠ AND BYZANTIUM XIX

27 – 28

Ивица Чаировић

 

Ivica Čairović

СЛУЖБА ПАТРИЈАРХА У СРПСКОЈ ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРКВИ У 21. ВЕКУ – ИСТОРИЈСКИ ДОПРИНОС БЛАЖЕНОПОЧИВШЕГ ПАТРИЈАРХА СРПСКОГ ИРИНЕЈА (ГАВРИЛОВИЋА)

THE SERVICE OF THE PATRIARCH IN SERBIAN ORTHODOX CHURCH IN 21ST CENTURY – HISTORICAL CONTRIBUTION OF THE SERBIAN PATRIARCH IRINEJ (GAVRILOVIĆ) 29 – 58

29 – 58

Миша Ракоција

Miša Rakocija

ТАЈНА МЕРМЕРНЕ СТАТУE РАНОВИЗАНТИЈСКЕ ЦАРСКЕ ЖЕНЕ ИЗ НИША

THE SECRET OF THE MARBLE STATUE OF THE EARLY BYZANTINE MEPRESS FROM NIŠ

59 – 72

Ivo Topalilov

Иво Топалилов

THE SOUTHERN GATE OF DIOCLETIANOPOLIS, THRACE

ЈУЖНА КАПИЈА ДИОКЛЕЦИЈАНОПОЛИСА, ТРАКИЈА

73 – 84

Ioanna P. Arvanitidou

Иоанна П. Арванитиду

ROMAN, LATE ROMAN AND EARLY BYZANTINE BATHS IN THE WEST SECTION OF ATHENS

РИМСКА, КАСНОРИМСКА И РАНОВИЗАНТИЈСКА БАЊА У ЗАПАДНОМ ДЕЛУ АТИНЕ

85 – 94

Svetla Petrova, Emil Sevdin

Светла Петрова, Емил Севдин

AN EARLY CHRISTIAN TOMB FROM GERMANIA (SAPAREVA BANYA, BULGARIA)

РАНОХРИШЋАНСКА ГРОБНИЦА ИЗ ГЕРМАНИЈЕ (САПАРЕВА БАЊА, БУГАРСКА)

95 – 110

Младен Загарчанин

 

Mladen Zagarčanin

АРХЕОЛОШКИ РЕЗУЛТАТИ И ТУМАЧЕЊА НОВИХ ИСТРАЖИВАЊА ГРАДОВА, УТВРЂЕЊА И ЦРКАВА У ПРОВИНЦИЈИ ПРЕВАЛИС 6.-7. ВИЈЕКА, И КАСНИЈОЈ АРХОНТИЈИ ДИОКЛИЈИ 9. ВИЈЕКА

ARCHAEOLOGICAL RESULTS AND INTERPRETATIONS OF NEW EXCAVATIONS OF THE CITIES, FORTIFICATIONS and CHURCHES IN THE PROVINCE PRAEVALIS DURING THE 6TH -  7TH C. , AND THE LATER ARCHONTIA OF DIOCLIA IN THE 9TH CENTURY

111 – 144

Lars Ramskold, Wolfram Tillack

 

Ларс Рамсколд, Волфрам Тилак

A LEAD SEAL SHOWING CONSTANTINE I WITH HIS VICTORY SIGN THE CHI-RHO AND HIS COMES SOL, WITH A NOTE ON ROMAN MONEY BAGS

ОЛОВНИ ПЕЧАТ СА ПРЕДСТАВОМ КОНСТАНТИНА I И ЊЕГОВИМ ПОБЕДОНОСНИМ ЗНАКОМ ХИ – РО И COMES SOL, СА БЕЛЕШКОМ О РИМСКОЈ ВРЕЋИЦИ ЗА НОВАЦ

145 – 174

Vania Popova

 

Вања Попова

THE EARLY NON-FIGURAL MOSAIC PAVEMENTS IN THE METROPOLITAN BASILICA OF PHILIPPOPOLIS IN THRACIA

РАНИ НЕФИГУРАЛНИ ПОДНИ МОЗАИК У МИТРОПОЛИЈСКОЈ БАЗИЛИЦИ ФИЛИПОПОЛИСА У ТРАКИЈИ

175 – 210

Mirena Slavova

Мирена Славова

TWO OVERLOOKED ROMAN MOSAICS FROM BULGARIA: CYPARISSUS AND ALCESTIS

ДВА ЗАНЕМАРЕНА РИМСКА МОЗАИКА ИЗ БУГАРСКЕ: КИПАРИС И АЛКЕСТИС

211 – 220

Yannis D. Varalis, Georgia

Koletsiou, Goulielmos Orestidis

Јанис Д. Варалис, Георгиа

Колециу, Гулиелмос Орестидис

ART, MEMORY, AND TRADE IN SOUTHERN EPIRUS VETUS: ON THE SOLID AND PERFORATED MARBLE SLABS OF THE BASILICA OF MYTIKAS, AKARNANIA

УМЕТНОСТ, МЕМОРИЈА И ТРГОВИНА У ЈУЖНОМ ЕПИРУ: О МАСИВНИМ И ПЕРФОРИРАНИМ МЕРМЕРНИМ ПЛОЧАМА ИЗ БАЗИЛИКЕ ИЗ МИТИКАСА, АКАРНАНИЈА

221 – 230

Efstratia Sygkellou, Antonios

Athanasopoulos, Christos Tsatsoulis

Ефстратиа Сигкелу, Антониос Атанасопулос, Христос Цацулис

MEDIEVAL EPIRUS: ASPECTS OF HISTORY AND PROSOPOGRAPHY

 

СРЕДЊОВЕКОВНИ ЕПИР: АСПЕКТИ ИСТОРИЈЕ И ПРОСОПОГРАФИЈЕ

231 – 240

Марија Д. Марић, Војкан Р. Милутиновић

Marija D. Marić, Vojkan R. Milutinović

СРЕДЊОВЕКОВНА ПЛАНА – ИЗАЗОВИ ЗАШТИТЕ АРХЕОЛОШКОГ НАСЛЕЂА

 

MEDIEVAL PLANA - CHALLENGES OF ARCHAEOLOGICAL HERITAGE PROTECTION

241 – 252

Драгана Фрфулановић

Dragana Frfulanović

ЦРКВА У ДОЊОЈ КАМЕНИЦИ И ЊЕНА СПЕЦИФИЧНА АРХИТЕКТУРА

THE CHURCH IN DONJA KAMENICA AND ITS SPECIFIC ARCHITECTURE

253 – 272

Ариадна Воронова

 

Ариадна Воронова

КАРАКТЕРИСТИКЕ АРХИТЕКТУРЕ МОСКОВСКЕ КНЕЖЕВИНЕ XV ВЕКА И СЛИЧНЕ ПОJАВЕ У СРПСКОJ КУЛТУРИ ИСТОГ ПЕРИОДА

ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ МОСКОВСКОГО КНЯЖЕСТВА XV ВЕКА И БЛИЗКИЕ ЧЕРТЫ В СЕРБСКОЙ КУЛЬТУРЕ ЭТОГО ПЕРИОДА

273 – 290

Svetlana Maltseva

Светлана Малцева

OHRID TRICONCH CHURCHES AND THE BALKAN ARCHITECTURE OF THE 9TH AND 10TH CENTURIES

ОХРИДСКЕ ТРИКОНХОСНЕ ЦРКВЕ И БАЛКАНСКА АРХИТЕКТУРА IX И X ВЕКА

291 – 304

Maria Zavorina

Мариjа Заворина

PALAEOLOGAN ARCHITECTURE ON THE BYZANTINE PERIPHERY: THE CASE OF OHRID

ПАЛЕОЛОГOВСКА АРХИТЕКТУРА НА ПЕРИФЕРИJИ ВИЗАНТИJСКОГ ЦАРСТВА: ХРАМОВИ ОХРИДА КРАJЕМ XIII И РАНОГ XIV ВЕКА

305 – 322

Stavros Mamaloukos, Ioannis Perrakis, Athanasios Koumantos

Ставрос Мамалукос, Јанис Перакис, Атанасиос Кумантос

THE BYZANTINE CHURCHES OF AINOS AND SELYMBRIA, EASTERN THRACE

 

ВИЗАНТИЈСКЕ ЦРКВЕ АИНОСА И СЕЛИМВРИЈЕ, ИСТОЧНА ТРАКИЈА

323 – 338

Александра Димитријевић

Aleksandra Dimitrijević

ПИТАЊЕ КТИТОРСТВА ПРВОБИТНЕ ГРАЧАНИЧКЕ СПОЉНЕ ПРИПРАТЕ

THE QUESTION OF THE PATRONAGE OF THE ORIGINALLY GRAČANICA OUTER NARTEX

339 – 350

Ιωάννης Σίσιου

Иоаннис Сисиу

Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΝΕΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ПОЈАВА НОВИХ ТЕМА НА ОЛТАРСКОМ ПРОСТОРУ СВЕТИХ БЕСРЕБРЕНИКА У КАСТОРИЈИ

351 – 366

Anna Zakharova

 

Ана Захарова

FRESCO OF THE FIFTEEN MARTYRS OF TIBERIOPOLIS IN STRUMICA IN THE CONTEXT OF THE BYZANTINE ART OF THE LATE 9TH - FIRST HALF OF THE 10TH CENTURY

ФРЕСКА ПЕТНАЕСТ МУЧЕНИКА ТИБЕРИОПОЛИСА У СТРУМИЦИ У КОНТЕКСТУ ВИЗАНТИЈСКЕ УМЕТНОСТИ КАСНОГ IX ВЕКА – ПРВЕ ПОЛОВИНЕ Х ВЕКА

367 – 378

Анђела Гавриловић

 

Anđela Gavrilović

КУЛТ И ИКОНОГРАФИЈА СВЕТОГ ПОЛИЕУКТА МЕЛИТИНСКОГ У СРБИЈИ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПОМЕН И МОЛИТВЕНО ОБРАЋАЊЕ СВЕТОГ САВЕ ОВОМ МУЧЕНИКУ У ХИЛАНДАРСКОМ ТИПИКУ (1199)

CULT AND ICONOGRAPHY OF SAINT POLYEUKTOS OF MELITENE IN MEDIEVAL SERBIA WITH SPECIAL REFRENCE TO THE MENTION OF THIS SAINT BY SAINT SAVA OF SERBIA IN CHILANDAR TYPIKON

379 – 404

Δημήτριος Σίσιου

Димитриос Сисиу

ΤΟ ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΤΟΥ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΑΧΡΙΔΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΖΩΣΙΜΑΣ

ПОРТРЕТ ТЕОФИЛАКТА ОХРИДСКОГ И АРХИПИСКОПА ЗОСИМА

405 – 416

Elizabeta Dimitrova, Orhideja Zorova

Елизабета Димитрова, Орхидеја Зорова

IMAGO HISTORICA: THY NAME IS BEAUTY - FEMININE AND MASCULINE

IMAGO HISTORICA: ТВОЈЕ ИМЕ ЈЕ ЛЕПОТА - ЖЕНСКА И МУШКА

417 – 432

Nikolina Spasovskа

Николина Спасовска

THE DEPICTIONS OF THE ECUMENICAL COUNCILS ON THE UPPER FLOOR OF ST. SOPHIA, OHRID

ПРЕТСТАВЕ ЕКУМЕНСКИХ САБОРА НА СПРАТУ НАРТЕКСА ЦРКВЕ СВ. СОФИЈЕ У ОХРИДУ

433 – 454

Maksim Onufrienko

Максим Онуфриенко

A BRIEF OVERVIEW OF THE LITURGICAL SUBJECTS IN THE LATE-AND POST-BYZANTINE ART

КРАТАК ПРЕГЛЕД ЛИТУРГИЈСКИХ ТЕМА У КАСНОВИЗАНТИЈСКОЈ И ПОСТВИЗАНТИЈСКОЈ УМЕТНОСТИ

455 – 464

Miguel Gallιs

Мигел Галес

LIONHEART - NEW POST-BYZANTINE ICON OF SAINT IGNATIUS OF ANTIOCH

ЛАВЉЕ СРЦЕ- НОВА ПОСТВИЗАНТИЈСКА ИКОНА СВЕТОГ ИГЊАТИЈА АНТИОХИЈСКОГ

465 – 472

Милош Цветковић

Miloš Cvetković

ЕЛЕМЕНТИ ПОЗНОРИМСКОГ ВОЈНОГ И УПРАВНОГ УРЕЂЕЊА У ВИЗАНТИЈСКОМ ТЕМАТСКОМ СИСТЕМУ

ELEMENTS OF LATE ROMAN MILITARY AND ADMINISTRATIVE ORGANIZATION IN THE BYZANTINE THEME SYSTEM

   473 – 486

Драгољуб Марјановић

Dragoljub Marjanović

ВИЗАНТИЈСКА ПАРАДИГМА О АНАХОРЕТАМА И ЊИХОВИМ РЕЛАЦИЈАМА ПРЕМА ЦАРЕВИМА - ЈЕДАН ОГЛЕД

BYZANTINE PARADIGM ABOUT THE RELATIONS BETWEEN ANCHORITES AND EMPERORS - AN OBSERVATION

487 – 508

Husamettin Simsir

Хусаметин Симшир

SERBS IN ASIA MINOR: 1313 AS THE BEGINNING OF THE EVRENOS DYNASTY?

СРБИ У МАЛОЈ АЗИЈИ: 1313. КАО ПОЧЕТАК ДИНАСТИЈЕ ЕВРЕНОС?

509 – 520

Mihailo St. Popović

 

Михаило Ст. Поповић

THE “HAGIOGEOGRAPHY” OF SAINT ARCHANGEL MICHAEL IN BYZANTINE MACEDONIA AND THE KINGDOM OF THE SCOTS (4TH-15TH CENTURIES): A SUCCINCT COMPARATIVE APPROACH FOR FUTURE RESEARCH

„ХАГИОГЕОГРАФИЈА“ СВЕТОГ АРХАНЂЕЛА МИХАИЛА У ВИЗАНТИЈСКОЈ МАКЕДОНИЈИ И У КРАЉЕВСТВУ ШКОТА (IV ДО XV ВЕК): САЖЕТИ КОМПАРАТИВНИ ПРИСТУП ЗА БУДУЋА ИСТРАЖИВАЊА

521 – 540

Епископ Јован (Пурић)

Bishop Jovan (Purić)

МИР ХРИСТОВ И СЛУЖБЕ ПОМИРЕЊА

PEACE OF CHRIST AND SERVICES OF RECONCILIATION

541 – 558

Марија Цурк, Франц Цурк

Marija Curk, Franc Curk

ЕПИТРАХИЉ НАМЕСНИКА СКАДАРСКОГ

THE EPITRACHELION OF DEPUTY OF SKADAR

559 – 564

Презвитер Игор Зиројевић

Presbyter Igor Zirojević

НЕПОЗНАТЕ ПАСХАЛНЕ СТИХИРЕ ИЗ ХИЛАНДАРСКОГ РУКОПИСА 307.

UNKNOWN EASTER STICHERA FROM THE MANUSCRIPT CHILADARI 307.

565 – 582

ПРИКАЗ

Анђела Гавриловић

THE ELOQUENCE OF ART. Essays in Honour of Henry Maguire . Ed. A. Olsen Lam ad R. Schroeder , London 2020

583 – 588

IN MEMORIAM

ДР МИРОСЛАВА КОСТИЋ

589 – 592

IMPRESUM