РАНОХРИШЋАНСКА БАЗИЛИКА СА МАРТИРИЈУМОМ

БАЗИЛИКА СА МАРТИРИЈУМОМ, унутрашњост

Базилика са мартиријумом, унутрашњост

Ранохришћанска базилика са мартиријумом налази се у градском насељу Јагодин-мала, на простору касноантичке и ранохришћанске некрополе. Мартиријум је откривен 1933/34. године, док су археолошки радови из 1953. године са његове источне стране констатовали тробродну базилику.

Базилика са мартиријумом, основа

Монументални мартиријум и импозантне размере цркве, представљају посебну култну грађевину у којој су се чувале мошти и реликвије надалеко познатих мученика. Из историјских извора знамо да је Ниш у IV веку, по својим мученицима познат у хришћанском свету. Репрезентативна базилика са мартиријумом, по свој прилици, представља цркву посвећену култу нишких мученика.

БАЗИЛИКА СА МАРТИРИЈУМОМ, унутрашњост

Базилика са мартиријумом, унутрашњост

Нишки мартиријум је грађевина правоугаоне основе (8 х 8,5м) са мањом нишом на западној страни. Унутрашњост је подељена на четири веће нише, по две на северној и јужној страни, засведене бачвастим сводом, чија су уздигнута лежишта служила за полагање покојника. По угледу на античку традицију, мартиријум је изнад био обележен надгробном конструкцијом. На источној страни је улаз затваран ужљебљеном каменом плочом. Из мартиријума фланкираним степеништем излазило се у нартекс базилике.

Базилика са мартиријумом, улаз

Базилика са мартиријумом, улаз

Базилика је тробродна (24 х 17м) са полукружном апсидом на истоку. Треба претпоставити да је саграђена нешто доцније од мартиријума, с којим је функционално повезана. Унутрашње зидне површине мартиријума и базилике биле су прекривене фрескама, чији су скромни фрагментовани остаци и данас видљиви

У њеној унутрашњости, поред осталог, затечени су остаци тканине са одежде покојника, хришћански натписи, мермерни капител и оловни саркофаг.

Базилика са мартиријумом, оловни саркофагБазилика са мартиријумом, оловни саркофаг

Базилика са мартиријумом, оловни саркофаг

Ранохришћански капител од белог ситнозрнастог мермера украшен је атрибутима хришћанства. У плитком рељефу изведени су крстови с венцем, голуб с гранчицом, док је простор около декорисан стилизованим акантусовим лишћем. Све четири стране, као и поклопац оловног саркофага, украшени су пластично изведеним фигуралним представама. Јасно препознатљиве групе од по три доисподпојасне фигуре, наметљиво подсећају на св.Тројство. Може се претпоставити да су у овако богато украшеном ковчегу, какве срећемо у другим материјалима широм средњег Истока и Грчке, чуване мошти, или можда реликвије светитеља. Ранохришћанска базилика са мартиријумом датује се у крај IV, или можда у V век.

БАЗИЛИКА СА МАРТИРИЈУМОМ, западни зид

Базилика са мартиријумом, западни зид

У складу са савременим обичајем да се култ рађа у оном граду где је мученик закопан, и Ниш је имао своје мученике по којима је био познат. Њихово присуство у Нишу, као јаком културном и верском жаришту, било је од огромног значаја. Град Ниш, захваљујући моштима славних мученика, био је познат широм оновременог хришћанског света.