НИШ И ВИЗАНТИЈА

IX

NIŠ & BYZANTIUM IX

 

СИМПОЗИУМ, НИШ 3-5. јун 2010.

ЗБОРНИК РАДОВА

THE COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS

 

Уредник/editor

Миша Ракоција

Miša Rakocija

 

Ниш, 2011./Niš, 2011.

http://www.ni.rs/byzantium/

ДАНИ СВ. ЦАРА КОНСТАНТИНА И ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ

The Days of St. Emperor Constantine and Helena

  Штампање зборника радова и компакт диска са међународног научног симпозијума

НИШ И ВИЗАНТИЈА IX омогућено је средствима Града Ниша

 

 

 

 

     РЕПУБЛИКА СРБИЈА

    REPUBLIKA SRBIJA

Град Ниш

CITZ OF NIŠ

2, 7 Juli St. Niš 18000

www. ni.rs

            

У сусрет обележавању годишњице Миланског едикта

Тowards the celebration of the Edict of Milan anniversary

УВОД

 

 

ОТВАРАЊЕ

Проф. др Драган Војводић

 

У СУСРЕТ ОБЕЛЕЖАВАЊУ ГОДИШЊИЦЕ МИЛАНСКОГ ЕДИКТА

19 – 22

Vincenzo Aiello

 

Винћенцо Ајело

LA VITTORIA DI COSTANTINO SU MASSENZIO E IL COSIDDETTO

 “EDITTO DI MILANO”

КОНСТАНТИНОВА ПОБЕДА НАД МАСЕНЦИЈЕМ И ТАКОЗВАНИ “МИЛАНСКИ ЕДИКТ”

23 – 32

Charalambos Bakirtzis,
Pelli Mastora

Charalambos Bakirtzis,
Pelli Mastora

ARE THE MOSAICS IN THE ROTUNDA INTO THESSALONIKI LINKED TO ITS CONVERSION TO A CHRISTIAN CHURCH?

ЈЕСУ ЛИ МОЗАИЦИ У РОТУНДИ У СОЛУНУ ПОВЕЗАНИ СА ЊЕНОМ КОНВЕРЗИЈОМ У ХРИШЋАНСКУ ЦРКВУ?

33 - 46

Rostislava Georgieva Todorova

Ростислава Георгиева Тодорова

NEW RELIGION – NEW SYMBOLISM: ADOPTION OF MANDORLA IN THE CHRISTIAN ICONOGRAPHY

НОВА РЕЛИГИЈА – НОВА СИМБОЛИКА: ПРИХВАТАЊЕ МАНДОРЛЕ У ХРИШЋАНСКОЈ ИКОНОГРАФИЈИ

47 – 64

Ивана Кузмановић Нововић

Ivana Kuzmanović

Novović

СИМБОЛИКА ХЕРМИ У СЛИКАРСТВУ РАНОХРИШЋАНСКИХ ГРОБНИЦА

 

Symbolism of Hermae in Early Christian tomb painting

65 – 72

Михаило Милинковић

 

Mihailo Milinković

ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ ТЗВ. РАНОХРИШЋАНСКИХ ПОЛИЈЕЛЕЈА У СРБИЈИ

EIN BEITRAG ZUR ERFORSCHUNG DER SGN. FRÜHCHRISTLICHEN POLYKANDELA IN SERBIEN

73 – 84

Alexander Minchev

Александар Минчев

THE THIRD EARLY BYZANTINE TREASURE FROM ODESSOS (VARNA)

ТРЕЋИ РАНОВИЗАНТИЈСКИ ЗЛАТНИ ТРЕЗОР ИЗ ОДЕСОСА (ВАРНА)

85 – 112

Valeri Yotov

Валери Јотов

A NEW BYZANTINE TYPE OF SWORDS (7th – 11th CENTURIES)

НОВИ ВИЗАНТИЈСКИ ТИП МАЧЕВА (VII - XI ВЕК)

113 – 124

Lars Ramskold

 

Ларс Рамсколд

 

COINS AND MEDALLIONS STRUCK FOR THE INAUGURATION OF CONSTANTINOPOLIS 11 MAY 330

НОВАЦ И МЕДАЉОНИ ИСКОВАНИ ПОВОДОМ ИНАУГУРАЦИЈЕ КОНСТАТИНОПОЛИСА 11. МАЈА 330. ГОДИНЕ

125 – 158

Глигор Самарџић

 

Gligor Samardzic

НАЛАЗИ НОВЦА КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ И ЊЕГОВИХ СИНОВА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

CONSTANTINE THE GREAT AND HIS SONS’ COINS FOUND IN KOSOVO AND METOHIJA

159 – 170

Душан Рашковић

 

Dusan Raskovic

ПРИМЕРИ НАЛАЗА НОВЦА НА ЛОКАЛИТЕТИМА РАНОВИЗАНТИЈСКИХ УТВРЂЕЊА НА ЈУГУ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ

EXAMPLES OF MONEY FIDINGS AT THE SITES OF EARLY BYZANTINE FORTIFICATIONS IN SOUTHERN SERBIA

171 – 186

Carolyn S. Snively

 

Kаролин С. Снajвли

THE NEW BASILICA AT GOLEMO GRADIŠTE, KONJUH: A SIXTH CENTURY CHURCH IN THE PROVINCE OF DARDANIA

НОВА БАЗИЛИКА НА ЛОКАЛИТЕТУ ГОЛЕМО ГРАДИШТЕ, КОЊУХ: ЦРКВА ИЗ VI ВЕКА У ПОКРАЈИНИ ДАРДАНИЈИ

187 – 202

Branislav Risteski

 

Branislav Riteski

NAJRANITE MANIFESTACII NA HRISTIJANSTVOTO VO REGIONITE NA MARIOVO I SEVERNA PELAGONIJA

THE EARLIEST MANIFESTATIONS OF CHRISTIANITY IN THE REGIONS OF MARIOVO AND NORTH PELAGONIA

203 – 226

Iordan Gatev

 

Iordan Gatev

 

RESCUE EXCAVATIONS OF ROMAN AND EARLY CHRISTIAN CEMETERY IN KAVARNA (ANCIENT BIZONE)

ИСКОПАВАЊА РИМСКОГ И РАНОХРИШЋАНСКОГ ГРОБЉА У КАВАРНИ (АНТИЧКИ BIZONE)

227 – 236

Irina Oretskaya

 

Ирина Оретскаjа

REMINDING OF THE EARLY CHRISTIAN PAST IN THE ROMAN LATE 8TH AND EARLY 9TH - CENTURY MOSAICS

OСТАЦИ РАНОХРИШЋАНСКЕ ПРОШЛОСТИ У РИМСКИМ МОЗАИЦИМА КАСНОГ VIII И РАНОГ IX ВЕКА

237 – 256

Виолета Цветковска Оцокољић

Violeta Cvetkovska
Ocokoljić

ЧУДОТВОРНИ ПРЕДМЕТИ РАНЕ ВИЗАНТИЈСКЕ УМЕТНОСТИ

 

MIRACULOUS OBJECTS OF EARLY BYZANTINE ART

257 – 266

Nadja Kurtović-Folić, Renata Jadrešin-Milić

Нађа Куртовић-Фолић, Рената Јадрешин-Милић

LATE ANTIQUE CENTRALLY PLANNED BUILDINGS AND THEIR INFLUENCE ON RENAISSANCE ARCHITECTURE

КАСНОАНТИЧКЕ ГРАЂЕВИНЕ ЦЕНТРАЛНОГ ПЛАНА И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА РЕНЕСАНСНУ АРХИТЕКТУРУ

267 – 282

Миша Ракоција

 

Miša Rakocija

ЦРКВЕ СВ. ПРОКОПИЈЕ И СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН У НИШУ И СТЕФАН НЕМАЊА

CHURCHES OF ST. PROCOPIUS AND ST. PANTELEIMON IN NIŠ AND STEFAN NEMANJA

283 – 296

Сања Пајић, Роза Д’Амико

 

Sanja Pajić, Roza D’Amiko

ИЗМЕЂУ ОБАЛА ЈАДРАНА“ - БОГОРОДИЦА ПЕЛАГОНИТИСА: ЗАЈЕДНИЧКА ИКОНОГРАФСКА ТЕМА СРПСКОГ И ИТАЛИЈАНСКОГ СЛИКАРСТВА

„BETWEEN THE COASTS OF THE ADRIATIC“ - VIRGIN PELAGONITISSA: A SHARED ICONOGRAPHIC THEME OF THE

297 – 320

Ιωάννης Σίσιου

 

Иоанис Сисиу

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΤΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟ POLOSKO

СВ. НИКОЛА ТУ КИРИТСИ У КАСТОРИЈУ И СВ. ЂОРЂЕ У ПОЛОШКОМ

321 – 348

Andjela Gavrilović

 

Анђела Гавриловић

ON SOME UNIDENTIFIED FIGURES IN THE WALL PAINTINGS OF THE CHURCH OF THE VIRGIN HODEGETRIA IN PEĆ

О НЕКИМ НЕИДЕНТИФИОВАНИМ ЛИКОВИМА У ЖИВОПИСУ ЦРКВЕ БОГОРОДИЦЕ ОДИГИТРИЈЕ У ПЕЋИ

349 – 358

Марка Томић Ђурић

 

 

Marka Tomić Đurić

ПРЕДСТАВЕ ПОСЛЕДЊИХ СТРОФА БОГОРОДИЧИНОГ АКАТИСТА У СРПСКОМ ЗИДНОМ СЛИКАРСТВУ XIV ВЕКА И КУЛТ БОГОРОДИЦЕ ОДИГИТРИЈЕ

THE REPRESENTATIONS OF THE LAST STROPHES OF THE AKATHISTOS HYMN IN SERBIAN WALL PAINTING OF THE XIV CENTURY AND THE CULT OF THE ICON OF VIRGIN HODEGETRIA

359 – 376

Бранка Вранешевић

 

Branka Vranešević

ПРИМЕР ПЕРСОНИФИКАЦИЈА БОЖАНСКЕ ПРЕМУДРОСТИ У РАДОСЛАВЉЕВОМ ЈЕВАНЂЕЉУ

AN EXAMPLE OF PERSONIFICATIONS OF DIVINE WISDOM IN THE RADOSLAV GOSPEL

377 – 388

Tsonya Drazheva

 

 

 

 

Цоња Дражева

NEW DATA ON THE GRAPHIC DECORATION OF BYZANTINE MANUSCRIPTS FROM THE 13TH-16TH CENTURY FOUND DURING THE ARCHAEOLOGICAL RESEARCH IN THE PATRIARCHAL MONASTERY OF ST. JOHN THE BAPTIST ON THE ISLAND OF ST. IVAN NEAR SOZOPOL, BULGARIA

НОВИ ПОДАЦИ О ГРАФИЧКИМ УКРАСИМА ВИЗАНТИЈСКИХ РУКОПИСНИХ КЊИГА ТОКОМ XIII-XVI В. СА АРХЕОЛОШКИХ ПРОУЧАВАЊА ПАТРИЈАРШИСКОГ МАНАСТИРА СВ. ЈОВАН КРСТИТЕЉ“ НА ОСТРВУ СВ. ИВАН КРАЈ СОЗОПОЛА

389 – 396

Георги Геров

Георги Геров

БОГОРОДИЦА ПАНМАКАРИСТОС В ПОСТВИЗАНТИЙСКОТО ИЗКУСТВО

БОГОРОДИЦА ПАНМАКАРИСТОС У ПОСТВИЗАНТИЈСКОЈ УМЕТНОСТИ

397 – 406

Иванка Гергова

Ivanka Gergova

ФЕЛОН ИЗ ПОГАНОВСКОГ МАНАСТИРА

PHELONION FROM THE POGANOVO MONASTERY

407 – 414

Márta Nagy

 

Марта Нађ

THE ICONOGRAPHY AND ICONOLOGY OF HRISTOFOR ZEFAR’S SAINT NAHUM DEPICITIONS

ИКОНОГРАФИЈА И ИКОНОЛОГИЈА ПРЕДСТАВЕ СВ. НАУМА ХРИСТИФОРА ЖЕФАРОВИЋА

415 – 426

Graham Jones

Грем Џонс

HELEN OF MESOPOTAMIA: THE VIEW FROM EDESSA

ЈЕЛЕНА ОД МЕСОПОТАМИЈЕ: ПОГЛЕД ИЗ ЕДЕСА

427 – 446

Sofija Grandakovska

 

Софија Грандаковска

CREATING HISTORY: EARLY BYZANTINE LITERATURE AND ITS PRESENTMENT IN XIVth CENTURY FRESCO PAINTING

КРЕИРАЊЕ ИСТОРИЈЕ: РАНОВИЗАНТИЈСКИ ПЕРИОД И ЊЕГОВЕ ПРЕДСТАВЕ У ЖИВОПИСУ XIV ВЕКА

447 – 458

Слађана Ристић Горгиев

Sladjana Ristić Gorgiev

 

МИЛАНСКИ ЕДИКТ - РАСКРШЋЕ ХЕЛЕНСКЕ И ХРИШЋАНСКЕ ФИЛОЗОФИЈЕ

EDICT OF MILAN - JUNCTION OF HELLENIC AND CHRISTIAN PHILOSOPHY

459 – 468

Бранко Горгиев

Branko Gorgiev

СОКРАТОВА ВЕШТИНА МЕРЕЊА“ И ВИЗАНТИЈСКА ПЕРСПЕКТИВА

SOCRATES’ „SKILL OF MEASURING“ AND BYZANTINE PERSPECTIVE

469 – 478

Зоран Пешић

Zoran Pešić

ВИЗАНТИЈСКО НАСЛЕЂЕ, ДИСКУРС ИДЕНТИТЕТА

BYZANTINE HERITAGE, IDENTITY DISCOURSE

479 – 488

IMPRESUM